شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,506 2.14
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,650 پایانی 6,506 142.00
بیشترین 6,660 کمترین 6,320
حجم 5.214 میلیون دفعات 1,506
حد قیمت 6,316 - 6,980 ارزش 33.532 میلیارد
حجم مبنا 7.986 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 34,614 6,460 6,461 26,700 1
14 43,575 6,450 6,482 30,100 1
2 1,695 6,444 6,483 30,100 1
1 200 6,550 6,630 10,000 1
2 5,000 6,540 6,646 100 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
756 تعداد خریدار 2
5.08 میلیون حجم خرید 157,973
407 تعداد فروشنده 4
4.526 میلیون حجم فروش 712,069
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/08/28

36%

افزایش

سرمایه قبلی : 11 هزار میلیارد آورده : 4 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1399/02/28
سرمایه جدید : 15 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1397/11/17

57%

افزایش

سرمایه قبلی : 7 هزار میلیارد آورده : 4 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/02/8
سرمایه جدید : 11 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/05/14
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/12/15

17%

افزایش

سرمایه قبلی : 6 هزار میلیارد آورده : 1000 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/02/23
سرمایه جدید : 7 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1395/03/11
تغییر سرمایه : 1000 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/30
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/26
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 222.99 میلیارد 554.55 میلیارد 88.12 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.438 هزار میلیارد - -
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - 2.089 هزار میلیارد 1.822 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 2.699 هزار میلیارد 460.41 میلیارد 133.59 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 714.5 میلیارد 931.57 میلیارد 158.84 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 1.776 هزار میلیارد 595.66 میلیارد 951.65 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 3.082 هزار میلیارد 1.588 هزار میلیارد 837.13 میلیارد
سایر موجودی ها 64.04 میلیارد - -
موجودی ضایعات 1.354 هزار میلیارد 912.67 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 6.99 هزار میلیارد 4.028 هزار میلیارد 1.948 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 11.35 هزار میلیارد 7.131 هزار میلیارد 3.991 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 678.48 میلیارد 627.24 میلیارد 627.45 میلیارد
سایر دارایی ها 5.63 میلیارد 391.06 میلیارد 1.123 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 45.537 هزار میلیارد 29.488 هزار میلیارد 26.643 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 45.537 هزار میلیارد 29.488 هزار میلیارد 26.643 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 57.571 هزار میلیارد 37.638 هزار میلیارد 32.385 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 6.57 هزار میلیارد - -
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 5.155 هزار میلیارد 5.509 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 1.403 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد 70.66 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - - 112.66 میلیارد
سایر ذخائر - 462.5 میلیارد 390.18 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 4.31 هزار میلیارد 6.015 هزار میلیارد 4.235 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 7.9 میلیارد 8.69 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 12.291 هزار میلیارد 12.788 هزار میلیارد 10.317 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 813.45 میلیارد 3.521 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 27.372 هزار میلیارد 12.486 هزار میلیارد 13.096 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 76.04 میلیارد 64.09 میلیارد 44.56 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 40.553 هزار میلیارد 28.859 هزار میلیارد 25.19 هزار میلیارد
سرمایه 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 6.317 هزار میلیارد 1.618 هزار میلیارد 113.4 میلیارد
اندوخته قانونی 462.21 میلیارد 161.47 میلیارد 81.56 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 3.239 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 17.018 هزار میلیارد 8.779 هزار میلیارد 7.195 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 57.571 هزار میلیارد 37.638 هزار میلیارد 32.385 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 16.64 میلیارد 602.53 میلیارد 99.4 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 462.21 میلیارد 161.47 میلیارد 81.56 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب 3.239 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 10.718 هزار میلیارد 7.764 هزار میلیارد 7.181 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 222.99 میلیارد 554.55 میلیارد 88.12 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.438 هزار میلیارد - -
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 2.089 هزار میلیارد 1.822 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 6.57 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 813.45 میلیارد 3.521 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 17.018 هزار میلیارد 8.779 هزار میلیارد 7.195 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 10.718 هزار میلیارد 7.764 هزار میلیارد 7.181 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.459 هزار میلیارد 222.99 میلیارد 207.09 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 515.15 میلیارد 1.438 هزار میلیارد 1.596 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.004 هزار میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 2.699 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 2.127 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 7.347 هزار میلیارد 714.5 میلیارد 714.5 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 1.776 هزار میلیارد 1.776 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 3.082 هزار میلیارد 3.144 هزار میلیارد
سایر موجودی ها - 64.04 میلیارد -
موجودی ضایعات - 1.354 هزار میلیارد 1.354 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 7.347 هزار میلیارد 6.99 هزار میلیارد 6.988 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 13.452 هزار میلیارد 11.35 هزار میلیارد 11.421 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 680.72 میلیارد 678.48 میلیارد 635.72 میلیارد
سایر دارایی ها 227.45 میلیارد 5.63 میلیارد 48.39 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 46.841 هزار میلیارد 45.537 هزار میلیارد 42.95 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 46.841 هزار میلیارد 45.537 هزار میلیارد 42.95 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 61.201 هزار میلیارد 57.571 هزار میلیارد 55.055 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 5.614 هزار میلیارد 6.57 هزار میلیارد 6.258 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 2.911 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 494.67 میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 4.308 هزار میلیارد 4.31 هزار میلیارد 4.31 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 97 میلیون 7.9 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 13.328 هزار میلیارد 12.291 هزار میلیارد 11.971 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 27.64 میلیارد 813.45 میلیارد 956.42 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 27.372 هزار میلیارد 27.372 هزار میلیارد 24.545 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 80.85 میلیارد 76.04 میلیارد 76.04 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 40.809 هزار میلیارد 40.553 هزار میلیارد 37.548 هزار میلیارد
سرمایه 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 8.889 هزار میلیارد 6.317 هزار میلیارد 6.781 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 597.59 میلیارد 462.21 میلیارد 486.65 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 3.906 هزار میلیارد 3.239 هزار میلیارد 3.239 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 20.392 هزار میلیارد 17.018 هزار میلیارد 17.507 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 61.201 هزار میلیارد 57.571 هزار میلیارد 55.055 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.459 هزار میلیارد 222.99 میلیارد 207.09 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 515.15 میلیارد 1.438 هزار میلیارد 1.596 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.004 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 2.127 هزار میلیارد - -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 5.614 هزار میلیارد 6.57 هزار میلیارد 6.258 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 27.64 میلیارد 813.45 میلیارد 956.42 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 20.392 هزار میلیارد 17.018 هزار میلیارد 17.507 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 6 میلیارد - -
سایر ذخائر 1.229 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 30.66 % رتبه 98
۶ ماهه 40 % رتبه 113
۹ ماهه 69.84 % رتبه 107
۱ ساله 131.39 % رتبه 87
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
99.72 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

14.56 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 2.079 میلیون 39.309 میلیارد 12.513 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 191,338 4.684 میلیارد 225.639 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 4.053 میلیون 94.799 میلیارد 15.204 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 285,431 18.015 میلیارد 3.205 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۰۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۴:۰۶:۰۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۳۵:۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۳۵:۳۸
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۰۸:۵۵:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۰۸:۵۵:۳۵
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۷:۱۱:۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۷:۱۱:۲۷
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۱:۰۲:۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۱:۰۲:۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۶:۳۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۶:۳۰:۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۸:۱۶:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۸:۱۶:۱۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۳۵:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۶:۳۵:۵۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۵۳:۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۵۳:۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ - ۱۲:۰۲:۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ - ۱۲:۰۲:۳۹
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۳:۱۷:۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۳:۱۷:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۲:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۲:۴۲:۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۶:۲۵:۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۶:۲۵:۲۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج) ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۴:۰۸:۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۴:۰۸:۵۱
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۱:۰۶:۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۱:۰۶:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۳:۰۳:۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۳:۰۳:۱۸
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۷:۰۹:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۷:۰۹:۱۱
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۶:۴۶:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۶:۴۶:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۵۴:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۵۴:۳۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۵:۲۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۵:۲۸:۵۲
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
58.73
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,614 6,460 6,461 26,700 1
14 43,575 6,450 6,482 30,100 1
2 1,695 6,444 6,483 30,100 1

داده ها

آخرین معامله 6,549 99.00 1.49
قیمت پایانی 6,506 142.00 2.14
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,648
بازه روز 6,660 6,320
قیمت مجاز 6,980 6,316
بازه هفته 6,731 5,964
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیارد
سهام شناور 14.56 %
حجم مبنا 7.986 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,506
حجم معاملات 5.214 میلیون
ارزش معاملات 33.532 میلیارد
ارزش بازار 99.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.08 میلیون 4.526 میلیون
حقوقی 157,973 712,069
تعداد خرید فروش
مجموع 758 411
حقیقی 756 407
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.605 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,614 6,460 6,461 26,700 1
14 43,575 6,450 6,482 30,100 1
2 1,695 6,444 6,483 30,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/11)