شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,040 5.00
قیمت پایانی: 7,030 4.85

ترازنامه

1398/04/30
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/26
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

222.99 میلیارد 554.55 میلیارد 88.12 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1.438 هزار میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 2.089 هزار میلیارد 1.822 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

2.699 هزار میلیارد 460.41 میلیارد 133.59 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

714.5 میلیارد 931.57 میلیارد 158.84 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1.776 هزار میلیارد 595.66 میلیارد 951.65 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

3.082 هزار میلیارد 1.588 هزار میلیارد 837.13 میلیارد

سایر موجودی ها

64.04 میلیارد - -

موجودی ضایعات

1.354 هزار میلیارد 912.67 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

6.99 هزار میلیارد 4.028 هزار میلیارد 1.948 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

11.35 هزار میلیارد 7.131 هزار میلیارد 3.991 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

678.48 میلیارد 627.24 میلیارد 627.45 میلیارد

سایر دارایی ها

5.63 میلیارد 391.06 میلیارد 1.123 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

45.537 هزار میلیارد 29.488 هزار میلیارد 26.643 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

45.537 هزار میلیارد 29.488 هزار میلیارد 26.643 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

57.571 هزار میلیارد 37.638 هزار میلیارد 32.385 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

6.57 هزار میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 5.155 هزار میلیارد 5.509 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

1.403 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد 70.66 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 112.66 میلیارد

سایر ذخائر

- 462.5 میلیارد 390.18 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

4.31 هزار میلیارد 6.015 هزار میلیارد 4.235 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

7.9 میلیارد 8.69 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

12.291 هزار میلیارد 12.788 هزار میلیارد 10.317 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

813.45 میلیارد 3.521 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

27.372 هزار میلیارد 12.486 هزار میلیارد 13.096 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

76.04 میلیارد 64.09 میلیارد 44.56 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

40.553 هزار میلیارد 28.859 هزار میلیارد 25.19 هزار میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

6.317 هزار میلیارد 1.618 هزار میلیارد 113.4 میلیارد

اندوخته قانونی

462.21 میلیارد 161.47 میلیارد 81.56 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

3.239 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

17.018 هزار میلیارد 8.779 هزار میلیارد 7.195 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

57.571 هزار میلیارد 37.638 هزار میلیارد 32.385 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

16.64 میلیارد 602.53 میلیارد 99.4 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

462.21 میلیارد 161.47 میلیارد 81.56 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

3.239 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

10.718 هزار میلیارد 7.764 هزار میلیارد 7.181 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

222.99 میلیارد 554.55 میلیارد 88.12 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.438 هزار میلیارد - -

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 2.089 هزار میلیارد 1.822 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

6.57 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

813.45 میلیارد 3.521 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

17.018 هزار میلیارد 8.779 هزار میلیارد 7.195 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

10.718 هزار میلیارد 7.764 هزار میلیارد 7.181 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.459 هزار میلیارد 222.99 میلیارد 207.09 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

515.15 میلیارد 1.438 هزار میلیارد 1.596 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

2.004 هزار میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 2.699 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

2.127 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

7.347 هزار میلیارد 714.5 میلیارد 714.5 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 1.776 هزار میلیارد 1.776 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 3.082 هزار میلیارد 3.144 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

- 64.04 میلیارد -

موجودی ضایعات

- 1.354 هزار میلیارد 1.354 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

7.347 هزار میلیارد 6.99 هزار میلیارد 6.988 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

13.452 هزار میلیارد 11.35 هزار میلیارد 11.421 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

680.72 میلیارد 678.48 میلیارد 635.72 میلیارد

سایر دارایی ها

227.45 میلیارد 5.63 میلیارد 48.39 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

46.841 هزار میلیارد 45.537 هزار میلیارد 42.95 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

46.841 هزار میلیارد 45.537 هزار میلیارد 42.95 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

61.201 هزار میلیارد 57.571 هزار میلیارد 55.055 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

5.614 هزار میلیارد 6.57 هزار میلیارد 6.258 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

2.911 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

494.67 میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

4.308 هزار میلیارد 4.31 هزار میلیارد 4.31 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

97 میلیون 7.9 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

13.328 هزار میلیارد 12.291 هزار میلیارد 11.971 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

27.64 میلیارد 813.45 میلیارد 956.42 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

27.372 هزار میلیارد 27.372 هزار میلیارد 24.545 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

80.85 میلیارد 76.04 میلیارد 76.04 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

40.809 هزار میلیارد 40.553 هزار میلیارد 37.548 هزار میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

8.889 هزار میلیارد 6.317 هزار میلیارد 6.781 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

597.59 میلیارد 462.21 میلیارد 486.65 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

3.906 هزار میلیارد 3.239 هزار میلیارد 3.239 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

20.392 هزار میلیارد 17.018 هزار میلیارد 17.507 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

61.201 هزار میلیارد 57.571 هزار میلیارد 55.055 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.459 هزار میلیارد 222.99 میلیارد 207.09 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

515.15 میلیارد 1.438 هزار میلیارد 1.596 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.004 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

2.127 هزار میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

5.614 هزار میلیارد 6.57 هزار میلیارد 6.258 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

27.64 میلیارد 813.45 میلیارد 956.42 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

20.392 هزار میلیارد 17.018 هزار میلیارد 17.507 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

6 میلیارد - -

سایر ذخائر

1.229 هزار میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی