شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پلاسکوکار

پلاسک | سهام - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید محصولات پلاستیکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,933 5.00
قیمت پایانی: 8,834 3.83

ترازنامه

1398/04/23
سال مالی 1397/12/29
1397/04/16
سال مالی 1396/12/29
1396/04/17
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

29.63 میلیارد 7.94 میلیارد 121 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

260.57 میلیارد 362.14 میلیارد 657.85 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 59.73 میلیارد

پیش پرداخت ها

10.99 میلیارد 42.19 میلیارد 24.79 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

190.28 میلیارد 238.35 میلیارد 147.4 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

15.63 میلیارد 14.88 میلیارد 6.69 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

12.8 میلیارد 5.66 میلیارد 4.3 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

41.77 میلیارد 25.56 میلیارد 23.72 میلیارد

کالای در راه

83.86 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

344.34 میلیارد 284.45 میلیارد 182.11 میلیارد

جمع دارایی های جاری

645.53 میلیارد 696.71 میلیارد 1.045 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

17 میلیون 17 میلیون 17 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.97 میلیارد 6.21 میلیارد -

دارایی های نامشهود

4.57 میلیارد 4.05 میلیارد 753 میلیون

سایر دارایی ها

- - 30.05 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.031 هزار میلیارد 1.023 هزار میلیارد 1.001 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.031 هزار میلیارد 1.023 هزار میلیارد 1.001 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

1.684 هزار میلیارد 1.73 هزار میلیارد 2.077 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

962.26 میلیارد 874.1 میلیارد 217 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 526.69 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 6.7 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

78.18 میلیارد 152.9 میلیارد 458.84 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون

جمع بدهی های جاری

1.04 هزار میلیارد 1.027 هزار میلیارد 1.209 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

- 20.85 میلیارد 188.13 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

123.55 میلیارد 93.07 میلیارد 69.85 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

1.164 هزار میلیارد 1.141 هزار میلیارد 1.467 هزار میلیارد

سرمایه

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

سود و زیان انباشته

404.05 - میلیارد 334.27 - میلیارد 313.74 - میلیارد

اندوخته قانونی

9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- - 45 میلیون

سایر اندوخته ها

45 میلیون 45 میلیون 377.00

اندوخته احتیاطی

377.00 377.00 -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.07 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1.684 هزار میلیارد 1.73 هزار میلیارد 2.077 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

404.05 - میلیارد 334.27 - میلیارد 313.74 - میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

45 میلیون 45 میلیون 377.00

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.03 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

29.63 میلیارد 7.94 میلیارد 121 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

260.57 میلیارد 362.14 میلیارد 657.85 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 59.73 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.97 میلیارد 6.21 میلیارد -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

962.26 میلیارد 874.1 میلیارد 217 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.07 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

519.77 میلیارد 589.54 میلیارد 610.03 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

26.46 میلیارد 29.63 میلیارد 29.63 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

271.55 میلیارد 260.57 میلیارد 176.42 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

21.63 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 10.99 میلیارد 34.73 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

23.74 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

319.69 میلیارد 190.28 میلیارد 154.38 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 15.63 میلیارد -

موجودی کالای ساخته شده

- 12.8 میلیارد -

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 41.77 میلیارد -

کالای در راه

- 83.86 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

319.69 میلیارد 344.34 میلیارد 154.38 میلیارد

جمع دارایی های جاری

663.06 میلیارد 645.53 میلیارد 395.16 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

17 میلیون 17 میلیون 17 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.97 میلیارد 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد

دارایی های نامشهود

3.5 میلیارد 4.57 میلیارد 4.57 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.022 هزار میلیارد 1.031 هزار میلیارد 997.74 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.022 هزار میلیارد 1.031 هزار میلیارد 997.74 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

1.691 هزار میلیارد 1.684 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

409.17 میلیارد 962.26 میلیارد 726.99 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

588.27 میلیارد - -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

75.45 میلیارد 78.18 میلیارد 78.18 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون

جمع بدهی های جاری

1.073 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد 805.18 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

130.22 میلیارد 123.55 میلیارد 123.73 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

1.203 هزار میلیارد 1.164 هزار میلیارد 928.9 میلیارد

سرمایه

913.94 میلیارد 913.94 میلیارد 913.94 میلیارد

سود و زیان انباشته

435.8 - میلیارد 404.05 - میلیارد 452.26 - میلیارد

اندوخته قانونی

9.83 میلیارد 9.83 میلیارد 9.83 میلیارد

سایر اندوخته ها

45 میلیون 45 میلیون 45 میلیون

اندوخته احتیاطی

377.00 377.00 377.00

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

488.02 میلیارد 519.77 میلیارد 471.55 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1.691 هزار میلیارد 1.684 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

26.46 میلیارد 29.63 میلیارد 29.63 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

271.55 میلیارد 260.57 میلیارد 176.42 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

21.63 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

23.74 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.97 میلیارد 2.97 میلیارد 2.97 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

409.17 میلیارد 962.26 میلیارد 726.99 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

488.02 میلیارد 519.77 میلیارد 471.55 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

46.61 میلیارد - -

سایر موجودی ها

4.98 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی