شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,933 5.00
قیمت پایانی: 8,834 3.83

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:1,168
حجم:5.122 میلیون
ارزش:45.751 میلیارد
اولین:8,933
کمترین:8,931
بیشترین:8,933
قیمت:8,933
تغییر:257.00
درصد تغییر:2.96
قیمت:8,834
تغییر:326.00
درصد تغییر:3.83
1399/01/19
تعداد:759
حجم:3.966 میلیون
ارزش:34.411 میلیارد
اولین:8,266
کمترین:8,674
بیشترین:8,676
قیمت:8,676
تغییر:278.00
درصد تغییر:3.31
قیمت:8,508
تغییر:245.00
درصد تغییر:2.97
1399/01/18
تعداد:1,386
حجم:4.986 میلیون
ارزش:41.644 میلیارد
اولین:8,398
کمترین:8,118
بیشترین:8,398
قیمت:8,398
تغییر:280.00
درصد تغییر:3.45
قیمت:8,263
تغییر:264.00
درصد تغییر:3.30
1399/01/17
تعداد:1,954
حجم:7.585 میلیون
ارزش:60.675 میلیارد
اولین:8,050
کمترین:7,670
بیشترین:8,118
قیمت:8,118
تغییر:252.00
درصد تغییر:3.20
قیمت:7,999
تغییر:267.00
درصد تغییر:3.45
1399/01/16
تعداد:2,702
حجم:13.507 میلیون
ارزش:104.433 میلیارد
اولین:7,450
کمترین:7,350
بیشترین:7,866
قیمت:7,866
تغییر:170.00
درصد تغییر:2.21
قیمت:7,732
تغییر:307.00
درصد تغییر:4.14
1399/01/11
تعداد:2,523
حجم:9.989 میلیون
ارزش:74.172 میلیارد
اولین:7,900
کمترین:7,312
بیشترین:7,900
قیمت:7,696
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.48
قیمت:7,425
تغییر:271.00
درصد تغییر:3.52
1399/01/10
تعداد:2,912
حجم:13.748 میلیون
ارزش:105.807 میلیارد
اولین:7,733
کمترین:7,500
بیشترین:7,733
قیمت:7,733
تغییر:115.00
درصد تغییر:1.51
قیمت:7,696
تغییر:331.00
درصد تغییر:4.49
1399/01/9
تعداد:586
حجم:2.067 میلیون
ارزش:15.744 میلیارد
اولین:7,618
کمترین:7,618
بیشترین:7,618
قیمت:7,618
تغییر:92.00
درصد تغییر:1.22
قیمت:7,365
تغییر:131.00
درصد تغییر:1.81
1399/01/6
تعداد:311
حجم:1.331 میلیون
ارزش:10.019 میلیارد
اولین:7,526
کمترین:7,526
بیشترین:7,526
قیمت:7,526
تغییر:280.00
درصد تغییر:3.86
قیمت:7,234
تغییر:69.00
درصد تغییر:0.96
1399/01/5
تعداد:1,010
حجم:5.573 میلیون
ارزش:40.373 میلیارد
اولین:7,246
کمترین:7,150
بیشترین:7,246
قیمت:7,246
تغییر:142.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:7,165
تغییر:264.00
درصد تغییر:3.83
1398/12/29
تعداد:714
حجم:3.106 میلیون
ارزش:22.066 میلیارد
اولین:7,104
کمترین:7,104
بیشترین:7,104
قیمت:7,104
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,901
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:714
حجم:3.106 میلیون
ارزش:22.066 میلیارد
اولین:7,104
کمترین:7,104
بیشترین:7,104
قیمت:7,104
تغییر:223.00
درصد تغییر:3.24
قیمت:6,901
تغییر:136.00
درصد تغییر:2.01
1398/12/27
تعداد:1,342
حجم:6.786 میلیون
ارزش:46.115 میلیارد
اولین:6,881
کمترین:6,310
بیشترین:6,881
قیمت:6,881
تغییر:169.00
درصد تغییر:2.52
قیمت:6,765
تغییر:218.00
درصد تغییر:3.33
1398/12/26
تعداد:673
حجم:3.755 میلیون
ارزش:25.204 میلیارد
اولین:6,712
کمترین:6,712
بیشترین:6,712
قیمت:6,712
تغییر:168.00
درصد تغییر:2.57
قیمت:6,547
تغییر:166.00
درصد تغییر:2.60
1398/12/25
تعداد:1,796
حجم:9.119 میلیون
ارزش:58.192 میلیارد
اولین:6,000
کمترین:5,943
بیشترین:6,544
قیمت:6,544
تغییر:407.00
درصد تغییر:6.63
قیمت:6,381
تغییر:148.00
درصد تغییر:2.37
1398/12/24
تعداد:3,454
حجم:17.982 میلیون
ارزش:112.09 میلیارد
اولین:6,754
کمترین:6,112
بیشترین:6,754
قیمت:6,137
تغییر:518.00
درصد تغییر:7.78
قیمت:6,233
تغییر:200.00
درصد تغییر:3.11
1398/12/22
تعداد:673
حجم:2.541 میلیون
ارزش:16.91 میلیارد
اولین:6,655
کمترین:6,655
بیشترین:6,655
قیمت:6,655
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,433
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:673
حجم:2.541 میلیون
ارزش:16.91 میلیارد
اولین:6,655
کمترین:6,655
بیشترین:6,655
قیمت:6,655
تغییر:292.00
درصد تغییر:4.59
قیمت:6,433
تغییر:94.00
درصد تغییر:1.48
1398/12/20
تعداد:1,811
حجم:12.243 میلیون
ارزش:77.609 میلیارد
اولین:6,300
کمترین:6,090
بیشترین:6,363
قیمت:6,363
تغییر:168.00
درصد تغییر:2.71
قیمت:6,339
تغییر:318.00
درصد تغییر:5.28
1398/12/19
تعداد:3,545
حجم:18.465 میلیون
ارزش:111.18 میلیارد
اولین:6,339
کمترین:5,737
بیشترین:6,339
قیمت:6,195
تغییر:59.00
درصد تغییر:0.96
قیمت:6,021
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.28
1398/12/18
تعداد:2,402
حجم:14.811 میلیون
ارزش:89.423 میلیارد
اولین:6,100
کمترین:5,600
بیشترین:6,136
قیمت:6,136
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:6,038
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:2,402
حجم:14.811 میلیون
ارزش:89.423 میلیارد
اولین:6,100
کمترین:5,600
بیشترین:6,136
قیمت:6,136
تغییر:217.00
درصد تغییر:3.67
قیمت:6,038
تغییر:194.00
درصد تغییر:3.32
1398/12/14
تعداد:758
حجم:6.545 میلیون
ارزش:38.739 میلیارد
اولین:5,919
کمترین:5,919
بیشترین:5,919
قیمت:5,919
تغییر:264.00
درصد تغییر:4.67
قیمت:5,844
تغییر:206.00
درصد تغییر:3.65
1398/12/13
تعداد:1,390
حجم:11.359 میلیون
ارزش:64.042 میلیارد
اولین:5,570
کمترین:5,570
بیشترین:5,655
قیمت:5,655
تغییر:158.00
درصد تغییر:2.87
قیمت:5,638
تغییر:252.00
درصد تغییر:4.68
1398/12/12
تعداد:3,253
حجم:22.29 میلیون
ارزش:120.053 میلیارد
اولین:5,492
کمترین:5,290
بیشترین:5,508
قیمت:5,497
تغییر:207.00
درصد تغییر:3.91
قیمت:5,386
تغییر:45.00
درصد تغییر:0.84
1398/12/11
تعداد:2,073
حجم:11.079 میلیون
ارزش:59.178 میلیارد
اولین:5,300
کمترین:5,220
بیشترین:5,509
قیمت:5,290
تغییر:25.00
درصد تغییر:0.47
قیمت:5,341
تغییر:11.00
درصد تغییر:0.21
1398/12/10
تعداد:1,730
حجم:10.61 میلیون
ارزش:56.549 میلیارد
اولین:5,315
کمترین:5,315
بیشترین:5,445
قیمت:5,315
تغییر:135.00
درصد تغییر:2.48
قیمت:5,330
تغییر:264.00
درصد تغییر:4.72
1398/12/7
تعداد:1,853
حجم:9.335 میلیون
ارزش:52.215 میلیارد
اولین:5,750
کمترین:5,400
بیشترین:5,845
قیمت:5,450
تغییر:215.00
درصد تغییر:3.80
قیمت:5,594
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.05
1398/12/6
تعداد:2,266
حجم:13.217 میلیون
ارزش:73.977 میلیارد
اولین:5,617
کمترین:5,417
بیشترین:5,767
قیمت:5,665
تغییر:166.00
درصد تغییر:3.02
قیمت:5,597
تغییر:89.00
درصد تغییر:1.62
1398/12/5
تعداد:1,864
حجم:10.818 میلیون
ارزش:59.587 میلیارد
اولین:5,623
کمترین:5,300
بیشترین:5,679
قیمت:5,499
تغییر:39.00
درصد تغییر:0.70
قیمت:5,508
تغییر:22.00
درصد تغییر:0.40
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی