شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

والبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,320 2.75
قیمت پایانی: 7,321 2.74

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,402 پایانی 7,321 206.00
بیشترین 7,488 کمترین 7,277
حجم 16.164 میلیون دفعات 4,392
حد قیمت 7,151 - 7,903 ارزش 118.329 میلیارد
حجم مبنا 1.315 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,666 تعداد خریدار 3
15.609 میلیون حجم خرید 555,000
939 تعداد فروشنده 1
15.872 میلیون حجم فروش 291,770
320.00 تغییر مالکیت 320.00

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,062 7,315 7,326 4,500 1
1 2,000 7,310 7,330 3,371 2
2 513 7,306 7,340 1,500 1
1 562 7,489 7,526 25,000 1
2 32,500 7,488 7,532 133 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 986
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 671
سود نقدی 270
درصد توزیع 40.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.81 % رتبه 36
6 ماهه 147.69 % رتبه 59
9 ماهه 283.35 % رتبه 75
1 ساله 332.72 % رتبه 86
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.13 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 7,527 2.88 17.598 میلیون 4,338
1398/10/28 7,750 1.92 14.184 میلیون 3,708
1398/10/26 7,604 0.00 14.029 میلیون 3,195
1398/10/25 7,604 1.96 14.029 میلیون 3,195
1398/10/24 7,458 4.26 22.658 میلیون 3,684
1398/10/23 7,153 4.99 3.078 میلیون 241
1398/10/22 6,813 4.99 3.906 میلیون 228
1398/10/21 6,489 1.47 1.152 میلیون 157
1398/10/18 6,395 1.99 2.245 میلیون 231
1398/10/17 6,525 4.61 8.737 میلیون 1,371
1398/10/15 6,840 4.92 16.005 میلیون 2,267
1398/10/14 7,194 3.97 1.06 میلیون 292
1398/10/11 7,491 1.72 16.618 میلیون 4,048
1398/10/10 7,622 2.45 16.697 میلیون 4,243
1398/10/9 7,813 2.84 22.375 میلیون 4,663
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 851.00 49,999 245,499 22.773 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 146.00 11,900 3.091 میلیون 12.369 هزار میلیارد 12:52
وپخش 274.00 50,000 407,600 41.587 هزار میلیارد 12:28
دزهراوی 345.00 10,660 13.003 میلیون 26.708 هزار میلیارد 12:30
دسینا 88.00 18,617 1.769 میلیون 14.893 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 748.00 15,713 2.522 میلیون 10.889 هزار میلیارد 12:52
دکیمی 556.00 13,899 1.861 میلیون 7.878 هزار میلیارد 12:30
درازک 258.00 31,500 943,674 18.627 هزار میلیارد 12:30
دکوثر 352.00 13,404 7.162 میلیون 7.188 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها