شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

پترول | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,700 0.00
قیمت پایانی: 7,722 0.00

ترازنامه

1398/05/20
سال مالی 1398/02/31
1397/06/14
سال مالی 1397/02/31
1396/06/20
سال مالی 1396/02/31

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

862.44 میلیارد 582.27 میلیارد 1.238 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

37.005 هزار میلیارد 17.882 هزار میلیارد -

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 15.845 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

20 میلیون 46 میلیون 4 میلیارد

جمع دارایی های جاری

37.867 هزار میلیارد 18.464 هزار میلیارد 17.087 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

38.74 هزار میلیارد 33.63 هزار میلیارد 29.334 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

459 میلیون 661 میلیون 763 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

6.14 میلیارد 4.71 میلیارد 5.27 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

6.14 میلیارد 4.71 میلیارد 5.27 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

76.614 هزار میلیارد 52.099 هزار میلیارد 46.427 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

43.467 هزار میلیارد 23.761 هزار میلیارد -

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 19.135 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

715.37 میلیارد 295.17 میلیارد 514.05 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

396.65 میلیارد 504.24 میلیارد 498.7 میلیارد

جمع بدهی های جاری

44.579 هزار میلیارد 24.56 هزار میلیارد 20.148 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

136.39 میلیارد 526.93 میلیارد 653.74 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4.56 میلیارد 3.65 میلیارد 2.31 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

44.72 هزار میلیارد 25.091 هزار میلیارد 20.804 هزار میلیارد

سرمایه

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

9.569 هزار میلیارد 5.607 هزار میلیارد 4.885 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.114 هزار میلیارد 857.93 میلیارد 738.68 میلیارد

سایر اندوخته ها

1.211 هزار میلیارد - -

اندوخته سرمایه ای

- 543.2 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

31.894 هزار میلیارد 27.008 هزار میلیارد 25.623 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

76.614 هزار میلیارد 52.099 هزار میلیارد 46.427 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

6.569 هزار میلیارد 5.367 هزار میلیارد 3.885 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1.114 هزار میلیارد 857.93 میلیارد 738.68 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

1.211 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

28.894 هزار میلیارد 26.225 هزار میلیارد 24.623 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

862.44 میلیارد 582.27 میلیارد 1.238 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

37.005 هزار میلیارد 17.882 هزار میلیارد -

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 15.845 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

43.467 هزار میلیارد 23.761 هزار میلیارد -

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

136.39 میلیارد 526.93 میلیارد 653.74 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

31.894 هزار میلیارد 27.008 هزار میلیارد 25.623 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

28.894 هزار میلیارد 26.225 هزار میلیارد 24.623 هزار میلیارد
1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/05/10
سال مالی 1398/02/31 12 ماهه
1397/12/28
سال مالی 1398/02/31 9 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

862.44 میلیارد 862.44 میلیارد 531.21 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

37.005 هزار میلیارد 37.005 هزار میلیارد 25.217 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

20 میلیون 20 میلیون -

سفارشات و پیش پرداختها

- - 492 میلیون

جمع دارایی های جاری

37.867 هزار میلیارد 37.867 هزار میلیارد 25.748 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

38.74 هزار میلیارد 38.74 هزار میلیارد 36.892 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

459 میلیون 459 میلیون 530 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

6.14 میلیارد 6.14 میلیارد 6.16 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

6.14 میلیارد 6.14 میلیارد 6.16 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

76.614 هزار میلیارد 76.614 هزار میلیارد 62.648 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

43.467 هزار میلیارد 43.467 هزار میلیارد 34.255 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

715.37 میلیارد 715.37 میلیارد 398.35 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

396.65 میلیارد 396.65 میلیارد 408.67 میلیارد

جمع بدهی های جاری

44.579 هزار میلیارد 44.579 هزار میلیارد 35.062 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

136.39 میلیارد 136.39 میلیارد 600.36 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4.56 میلیارد 4.56 میلیارد 4.11 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

44.72 هزار میلیارد 44.72 هزار میلیارد 35.667 هزار میلیارد

سرمایه

20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد 20 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

9.569 هزار میلیارد 9.569 هزار میلیارد 5.58 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.114 هزار میلیارد 1.114 هزار میلیارد 857.93 میلیارد

سایر اندوخته ها

1.211 هزار میلیارد 1.211 هزار میلیارد 543.2 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

31.894 هزار میلیارد 31.894 هزار میلیارد 26.981 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

76.614 هزار میلیارد 76.614 هزار میلیارد 62.648 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

862.44 میلیارد 862.44 میلیارد 531.21 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

37.005 هزار میلیارد 37.005 هزار میلیارد 25.217 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

- - 492 میلیون

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

43.467 هزار میلیارد 43.467 هزار میلیارد 34.255 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

136.39 میلیارد 136.39 میلیارد 600.36 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

31.894 هزار میلیارد 31.894 هزار میلیارد 26.981 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

34.446 هزار میلیارد - -

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

39.706 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی