شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,016 0.00
قیمت پایانی: 4,046 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:8,892
حجم:61.934 میلیون
ارزش:250.57 میلیارد
اولین:3,900
کمترین:3,900
بیشترین:4,042
قیمت:4,016
تغییر:16.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:4,046
تغییر:29.00
درصد تغییر:0.72
1399/01/10
تعداد:10,971
حجم:53.761 میلیون
ارزش:215.96 میلیارد
اولین:4,135
کمترین:3,950
بیشترین:4,141
قیمت:4,000
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.72
قیمت:4,017
تغییر:154.00
درصد تغییر:3.99
1399/01/9
تعداد:7,885
حجم:65.724 میلیون
ارزش:253.89 میلیارد
اولین:4,030
کمترین:3,851
بیشترین:4,113
قیمت:4,070
تغییر:75.00
درصد تغییر:1.88
قیمت:3,863
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/6
تعداد:7,885
حجم:65.724 میلیون
ارزش:253.89 میلیارد
اولین:3,898
کمترین:3,870
بیشترین:4,049
قیمت:3,995
تغییر:154.00
درصد تغییر:4.01
قیمت:3,863
تغییر:180.00
درصد تغییر:4.45
1399/01/5
تعداد:4,868
حجم:62.65 میلیون
ارزش:253.79 میلیارد
اولین:4,060
کمترین:3,841
بیشترین:4,110
قیمت:3,841
تغییر:210.00
درصد تغییر:5.18
قیمت:4,043
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/29
تعداد:4,868
حجم:62.65 میلیون
ارزش:253.79 میلیارد
اولین:3,930
کمترین:3,925
بیشترین:4,051
قیمت:4,051
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,043
تغییر:184.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/28
تعداد:5,059
حجم:30.433 میلیون
ارزش:117.44 میلیارد
اولین:3,930
کمترین:3,925
بیشترین:4,051
قیمت:4,051
تغییر:153.00
درصد تغییر:3.93
قیمت:3,859
تغییر:13.00
درصد تغییر:0.34
1398/12/27
تعداد:5,137
حجم:56.348 میلیون
ارزش:218.18 میلیارد
اولین:3,920
کمترین:3,725
بیشترین:3,920
قیمت:3,898
تغییر:24.00
درصد تغییر:0.62
قیمت:3,872
تغییر:11.00
درصد تغییر:0.29
1398/12/26
تعداد:2,520
حجم:14.032 میلیون
ارزش:54.18 میلیارد
اولین:3,800
کمترین:3,800
بیشترین:3,874
قیمت:3,874
تغییر:164.00
درصد تغییر:4.42
قیمت:3,861
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/25
تعداد:2,520
حجم:14.032 میلیون
ارزش:54.18 میلیارد
اولین:3,668
کمترین:3,668
بیشترین:3,794
قیمت:3,710
تغییر:130.00
درصد تغییر:3.39
قیمت:3,861
تغییر:181.00
درصد تغییر:4.48
1398/12/24
تعداد:7,131
حجم:110.39 میلیون
ارزش:446.19 میلیارد
اولین:3,949
کمترین:3,840
بیشترین:3,949
قیمت:3,840
تغییر:158.00
درصد تغییر:3.95
قیمت:4,042
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/22
تعداد:7,131
حجم:110.39 میلیون
ارزش:446.19 میلیارد
اولین:3,986
کمترین:3,986
بیشترین:4,097
قیمت:3,998
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,042
تغییر:66.00
درصد تغییر:1.66
1398/12/21
تعداد:5,369
حجم:46.653 میلیون
ارزش:185.51 میلیارد
اولین:3,986
کمترین:3,986
بیشترین:4,097
قیمت:3,998
تغییر:41.00
درصد تغییر:1.04
قیمت:3,976
تغییر:189.00
درصد تغییر:4.54
1398/12/20
تعداد:2,523
حجم:28.593 میلیون
ارزش:119.09 میلیارد
اولین:3,957
کمترین:3,957
بیشترین:4,079
قیمت:3,957
تغییر:208.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:4,165
تغییر:219.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/19
تعداد:6,571
حجم:43.742 میلیون
ارزش:191.76 میلیارد
اولین:4,165
کمترین:4,165
بیشترین:4,165
قیمت:4,165
تغییر:135.00
درصد تغییر:3.14
قیمت:4,384
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/18
تعداد:6,571
حجم:43.742 میلیون
ارزش:191.76 میلیارد
اولین:4,490
کمترین:4,251
بیشترین:4,603
قیمت:4,300
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,384
تغییر:92.00
درصد تغییر:2.14
1398/12/17
تعداد:7,330
حجم:67.577 میلیون
ارزش:290.01 میلیارد
اولین:4,490
کمترین:4,251
بیشترین:4,603
قیمت:4,300
تغییر:199.00
درصد تغییر:4.42
قیمت:4,292
تغییر:164.00
درصد تغییر:3.68
1398/12/14
تعداد:6,774
حجم:49.627 میلیون
ارزش:221.133 میلیارد
اولین:4,441
کمترین:4,360
بیشترین:4,503
قیمت:4,499
تغییر:167.00
درصد تغییر:3.86
قیمت:4,456
تغییر:164.00
درصد تغییر:3.82
1398/12/13
تعداد:7,330
حجم:67.577 میلیون
ارزش:290.01 میلیارد
اولین:4,260
کمترین:4,199
بیشترین:4,332
قیمت:4,332
تغییر:172.00
درصد تغییر:4.14
قیمت:4,292
تغییر:166.00
درصد تغییر:4.02
1398/12/12
تعداد:6,132
حجم:59.246 میلیون
ارزش:244.447 میلیارد
اولین:4,100
کمترین:4,064
بیشترین:4,220
قیمت:4,160
تغییر:110.00
درصد تغییر:2.72
قیمت:4,126
تغییر:62.00
درصد تغییر:1.53
1398/12/11
تعداد:6,702
حجم:61.039 میلیون
ارزش:248.033 میلیارد
اولین:4,039
کمترین:4,000
بیشترین:4,143
قیمت:4,050
تغییر:48.00
درصد تغییر:1.20
قیمت:4,064
تغییر:56.00
درصد تغییر:1.40
1398/12/10
تعداد:7,444
حجم:80.306 میلیون
ارزش:321.897 میلیارد
اولین:4,015
کمترین:4,002
بیشترین:4,099
قیمت:4,002
تغییر:148.00
درصد تغییر:3.57
قیمت:4,008
تغییر:204.00
درصد تغییر:4.84
1398/12/7
تعداد:5,454
حجم:46.912 میلیون
ارزش:197.569 میلیارد
اولین:4,358
کمترین:4,121
بیشترین:4,358
قیمت:4,150
تغییر:90.00
درصد تغییر:2.12
قیمت:4,212
تغییر:53.00
درصد تغییر:1.27
1398/12/6
تعداد:7,268
حجم:44.842 میلیون
ارزش:186.515 میلیارد
اولین:4,158
کمترین:4,055
بیشترین:4,275
قیمت:4,240
تغییر:74.00
درصد تغییر:1.78
قیمت:4,159
تغییر:64.00
درصد تغییر:1.56
1398/12/5
تعداد:6,473
حجم:55.259 میلیون
ارزش:226.278 میلیارد
اولین:4,080
کمترین:4,031
بیشترین:4,179
قیمت:4,166
تغییر:138.00
درصد تغییر:3.43
قیمت:4,095
تغییر:75.00
درصد تغییر:1.87
1398/12/4
تعداد:4,092
حجم:53.602 میلیون
ارزش:215.505 میلیارد
اولین:3,899
کمترین:3,899
بیشترین:4,028
قیمت:4,028
تغییر:182.00
درصد تغییر:4.73
قیمت:4,020
تغییر:183.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/3
تعداد:7,258
حجم:55.215 میلیون
ارزش:211.847 میلیارد
اولین:3,737
کمترین:3,737
بیشترین:3,933
قیمت:3,846
تغییر:72.00
درصد تغییر:1.84
قیمت:3,837
تغییر:96.00
درصد تغییر:2.44
1398/11/30
تعداد:7,171
حجم:56.554 میلیون
ارزش:222.417 میلیارد
اولین:4,028
کمترین:3,852
بیشترین:4,028
قیمت:3,918
تغییر:55.00
درصد تغییر:1.38
قیمت:3,933
تغییر:23.00
درصد تغییر:0.58
1398/11/29
تعداد:5,538
حجم:35.972 میلیون
ارزش:142.289 میلیارد
اولین:4,050
کمترین:3,902
بیشترین:4,050
قیمت:3,973
تغییر:95.00
درصد تغییر:2.34
قیمت:3,956
تغییر:151.00
درصد تغییر:3.68
1398/11/28
تعداد:6,495
حجم:47.313 میلیون
ارزش:194.309 میلیارد
اولین:4,260
کمترین:4,013
بیشترین:4,260
قیمت:4,068
تغییر:99.00
درصد تغییر:2.38
قیمت:4,107
تغییر:29.00
درصد تغییر:0.70
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی