شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,696 0.00
قیمت پایانی: 7,492 2.65

سود و زیان

1398/04/23
سال مالی 1397/12/29
1397/04/16
سال مالی 1396/12/29
1396/04/17
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.275 هزار میلیارد 5.696 هزار میلیارد 3.563 هزار میلیارد

جمع درآمدها

4.275 هزار میلیارد 5.696 هزار میلیارد 3.563 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

4.083 هزار میلیارد 5.347 هزار میلیارد 3.24 هزار میلیارد

سود ناویژه

192.2 میلیارد 348.63 میلیارد 322.47 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

197.17 میلیارد 193.07 میلیارد 169.48 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

17.72 - میلیارد 12.68 میلیارد 36.92 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

22.7 - میلیارد 168.23 میلیارد 116.07 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

69.78 - میلیارد 6.07 میلیارد 26.36 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

69.78 - میلیارد 6.07 میلیارد 26.36 - میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

334.27 - میلیارد 313.74 - میلیارد 266.3 - میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 26.6 - میلیارد 21.08 - میلیارد

سود قابل تخصیص

404.05 - میلیارد 334.27 - میلیارد 313.74 - میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

404.05 - میلیارد 334.27 - میلیارد 313.74 - میلیارد

سرمایه

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

EPS خالص

76.35 - 6.64 28.84 -
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.013 هزار میلیارد 4.275 هزار میلیارد 4.292 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.013 هزار میلیارد 4.275 هزار میلیارد 4.292 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

974.85 میلیارد 4.083 هزار میلیارد 4.15 هزار میلیارد

سود ناویژه

38.34 میلیارد 192.2 میلیارد 142.64 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

70.08 میلیارد 197.17 میلیارد 188.86 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.41 میلیارد 17.72 - میلیارد 17.67 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

29.33 - میلیارد 22.7 - میلیارد 63.89 - میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

31.75 - میلیارد 69.78 - میلیارد 116.92 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

31.75 - میلیارد 69.78 - میلیارد 116.92 - میلیارد

سرمایه

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

EPS خالص

34.74 - 76.35 - 127.94 -

درآمدها و هزینه های استثنایی

25.65 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

50.56 - میلیارد - -
1396/08/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
1395/08/25
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.765 هزار میلیارد 4.657 هزار میلیارد 3.203 هزار میلیارد

جمع درآمدها

4.765 هزار میلیارد 4.657 هزار میلیارد 3.203 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

4.376 هزار میلیارد 4.376 هزار میلیارد 2.928 هزار میلیارد

سود ناویژه

389.16 میلیارد 281.23 میلیارد 275.07 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

172.59 میلیارد 172.59 میلیارد 149.94 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

12.01 - میلیارد 12.01 - میلیارد 33.22 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

12.01 میلیارد 12.01 میلیارد 33.22 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

204.57 میلیارد 96.63 میلیارد 91.91 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

24.38 میلیارد 25.24 میلیارد 38.52 - میلیارد

مالیات

4.33 میلیارد 4.51 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

20.05 میلیارد 20.73 میلیارد 38.52 - میلیارد

سرمایه

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

EPS خالص

21.94 22.68 42.15 -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی