شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,468 2.71

EPS

سال مالی 1398/12/29

537.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
537.00 (0٪)
15 هزار میلیارد
1398/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
389.00 (0٪)
15 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
522.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
246.00 (0٪)
11 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

547.00

سود واقعی

573.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
547.00
573.00 (105٪)
11 هزار میلیارد
1398/04/12 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
547.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
591.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
453.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
182.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
48.00 (0٪)
11 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

145.00

سود واقعی

92.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
145.00
92.00 (64٪)
11 هزار میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
158.00 (0٪)
100.00
11 هزار میلیارد
1396/10/7 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
132.00
60.00 (46٪)
2.00
11 هزار میلیارد
1396/07/26 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
129.00
59.00 (46٪)
10.00
11 هزار میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
117.00
18.00 (15٪)
11 هزار میلیارد
1395/12/21
پیش بینی :
تعدیل :
117.00
11.00
11 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
132.00
11 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

43.00

سود واقعی

47.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
43.00
47.00 (109٪)
6 هزار میلیارد
1395/04/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
43.00 (0٪)
100.00
6 هزار میلیارد
1394/11/17 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
26.00
26.00 (100٪)
68.00
6 هزار میلیارد
1394/11/3 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
81.00
14.00 (17٪)
88.00
6 هزار میلیارد
1394/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
81.00
27.00 (33٪)
6 هزار میلیارد
1394/06/24 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
81.00
16.00 (20٪)
6 هزار میلیارد
1394/06/18
پیش بینی :
تعدیل :
81.00
21.00
6 هزار میلیارد
1394/04/24
پیش بینی :
103.00
6 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

87.00

سود واقعی

66.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
87.00
66.00 (76٪)
6 هزار میلیارد
1394/04/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
87.00
87.00 (100٪)
6 هزار میلیارد
1393/12/14 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
58.00 (0٪)
6 هزار میلیارد
1393/11/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
39.00 (0٪)
6 هزار میلیارد
1393/10/13 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
29.00 (0٪)
6 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

120.00

سود واقعی

6.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
120.00
6.00 (5٪)
6 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

537.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
537.00 (0٪)
15 هزار میلیارد
1398/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
389.00 (0٪)
15 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
522.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
246.00 (0٪)
11 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

859.00

سود واقعی

900.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
859.00
900.00 (105٪)
7 هزار میلیارد
1398/04/12 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
547.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
591.00 (0٪)
11 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
712.00 (0٪)
7 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
286.00 (0٪)
7 هزار میلیارد
1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
7 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

228.00

سود واقعی

145.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
228.00
145.00 (64٪)
7 هزار میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
248.00 (0٪)
100.00
7 هزار میلیارد
1396/10/7 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
208.00
95.00 (46٪)
3.00
7 هزار میلیارد
1396/07/26 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
202.00
92.00 (46٪)
10.00
7 هزار میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
184.00
28.00 (15٪)
7 هزار میلیارد
1395/12/21
پیش بینی :
تعدیل :
184.00
11.00
7 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
207.00
7 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

43.00

سود واقعی

47.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
43.00
47.00 (109٪)
6 هزار میلیارد
1395/04/5 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
43.00 (0٪)
100.00
6 هزار میلیارد
1394/11/17 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
26.00
26.00 (100٪)
68.00
6 هزار میلیارد
1394/11/3 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
81.00
14.00 (17٪)
88.00
6 هزار میلیارد
1394/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
81.00
27.00 (33٪)
6 هزار میلیارد
1394/06/24 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
81.00
16.00 (20٪)
6 هزار میلیارد
1394/06/18
پیش بینی :
تعدیل :
81.00
8.00
6 هزار میلیارد
1394/04/24
پیش بینی :
88.00
7 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

87.00

سود واقعی

66.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
87.00
66.00 (76٪)
6 هزار میلیارد
1394/04/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
87.00
87.00 (100٪)
6 هزار میلیارد
1393/12/14 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
58.00 (0٪)
6 هزار میلیارد
1393/11/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
39.00 (0٪)
6 هزار میلیارد
1393/10/13 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (0٪)
5 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

144.00

سود واقعی

7.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/10 مجمع
واقعی :
نقدی :
144.00
7.00 (5٪)
5 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی