شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,696 0.00
قیمت پایانی: 7,492 2.65
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,900 پایانی 7,492 204.00
بیشترین 7,900 کمترین 7,312
حجم 13.748 میلیون دفعات 3,610
حد قیمت 7,312 - 8,080 ارزش 103.001 میلیارد
حجم مبنا 6.891 میلیون حد حجم 1 - 50,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,120 7,600 7,600 500 1
1 1,000 7,597 7,630 5,000 1
1 1,000 7,595 7,680 2,000 1
1 15,000 7,570 7,696 7,000 2
1 300 7,555 7,699 10,759 2

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
1,612 تعداد خریدار -
13.748 میلیون حجم خرید -
894 تعداد فروشنده -
13.748 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1395/04/30

136%

افزایش

سرمایه قبلی : 388 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 913.94 میلیارد اندوخته : 525.94 میلیارد تاریخ ثبت : 1395/06/20
تغییر سرمایه : 525.94 میلیارد صرف سهام : -

1390/04/4

300%

افزایش

سرمایه قبلی : 97 میلیارد آورده : 291 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1390/06/13
سرمایه جدید : 388 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1391/03/27
تغییر سرمایه : 291 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/23
سال مالی 1397/12/29
1397/04/16
سال مالی 1396/12/29
1396/04/17
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 29.63 میلیارد 7.94 میلیارد 121 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 260.57 میلیارد 362.14 میلیارد 657.85 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 59.73 میلیارد
پیش پرداخت ها 10.99 میلیارد 42.19 میلیارد 24.79 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 190.28 میلیارد 238.35 میلیارد 147.4 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 15.63 میلیارد 14.88 میلیارد 6.69 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 12.8 میلیارد 5.66 میلیارد 4.3 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 41.77 میلیارد 25.56 میلیارد 23.72 میلیارد
کالای در راه 83.86 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 344.34 میلیارد 284.45 میلیارد 182.11 میلیارد
جمع دارایی های جاری 645.53 میلیارد 696.71 میلیارد 1.045 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 17 میلیون 17 میلیون 17 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 2.97 میلیارد 6.21 میلیارد -
دارایی های نامشهود 4.57 میلیارد 4.05 میلیارد 753 میلیون
سایر دارایی ها - - 30.05 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.031 هزار میلیارد 1.023 هزار میلیارد 1.001 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.031 هزار میلیارد 1.023 هزار میلیارد 1.001 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 1.684 هزار میلیارد 1.73 هزار میلیارد 2.077 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 962.26 میلیارد 874.1 میلیارد 217 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 526.69 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - - 6.7 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 78.18 میلیارد 152.9 میلیارد 458.84 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون
جمع بدهی های جاری 1.04 هزار میلیارد 1.027 هزار میلیارد 1.209 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت - 20.85 میلیارد 188.13 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 123.55 میلیارد 93.07 میلیارد 69.85 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 1.164 هزار میلیارد 1.141 هزار میلیارد 1.467 هزار میلیارد
سرمایه 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد
سود و زیان انباشته 404.05 میلیارد 334.27 میلیارد 313.74 میلیارد
اندوخته قانونی 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - - 45 میلیون
سایر اندوخته ها 45 میلیون 45 میلیون 377.00
اندوخته احتیاطی 377.00 377.00 -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.07 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 1.684 هزار میلیارد 1.73 هزار میلیارد 2.077 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 404.05 میلیارد 334.27 میلیارد 313.74 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 45 میلیون 45 میلیون 377.00
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.03 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 29.63 میلیارد 7.94 میلیارد 121 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 260.57 میلیارد 362.14 میلیارد 657.85 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 59.73 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 2.97 میلیارد 6.21 میلیارد -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 962.26 میلیارد 874.1 میلیارد 217 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.07 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.03 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 26.46 میلیارد 29.63 میلیارد 29.63 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 271.55 میلیارد 260.57 میلیارد 176.42 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 21.63 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 10.99 میلیارد 34.73 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 23.74 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 319.69 میلیارد 190.28 میلیارد 154.38 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 15.63 میلیارد -
موجودی کالای ساخته شده - 12.8 میلیارد -
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 41.77 میلیارد -
کالای در راه - 83.86 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 319.69 میلیارد 344.34 میلیارد 154.38 میلیارد
جمع دارایی های جاری 663.06 میلیارد 645.53 میلیارد 395.16 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 17 میلیون 17 میلیون 17 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد
دارایی های نامشهود 3.5 میلیارد 4.57 میلیارد 4.57 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.022 هزار میلیارد 1.031 هزار میلیارد 997.74 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.022 هزار میلیارد 1.031 هزار میلیارد 997.74 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 1.691 هزار میلیارد 1.684 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 409.17 میلیارد 962.26 میلیارد 726.99 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 588.27 میلیارد - -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 75.45 میلیارد 78.18 میلیارد 78.18 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون
جمع بدهی های جاری 1.073 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد 805.18 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 130.22 میلیارد 123.55 میلیارد 123.73 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 1.203 هزار میلیارد 1.164 هزار میلیارد 928.9 میلیارد
سرمایه 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد
سود و زیان انباشته 435.8 میلیارد 404.05 میلیارد 452.26 میلیارد
اندوخته قانونی 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد
سایر اندوخته ها 45 میلیون 45 میلیون 45 میلیون
اندوخته احتیاطی 377.00 377.00 377.00
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 488.02 میلیارد 519.77 میلیارد 471.55 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 1.691 هزار میلیارد 1.684 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 26.46 میلیارد 29.63 میلیارد 29.63 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 271.55 میلیارد 260.57 میلیارد 176.42 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 21.63 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 23.74 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 409.17 میلیارد 962.26 میلیارد 726.99 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 488.02 میلیارد 519.77 میلیارد 471.55 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 46.61 میلیارد - -
سایر موجودی ها 4.98 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 72.39 % رتبه 288
۶ ماهه 109.45 % رتبه 247
۹ ماهه 277.24 % رتبه 253
۱ ساله 532.77 % رتبه 236
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.034 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.33

P/B

33.76 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
پکویر 1,315 27,624 8.534 میلیون 235.738 میلیارد 19.335 هزار میلیارد 1399/01/11
پسهند 1,567 32,913 674,065 22.182 میلیارد 11.183 هزار میلیارد 1399/01/11
پکرمان 880.00 18,491 3.819 میلیون 70.581 میلیارد 46.695 هزار میلیارد 1399/01/11
پدرخش 491.00 45,550 559,475 25.156 میلیارد 2.321 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۹:۰۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۹:۰۲:۵۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۵:۰۶:۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۵:۰۶:۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۷:۱۰:۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۷:۱۰:۵۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۷:۱۵:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۷:۱۵:۴۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۹:۰۲:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۹:۰۲:۱۷
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۱:۲۸:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۱:۲۸:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۸:۳۳:۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۸:۳۳:۰۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۸:۴۸:۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۸:۴۸:۳۳
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۵۵:۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۵۵:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۶:۱۱:۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۶:۱۱:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۳:۱۵:۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۳:۱۵:۱۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۶:۱۷:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۶:۱۷:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۶:۴۵:۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۶:۴۵:۰۷
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۵۴:۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۵۴:۱۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۵۲:۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۸:۵۲:۰۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۷:۲۵:۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۷:۲۵:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۰:۱۱:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۰:۱۱:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۷:۰۲:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۷:۰۲:۲۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۰۸:۴۲:۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۰۸:۴۲:۲۷
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۷:۴۳:۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۱۷:۴۳:۵۷
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
3.83
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 611.21
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,120 7,600 7,600 500 1
1 1,000 7,597 7,630 5,000 1
1 1,000 7,595 7,680 2,000 1

داده ها

آخرین معامله 7,696 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,492 204.00 2.65
اولین قیمت 7,900
قیمت دیروز 7,696
بازه روز 7,900 7,312
قیمت مجاز 8,080 7,312
بازه هفته 7,900 7,312
بازه سال - -
P/E 611.21
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور 33.76 %
حجم مبنا 6.891 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,610
حجم معاملات 13.748 میلیون
ارزش معاملات 103.001 میلیارد
ارزش بازار 7.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.748 میلیون 13.748 میلیون
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع 1,612 894
حقیقی 1,612 894
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,120 7,600 7,600 500 1
1 1,000 7,597 7,630 5,000 1
1 1,000 7,595 7,680 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/14)