شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,506 2.14

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:1,506
حجم:5.214 میلیون
ارزش:33.532 میلیارد
اولین:6,650
کمترین:6,320
بیشترین:6,660
قیمت:6,549
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.32
قیمت:6,506
تغییر:142.00
درصد تغییر:2.14
1399/01/10
تعداد:3,378
حجم:12.451 میلیون
ارزش:82.774 میلیارد
اولین:6,690
کمترین:6,506
بیشترین:6,731
قیمت:6,570
تغییر:74.00
درصد تغییر:1.14
قیمت:6,648
تغییر:237.00
درصد تغییر:3.70
1399/01/9
تعداد:3,122
حجم:12.992 میلیون
ارزش:83.286 میلیارد
اولین:6,483
کمترین:6,290
بیشترین:6,500
قیمت:6,496
تغییر:165.00
درصد تغییر:2.61
قیمت:6,411
تغییر:230.00
درصد تغییر:3.72
1399/01/6
تعداد:2,085
حجم:6.094 میلیون
ارزش:37.955 میلیارد
اولین:6,110
کمترین:6,074
بیشترین:6,331
قیمت:6,331
تغییر:246.00
درصد تغییر:4.04
قیمت:6,181
تغییر:154.00
درصد تغییر:2.56
1399/01/5
تعداد:3,437
حجم:14.28 میلیون
ارزش:86.063 میلیارد
اولین:6,036
کمترین:5,964
بیشترین:6,166
قیمت:6,085
تغییر:295.00
درصد تغییر:4.62
قیمت:6,027
تغییر:250.00
درصد تغییر:3.98
1398/12/29
تعداد:1,442
حجم:8.393 میلیون
ارزش:52.682 میلیارد
اولین:6,252
کمترین:6,161
بیشترین:6,400
قیمت:6,380
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,277
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:1,442
حجم:8.393 میلیون
ارزش:52.682 میلیارد
اولین:6,252
کمترین:6,161
بیشترین:6,400
قیمت:6,380
تغییر:190.00
درصد تغییر:3.07
قیمت:6,277
تغییر:111.00
درصد تغییر:1.80
1398/12/27
تعداد:1,133
حجم:6.323 میلیون
ارزش:38.838 میلیارد
اولین:6,346
کمترین:6,000
بیشترین:6,346
قیمت:6,190
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.96
قیمت:6,166
تغییر:119.00
درصد تغییر:1.89
1398/12/26
تعداد:1,475
حجم:8.2 میلیون
ارزش:51.539 میلیارد
اولین:6,150
کمترین:6,150
بیشترین:6,350
قیمت:6,250
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.48
قیمت:6,285
تغییر:242.00
درصد تغییر:4.01
1398/12/25
تعداد:1,462
حجم:12.407 میلیون
ارزش:74.975 میلیارد
اولین:5,970
کمترین:5,969
بیشترین:6,597
قیمت:6,220
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.23
قیمت:6,043
تغییر:240.00
درصد تغییر:3.82
1398/12/24
تعداد:713
حجم:7.015 میلیون
ارزش:43.909 میلیارد
اولین:6,286
کمترین:6,234
بیشترین:6,500
قیمت:6,234
تغییر:209.00
درصد تغییر:3.24
قیمت:6,283
تغییر:279.00
درصد تغییر:4.25
1398/12/22
تعداد:1,771
حجم:10.087 میلیون
ارزش:66.191 میلیارد
اولین:6,590
کمترین:6,415
بیشترین:6,750
قیمت:6,443
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,562
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,772
حجم:10.096 میلیون
ارزش:66.251 میلیارد
اولین:6,590
کمترین:6,415
بیشترین:6,750
قیمت:6,443
تغییر:136.00
درصد تغییر:2.07
قیمت:6,562
تغییر:23.00
درصد تغییر:0.35
1398/12/20
تعداد:1,280
حجم:12.053 میلیون
ارزش:79.371 میلیارد
اولین:6,579
کمترین:6,579
بیشترین:6,675
قیمت:6,579
تغییر:118.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:6,585
تغییر:347.00
درصد تغییر:5.01
1398/12/19
تعداد:517
حجم:2.469 میلیون
ارزش:16.59 میلیارد
اولین:6,800
کمترین:6,697
بیشترین:6,800
قیمت:6,697
تغییر:348.00
درصد تغییر:4.94
قیمت:6,932
تغییر:117.00
درصد تغییر:1.66
1398/12/18
تعداد:1,486
حجم:8.107 میلیون
ارزش:57.145 میلیارد
اولین:7,367
کمترین:6,950
بیشترین:7,367
قیمت:7,045
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,049
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:1,486
حجم:8.107 میلیون
ارزش:57.145 میلیارد
اولین:7,367
کمترین:6,950
بیشترین:7,367
قیمت:7,045
تغییر:185.00
درصد تغییر:2.56
قیمت:7,049
تغییر:104.00
درصد تغییر:1.45
1398/12/14
تعداد:2,256
حجم:13.332 میلیون
ارزش:95.366 میلیارد
اولین:7,050
کمترین:6,970
بیشترین:7,285
قیمت:7,230
تغییر:270.00
درصد تغییر:3.88
قیمت:7,153
تغییر:206.00
درصد تغییر:2.97
1398/12/13
تعداد:2,695
حجم:18.49 میلیون
ارزش:128.443 میلیارد
اولین:7,050
کمترین:6,859
بیشترین:7,090
قیمت:6,960
تغییر:90.00
درصد تغییر:1.31
قیمت:6,947
تغییر:58.00
درصد تغییر:0.84
1398/12/12
تعداد:2,880
حجم:23.435 میلیون
ارزش:161.441 میلیارد
اولین:7,136
کمترین:6,831
بیشترین:7,136
قیمت:6,870
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.44
قیمت:6,889
تغییر:16.00
درصد تغییر:0.23
1398/12/11
تعداد:2,118
حجم:10.645 میلیون
ارزش:73.504 میلیارد
اولین:6,999
کمترین:6,801
بیشترین:6,999
قیمت:6,840
تغییر:107.00
درصد تغییر:1.54
قیمت:6,905
تغییر:47.00
درصد تغییر:0.68
1398/12/10
تعداد:1,534
حجم:14.574 میلیون
ارزش:101.313 میلیارد
اولین:6,950
کمترین:6,947
بیشترین:7,065
قیمت:6,947
تغییر:232.00
درصد تغییر:3.23
قیمت:6,952
تغییر:360.00
درصد تغییر:4.92
1398/12/7
تعداد:1,775
حجم:11.811 میلیون
ارزش:86.356 میلیارد
اولین:7,501
کمترین:7,000
بیشترین:7,501
قیمت:7,179
تغییر:178.00
درصد تغییر:2.42
قیمت:7,312
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/6
تعداد:1,927
حجم:19.991 میلیون
ارزش:146.164 میلیارد
اولین:7,120
کمترین:7,085
بیشترین:7,357
قیمت:7,357
تغییر:257.00
درصد تغییر:3.62
قیمت:7,312
تغییر:305.00
درصد تغییر:4.35
1398/12/5
تعداد:1,610
حجم:11.29 میلیون
ارزش:79.108 میلیارد
اولین:7,170
کمترین:6,800
بیشترین:7,200
قیمت:7,100
تغییر:186.00
درصد تغییر:2.69
قیمت:7,007
تغییر:121.00
درصد تغییر:1.76
1398/12/4
تعداد:2,132
حجم:24.577 میلیون
ارزش:169.247 میلیارد
اولین:6,760
کمترین:6,760
بیشترین:6,914
قیمت:6,914
تغییر:224.00
درصد تغییر:3.35
قیمت:6,886
تغییر:301.00
درصد تغییر:4.57
1398/12/3
تعداد:1,829
حجم:17.349 میلیون
ارزش:114.234 میلیارد
اولین:6,289
کمترین:6,289
بیشترین:6,714
قیمت:6,690
تغییر:142.00
درصد تغییر:2.17
قیمت:6,585
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.51
1398/11/30
تعداد:2,032
حجم:16.157 میلیون
ارزش:106.947 میلیارد
اولین:6,817
کمترین:6,492
بیشترین:6,817
قیمت:6,548
تغییر:82.00
درصد تغییر:1.24
قیمت:6,619
تغییر:56.00
درصد تغییر:0.84
1398/11/29
تعداد:1,782
حجم:14.279 میلیون
ارزش:95.317 میلیارد
اولین:6,888
کمترین:6,530
بیشترین:6,900
قیمت:6,630
تغییر:169.00
درصد تغییر:2.49
قیمت:6,675
تغییر:168.00
درصد تغییر:2.46
1398/11/28
تعداد:3,418
حجم:29.608 میلیون
ارزش:202.601 میلیارد
اولین:6,989
کمترین:6,637
بیشترین:6,991
قیمت:6,799
تغییر:128.00
درصد تغییر:1.92
قیمت:6,843
تغییر:184.00
درصد تغییر:2.76
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی