شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,040 5.00
قیمت پایانی: 7,030 4.85

نسبت های مالی

1398/04/30
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/26
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

17.78 8.43 1.01

سود ناخالص به فروش

17.78 8.45 1.01

حاشیه سود عملیاتی

26.14 27.69 17.97

سود ناویژه به فروش

30.16 30.52 24.71

سود به سود ناویژه

58.96 27.62 4.08

بازده دارایی ها ROA

10.45 4.25 0.28

درصد بازده سرمایه

85.93 22.83 1.28

بازدهی سرمایه ROE

35.34 18.20 1.25

بازده سرمایه در گردش

639.08 - 28.25 - 1.42 -

بازده دارایی ثابت

13.21 5.42 0.34

سنجش سودمندی وام

3.38 4.29 4.50

نسبت جاری

0.92 0.56 0.39

نسبت آنی

0.35 0.24 0.20

نسبت نقدینگی

0.02 0.04 0.01

نسبت کفایت نقد

0.67 - 1.19 - 0.47 -

نسبت گردش نقد

0.57 0.31 0.12

سرمایه در گردش خالص

941.17 - 5.66 - میلیون 6.33 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.20 0.19 0.12

گردش موجودی کالا

85.12 82.77 76.31

دوره وصول مطالبات

15.51 40.22 74.67

نسبت کالا به سرمایه در گردش

7.43 - 0.71 - 0.31 -

گردش سرمایه جاری

35.94 - 3.35 - 1.41 -

گردش دارایی های ثابت

0.74 0.64 0.33

گردش مجموع دارایی ها

0.59 0.50 0.27

نسبت بدهی

0.70 0.77 0.78

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.38 3.29 3.50

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.66 1.83 2.07

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.72 1.46 1.43

نسبت مالکانه

29.56 23.32 22.22

نسبت پوشش بدهی

1.61 1.83 1.79

نسبت پوشش بهره

3.44 - 0.35 0.90

نسبت بار مالی وام

0.74 - 0.23 0.30

هزینه های مالی به سود عملیاتی

15.32 41.68 22.64

هزینه های مالی به سود خالص

22.52 136.95 403.70
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

سود خالص به فروش

23.42 17.78 19.23

سود ناخالص به فروش

23.42 17.78 19.23

حاشیه سود عملیاتی

30.99 26.14 25.70

سود ناویژه به فروش

33.96 30.16 30.16

سود به سود ناویژه

68.97 58.96 63.75

بازده دارایی ها ROA

4.42 10.45 11.81

درصد بازده سرمایه

24.62 85.93 92.91

بازدهی سرمایه ROE

13.28 35.34 37.15

بازده سرمایه در گردش

2.19 639.08 - 1.18 -

بازده دارایی ثابت

5.78 13.21 15.14

سنجش سودمندی وام

3.00 3.38 3.14

نسبت جاری

1.01 0.92 0.95

نسبت آنی

0.46 0.35 0.37

نسبت نقدینگی

0.11 0.02 0.02

نسبت کفایت نقد

2.44 - 0.67 - 0.24 -

نسبت گردش نقد

0.07 0.57 0.54

سرمایه در گردش خالص

123.42 941.17 - 549.91 -

نسبت دارایی های جاری

0.22 0.20 0.21

گردش موجودی کالا

84.51 85.12 85.11

دوره وصول مطالبات

19.61 15.51 17.22

نسبت کالا به سرمایه در گردش

59.53 7.43 - 12.71 -

گردش سرمایه جاری

93.67 35.94 - 61.51 -

گردش دارایی های ثابت

0.25 0.74 0.79

گردش مجموع دارایی ها

0.19 0.59 0.61

نسبت بدهی

0.67 0.70 0.68

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.00 2.38 2.14

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.35 1.66 1.46

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.65 0.72 0.68

نسبت مالکانه

33.32 29.56 31.80

نسبت پوشش بدهی

1.70 1.61 1.68

نسبت پوشش بهره

270.63 - 3.44 - 1.91 -

نسبت بار مالی وام

140.09 - 0.74 - 0.31 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

0.28 15.32 25.69

هزینه های مالی به سود خالص

0.37 22.52 34.34
1396/10/7
سال مالی 1396/12/29
1395/11/27
سال مالی 1395/12/29
1394/11/17
سال مالی 1394/12/29

سود خالص به فروش

8.67 4.40 2.32

سود ناخالص به فروش

8.67 4.50 2.90

حاشیه سود عملیاتی

20.54 21.81 12.66

سود ناویژه به فروش

23.56 27.62 15.13

سود به سود ناویژه

36.79 15.93 15.32

درصد بازده سرمایه

20.84 6.13 2.63

بازده دارایی ها ROA

10.45 4.25 0.28

بازدهی سرمایه ROE

35.34 18.20 1.25

بازده سرمایه در گردش

639.08 - 28.25 - 1.42 -

بازده دارایی ثابت

13.21 5.42 0.34

سنجش سودمندی وام

3.38 4.29 4.50

نسبت جاری

0.92 0.56 0.39

نسبت آنی

0.35 0.24 0.20

نسبت نقدینگی

0.02 0.04 0.01

نسبت کفایت نقد

0.67 - 1.19 - 0.47 -

نسبت گردش نقد

0.57 0.31 0.12

سرمایه در گردش خالص

941.17 - 5.66 - میلیون 6.33 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.20 0.19 0.12

گردش موجودی کالا

85.12 82.77 76.31

دوره وصول مطالبات

15.51 40.22 74.67

نسبت کالا به سرمایه در گردش

7.43 - 0.71 - 0.31 -

گردش سرمایه جاری

35.94 - 3.35 - 1.41 -

گردش دارایی های ثابت

0.74 0.64 0.33

گردش مجموع دارایی ها

0.59 0.50 0.27

نسبت بدهی

0.70 0.77 0.78

نسبت بدهی به ارزش ویژه

2.38 3.29 3.50

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

1.66 1.83 2.07

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.72 1.46 1.43

نسبت مالکانه

29.56 23.32 22.22

نسبت پوشش بدهی

1.61 1.83 1.79

نسبت پوشش بهره

3.44 - 0.35 0.90

نسبت بار مالی وام

0.74 - 0.23 0.30

هزینه های مالی به سود عملیاتی

15.32 41.68 22.64

هزینه های مالی به سود خالص

22.52 136.95 403.70
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی