شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,016 0.00
قیمت پایانی: 4,046 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

شاراک

660.00 13,868 15.337 میلیون 210.036 میلیارد 110.428 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپاکسا

459.00 38,199 14.096 میلیون 528.727 میلیارد 40.511 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپترو

40.00 1,452 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - سهام 1398/11/7

شاملا

637.00 68,100 645,119 43.349 میلیارد 28.267 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپدیس

1,557 32,715 2.288 میلیون 73.486 میلیارد 192.438 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

تاپیکو

18.00 4,301 22.308 میلیون 95.764 میلیارد 350.206 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

پارسان

196.00 7,710 7.099 میلیون 54.087 میلیارد 306.18 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فارس

42.00 8,260 6.388 میلیون 52.429 میلیارد 1185.454 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکربن

2,019 50,500 2.039 میلیون 102.514 میلیارد 12.569 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شمواد

46.00 3,701 - - 7.032 هزار میلیارد سهام 1398/11/1

شسینا

983.00 118,600 112,341 13.333 میلیارد 3.666 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپلی

9.00 487 31.314 میلیون 15.154 میلیارد 21.594 هزار میلیارد سهام 1398/12/20

جم

255.00 17,770 5.293 میلیون 93.614 میلیارد 244.26 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شیران

593.00 15,100 26.001 میلیون 392.262 میلیارد 121.687 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپمچا

519.00 9,879 4,185 41.344 میلیون 310.59 میلیارد سهام 1396/04/13

کرماشا

764.00 16,045 4.185 میلیون 65.866 میلیارد 55.55 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شیراز

1,094 22,993 2.267 میلیون 51.766 میلیارد 116.173 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شلعاب

4,272 45,952 7.921 میلیون 356.713 میلیارد 7.205 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شدوص

501.00 14,700 5.418 میلیون 78.448 میلیارد 6.871 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفارس

592.00 12,444 1.083 میلیون 13.475 میلیارد 7.553 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شگل

1,304 34,498 8.768 میلیون 292.038 میلیارد 33.307 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وپترو

565.00 12,334 22.432 میلیون 263.541 میلیارد 21.381 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپارس

1,121 23,558 3.589 میلیون 83.351 میلیارد 11.961 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکلر

656.00 41,000 25.474 میلیون 1.013 هزار میلیارد 19.875 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پاکشو

1,770 44,001 6.633 میلیون 291.534 میلیارد 175.808 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفن

3,188 102,970 203,625 20.869 میلیارد 95.867 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

شفارا

181.00 3,810 112,123 427.189 میلیون 561 میلیارد سهام 1398/10/29

پترول

30.00 4,016 79.292 میلیون 314.886 میلیارد 79.42 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شخارک

211.00 25,325 2.505 میلیون 63.221 میلیارد 151.434 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زاگرس

1,618 71,810 1.51 میلیون 108.109 میلیارد 171.847 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپدیس

- 32,715 15.874 میلیون 494.6 میلیارد 31.158 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

خراسان

563.00 11,827 353,973 4.153 میلیارد 45.643 هزار میلیارد سهام 1398/11/15

شغدیر

1,546 32,481 2.326 میلیون 74.056 میلیارد 41.389 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

جم

- 17,770 5.318 میلیون 95.91 میلیارد 173.04 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شتوکا

1,565 38,980 1.272 میلیون 48.618 میلیارد 5.721 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

مارون

138.00 61,000 279,971 16.806 میلیارد 485.76 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساینا

2,770 58,177 2.161 میلیون 122.883 میلیارد 5.685 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شبصیر

2,047 43,002 9.745 میلیون 398.31 میلیارد 13.488 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسا

46.00 2,619 27.251 میلیون 69.754 میلیارد 8.924 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شستان

126.00 3,030 24.284 میلیون 73.666 میلیارد 1.435 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ممسنی

207.00 7,570 5.821 میلیون 44.028 میلیارد 10.514 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زنجان

99.00 3,712 8.443 میلیون 31.384 میلیارد 13.01 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دهدشت

217.00 7,190 27.188 میلیون 195.656 میلیارد 11.15 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کازرو

16.00 6,390 9.329 میلیون 59.658 میلیارد 7.866 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شصفها

740.00 44,998 256,743 11.617 میلیارد 13.574 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داراب

71.00 2,305 14.166 میلیون 32.695 میلیارد 7.866 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شرنگی

540.00 85,940 128,007 10.993 میلیارد 4.049 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شجم

506.00 10,629 3.302 میلیون 35.096 میلیارد 47.831 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

جهرم

85.00 2,752 2.554 میلیون 7.028 میلیارد 9.293 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شلرد

133.00 4,366 24.89 میلیون 109.049 میلیارد 39.429 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکبیر

341.00 37,451 248,263 9.186 میلیارد 135.562 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکف

304.00 15,516 1.112 میلیون 16.993 میلیارد 3.819 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شسم

251.00 49,899 74,898 3.66 میلیارد 493.56 میلیارد سهام 1399/01/11

شتولی

101.00 12,181 2.954 میلیون 35.651 میلیارد 3.017 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شوش

- 28,859 4,400 126.98 میلیون 7.001 هزار میلیارد سهام 1397/04/30

شگامرن

- 114,500 100 11.45 میلیون 6.87 هزار میلیارد سهام 1399/01/5

شوینده

2,236 46,973 6.636 میلیون 306.791 میلیارد 46.228 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پارس

678.00 71,223 2.688 میلیون 189.861 میلیارد 423.72 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شمواد

1,222 52,316 1.325 میلیون 69.294 میلیارد 7.506 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپلی

186.00 6,047 9.443 میلیون 57.101 میلیارد 21.594 هزار میلیارد سهام 1398/12/21

نوری

96.00 60,831 4.585 میلیون 277.102 میلیارد 181.299 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

جم پیلن

2,022 42,481 3.548 میلیون 149.378 میلیارد 84.198 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

خراسان

753.00 37,001 1.3 میلیون 47.521 میلیارد 65.353 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفارا

145.00 5,006 16.298 میلیون 80.186 میلیارد 12.942 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپترو

112.00 4,777 18.045 میلیون 86.085 میلیارد 26.336 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شصدف

1,078 22,638 262,220 5.936 میلیارد 4.336 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کلر

1,822 86,750 5.91 میلیون 512.996 میلیارد 28.427 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

قرن

2,419 50,800 1.847 میلیون 93.803 میلیارد 50.8 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

گویان

298.00 6,265 6.345 میلیون 39.753 میلیارد 147.675 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی