شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,696 0.00
قیمت پایانی: 7,425 3.52

EPS

سال مالی 1398/12/29

46.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
46.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/08/27 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
50.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
55.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
135.00 (0٪)
913.94 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

76.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
76.00
0.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/04/1 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
128.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
135.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
9.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
8.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (0٪)
913.94 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

7.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
7.00
0.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/03/30 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
7.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1396/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
7.00 (0٪)
100.00
913.94 میلیارد
1396/08/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
22.00
3.00 (-14٪)
4.00
913.94 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
23.00
3.00 (-13٪)
913.94 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
23.00
2.00 (9٪)
913.94 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
23.00
913.94 میلیارد

سال مالی 1369/12/29

899.00

سود واقعی

525.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1370/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
899.00
525.00 (58٪)
480 میلیون

سال مالی 1368/12/29

968.00

سود واقعی

458.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1369/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
968.00
458.00 (47٪)
480 میلیون

سال مالی 1367/12/29

1,521

سود واقعی

1,068

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1368/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,521.00
1,068.00 (70٪)
480 میلیون

سال مالی 1398/12/29

46.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
46.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/08/27 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
50.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
55.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
35.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
135.00 (0٪)
913.94 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

76.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
76.00
0.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/04/1 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
76.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
128.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
135.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/08/23 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
9.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
8.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (0٪)
913.94 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

7.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
7.00
0.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/03/30 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
7.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1397/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3.00 (0٪)
913.94 میلیارد
1396/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
7.00 (0٪)
100.00
913.94 میلیارد
1396/08/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
22.00
3.00 (-14٪)
4.00
913.94 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
23.00
3.00 (-13٪)
913.94 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
23.00
2.00 (9٪)
913.94 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
23.00
913.94 میلیارد

سال مالی 1369/12/29

899.00

سود واقعی

525.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1370/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
899.00
525.00 (58٪)
480 میلیون

سال مالی 1368/12/29

968.00

سود واقعی

458.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1369/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
968.00
458.00 (47٪)
480 میلیون

سال مالی 1367/12/29

3,042

سود واقعی

2,136

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1368/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,042.00
2,136.00 (70٪)
240 میلیون
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی