شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,200 1.19
قیمت پایانی: 92,080 0.87

سود و زیان

1398/04/03
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/11
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

3.228 هزار میلیارد 1.936 هزار میلیارد 2.581 هزار میلیارد

جمع درآمدها

3.228 هزار میلیارد 1.936 هزار میلیارد 2.581 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.995 هزار میلیارد 1.683 هزار میلیارد 1.648 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.233 هزار میلیارد 252.8 میلیارد 933.81 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

126.26 میلیارد 666.75 میلیارد 189.56 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

39 - میلیون 63.54 - میلیارد 25.55 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.106 هزار میلیارد 477.49 - میلیارد 718.7 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.122 هزار میلیارد 666.8 - میلیارد 728.18 میلیارد

مالیات

163.09 میلیارد 24 میلیارد 108.35 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

959.08 میلیارد 690.81 - میلیارد 619.83 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

76.14 - میلیارد 1.195 هزار میلیارد 1.115 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- - 18.49 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

- 580 - میلیارد 522 - میلیارد

سود قابل تخصیص

882.95 میلیارد 76.14 - میلیارد 1.195 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

10 میلیارد - -

سود سهام مصوب سال جاری

654 میلیارد - 580 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

218.94 میلیارد 76.14 - میلیارد 614.67 میلیارد

سرمایه

400 میلیارد 400 میلیارد 400 میلیارد

EPS خالص

2,397.71 1,727.02 - 1,549.58
1398/04/15
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.233 هزار میلیارد 3.228 هزار میلیارد 3.228 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.233 هزار میلیارد 3.228 هزار میلیارد 3.228 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

704.12 میلیارد 1.995 هزار میلیارد 1.995 هزار میلیارد

سود ناویژه

528.75 میلیارد 1.233 هزار میلیارد 1.233 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

38.24 میلیارد 126.26 میلیارد 126.26 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

9.56 - میلیارد 39 - میلیون 39 - میلیون

سود (زیان) عملیاتی

480.95 میلیارد 1.106 هزار میلیارد 1.106 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

604.52 میلیارد 1.128 هزار میلیارد 1.122 هزار میلیارد

مالیات

84.59 میلیارد 163.09 میلیارد 163.09 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

519.93 میلیارد 964.41 میلیارد 959.08 میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 400 میلیارد 400 میلیارد

EPS خالص

866.56 2,411.02 2,397.71

درآمدها و هزینه های استثنایی

17.63 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

2.092 هزار میلیارد - -
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/18
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.936 هزار میلیارد 2.028 هزار میلیارد 2.427 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.936 هزار میلیارد 2.028 هزار میلیارد 2.427 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.683 هزار میلیارد 1.709 هزار میلیارد 2.021 هزار میلیارد

سود ناویژه

252.78 میلیارد 318.28 میلیارد 405.71 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

669.77 میلیارد 167.5 میلیارد 186.5 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

64.85 - میلیارد 25.26 - میلیارد 25.26 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

- 25.26 میلیارد 25.26 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

481.84 - میلیارد 125.51 میلیارد 193.94 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

666.82 - میلیارد 1.67 میلیارد 110.61 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

666.82 - میلیارد 1.67 میلیارد 110.61 میلیارد

سرمایه

400 میلیارد 400 میلیارد 400 میلیارد

EPS خالص

1,667.06 - 4.18 276.54

مالیات

163.09 میلیارد 24 میلیارد 108.35 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

76.14 - میلیارد 1.195 هزار میلیارد 1.115 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- - 18.49 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

- 580 - میلیارد 522 - میلیارد

سود قابل تخصیص

882.95 میلیارد 76.14 - میلیارد 1.195 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

10 میلیارد - -

سود سهام مصوب سال جاری

654 میلیارد - 580 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

218.94 میلیارد 76.14 - میلیارد 614.67 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی