شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,506 2.14

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

956.13 میلیارد 6.963 هزار میلیارد 6.465 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

7.8 - میلیارد 483.32 - میلیارد 433.68 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

9.97 - میلیارد 1.355 - هزار میلیارد 2.233 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- 11.8 میلیارد 11.8 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

7.91 میلیارد - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

9.86 - میلیارد 1.826 - هزار میلیارد 2.655 - هزار میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

365.03 - میلیارد 3.626 - هزار میلیارد 12.888 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

2.24 - میلیارد 12.85 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

367.27 - میلیارد 3.639 - هزار میلیارد 12.888 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

579.01 میلیارد 1.498 هزار میلیارد 9.078 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

666.26 میلیارد 7.06 میلیارد -

دریافت تسهیلات مالی

- 2.886 هزار میلیارد 20.463 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

9.29 - میلیارد 4.922 - هزار میلیارد 11.732 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

656.97 میلیارد 2.028 - هزار میلیارد 8.731 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.236 هزار میلیارد 530.7 - میلیارد 347.45 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

222.99 میلیارد 554.55 میلیارد 554.55 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 199.14 میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال

1.459 هزار میلیارد 222.99 میلیارد 207.1 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 19.953 هزار میلیارد 2.494 هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

66.47 - میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

6 - میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی