شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,016 0.00
قیمت پایانی: 4,046 0.00

سود و زیان

1398/05/20
سال مالی 1398/02/31
1397/06/14
سال مالی 1397/02/31
1396/06/20
سال مالی 1396/02/31

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- 2.539 هزار میلیارد -

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- - 2.07 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

5.3 هزار میلیارد - -

جمع درآمدها

5.3 هزار میلیارد 2.539 هزار میلیارد 2.07 هزار میلیارد

سود ناویژه

5.3 هزار میلیارد 2.539 هزار میلیارد 2.07 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

130.69 میلیارد 86 میلیارد 65.86 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

5.169 هزار میلیارد 2.453 هزار میلیارد 2.004 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

5.125 هزار میلیارد 2.385 هزار میلیارد 1.933 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

5.125 هزار میلیارد 2.385 هزار میلیارد 1.933 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

5.607 هزار میلیارد 4.885 هزار میلیارد 3.548 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

240 - میلیارد 1000 - میلیارد 500 - میلیارد

سود قابل تخصیص

10.493 هزار میلیارد 6.27 هزار میلیارد 4.981 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

256.26 میلیارد 119.26 میلیارد 96.65 میلیارد

سایر اندوخته ها

667.57 میلیارد 543.2 میلیارد -

سود سهام مصوب سال جاری

3 هزار میلیارد 240 میلیارد 1000 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

6.569 هزار میلیارد 5.367 هزار میلیارد 3.885 هزار میلیارد

سرمایه

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

EPS خالص

256.26 119.26 96.65
1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه
1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/12/28
سال مالی 1398/02/31 9 ماهه

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

5.3 هزار میلیارد 5.3 هزار میلیارد 343.05 میلیارد

جمع درآمدها

5.3 هزار میلیارد 5.3 هزار میلیارد 343.05 میلیارد

سود ناویژه

5.3 هزار میلیارد 5.3 هزار میلیارد 343.05 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

130.69 میلیارد 130.69 میلیارد 88.59 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

5.169 هزار میلیارد 5.169 هزار میلیارد 254.46 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

5.125 هزار میلیارد 5.125 هزار میلیارد 212.4 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

5.125 هزار میلیارد 5.125 هزار میلیارد 212.4 میلیارد

سرمایه

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

EPS خالص

256.26 256.26 10.62

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

236.03 میلیارد - -
1396/01/30
سال مالی 1397/02/31
1395/12/23
سال مالی 1396/02/31
1395/12/17
سال مالی 1396/02/31

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

1.975 هزار میلیارد 1.791 هزار میلیارد 1.761 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

100 میلیارد 100 میلیارد 100 میلیارد

جمع درآمدها

2.075 هزار میلیارد 1.891 هزار میلیارد 1.861 هزار میلیارد

سود ناویژه

2.075 هزار میلیارد 1.891 هزار میلیارد 1.861 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

73.12 میلیارد 51.44 میلیارد 51.44 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

2.002 هزار میلیارد 1.84 هزار میلیارد 1.81 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.914 هزار میلیارد 1.838 هزار میلیارد 1.808 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.914 هزار میلیارد 1.838 هزار میلیارد 1.808 هزار میلیارد

سرمایه

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

EPS خالص

95.71 91.88 90.40
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی