شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت آهن و فولاد ارفع

ارفع | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,509 1.66
قیمت پایانی: 6,647 3.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,670 پایانی 6,647 244.00
بیشترین 6,722 کمترین 6,501
حجم 5.151 میلیون دفعات 1,278
حد قیمت 6,083 - 6,723 ارزش 34.24 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
520 تعداد خریدار 2
4.833 میلیون حجم خرید 318.441
428 تعداد فروشنده 3
4.343 میلیون حجم فروش 808.272
489.83 تغییر مالکیت 489.83

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,758 6,509 6,550 4,045 3
1 1,000 6,505 6,560 1,090 1
1 4,591 6,504 6,562 1,000 1
1 200 6,502 6,565 6,251 4
1 1,074 6,501 6,570 9,303 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 3,826
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,110
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 90.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.88 % رتبه 204
6 ماهه 26.78 % رتبه 235
9 ماهه 22.9 % رتبه 219
1 ساله 31.86 % رتبه 192
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
59.823 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 6,647 3.81 5.151 میلیون 1,278
1398/10/26 6,403 0.00 17.737 میلیون 1,249
1398/10/25 6,403 4.81 17.737 میلیون 1,249
1398/10/24 6,109 4.93 19.218 میلیون 1,904
1398/10/23 5,822 5.00 9.567 میلیون 458
1398/10/22 5,545 5.00 1.023 میلیون 75
1398/10/21 5,281 1.99 1.152 میلیون 45
1398/10/18 5,178 1.69 8.445 میلیون 816
1398/10/17 5,267 0.23 5.428 میلیون 863
1398/10/15 5,279 0.08 6.687 میلیون 775
1398/10/14 5,275 4.97 13.347 میلیون 1,347
1398/10/11 5,551 2.49 4.003 میلیون 1,015
1398/10/10 5,416 1.19 3.625 میلیون 911
1398/10/9 5,481 0.29 3.225 میلیون 990
1398/10/8 5,465 0.27 3.526 میلیون 798
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 9,734 21,000 21 40.896 هزار میلیارد 1398/09/24
فخاس 70.00 16,589 935.713 150.426 هزار میلیارد 12:29
فسپا 881.00 19,462 3.078 میلیون 12.631 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,516 31,839 994.378 1.577 هزار میلیارد 12:28
فخوز 332.00 11,750 18.176 میلیون 226.032 هزار میلیارد 12:29
فملی 94.00 7,600 135.181 میلیون 598.494 هزار میلیارد 1398/10/26
فولاژ 1,237 9,360 10.778 میلیون 56.274 هزار میلیارد 12:30
فجر 396.00 23,000 6.016 میلیون 19.903 هزار میلیارد 12:29
فولاد 13.00 3,939 219.976 میلیون 825.55 هزار میلیارد 15:44
وتوکا 303.00 6,382 51.947 میلیون 16.583 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها