شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 116,310 1.05
قیمت پایانی: 117,730 2.28
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.794 میلیون پایانی 117,730 2,630.00
بیشترین 211.241 میلیارد کمترین 120,820
حجم 1.794 میلیون دفعات 2,099
حد قیمت 109,350 - 120,850 ارزش 211.241 میلیارد
حجم مبنا 435,350 حد حجم 1 - 50,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 1,004 118,000 118,000 7,621 7
5 1,018 117,900 118,100 55 1
3 1,150 117,810 118,110 1,854 1
1 500 116,320 118,120 1,000 1
3 17,678 116,310 118,140 1,100 2

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
804 تعداد خریدار 6
1.107 میلیون حجم خرید 687,180
814 تعداد فروشنده 1
1.794 میلیون حجم فروش 50
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/04/03

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 400 میلیارد آورده : 200 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/06/14
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : -

1395/05/13

33%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 100 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/07/27
سرمایه جدید : 400 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/03/27
تغییر سرمایه : 100 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/03
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/11
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 172.88 میلیارد 92.94 میلیارد 313.11 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 5.08 میلیارد 4.6 میلیارد 4.5 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.927 هزار میلیارد 2.77 هزار میلیارد 2.42 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 523.2 میلیارد
پیش پرداخت ها 360.98 میلیارد 66.19 میلیارد 37.07 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 385.88 میلیارد 190.19 میلیارد 366.69 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 51.03 میلیارد 31.38 میلیارد 51.33 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 118.33 میلیارد 47.47 میلیارد 189.52 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 29.7 میلیارد 24.36 میلیارد 25.67 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران 4.11 میلیارد 1.86 میلیارد 2.82 میلیارد
موجودی مواد و کالا 589.05 میلیارد 295.27 میلیارد 636.03 میلیارد
جمع دارایی های جاری 4.055 هزار میلیارد 3.229 هزار میلیارد 3.933 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 210.09 میلیارد 134.59 میلیارد 134.59 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 109.51 میلیارد 134.44 میلیارد 5.37 میلیارد
دارایی های نامشهود 1.05 میلیارد 1.26 میلیارد 885 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 618.6 میلیارد 623.37 میلیارد 613.85 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 618.6 میلیارد 623.37 میلیارد 613.85 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 4.994 هزار میلیارد 4.122 هزار میلیارد 4.688 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.254 هزار میلیارد 794.43 میلیارد 524.72 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 113.07 میلیارد
پیش دریافت ها 73.68 میلیارد 52.76 میلیارد 15.64 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 162.23 میلیارد 37.84 میلیارد 113.51 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.633 هزار میلیارد 1.995 هزار میلیارد 1.719 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 448.21 میلیارد 803.66 میلیارد 514.07 میلیارد
جمع بدهی های جاری 3.572 هزار میلیارد 3.684 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 22.17 میلیارد 20.76 میلیارد 16.84 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 16.14 میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 71.44 میلیارد 63.84 میلیارد 46.37 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 3.681 هزار میلیارد 3.769 هزار میلیارد 3.064 هزار میلیارد
سرمایه 400 میلیارد 400 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 872.95 میلیارد 76.14 میلیارد 1.195 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 40 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 99.93 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.313 هزار میلیارد 353.86 میلیارد 1.625 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 4.994 هزار میلیارد 4.122 هزار میلیارد 4.688 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 400 میلیارد 400 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 218.94 میلیارد 76.14 میلیارد 614.67 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 40 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 99.93 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 658.95 میلیارد 353.86 میلیارد 1.045 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 172.88 میلیارد 92.94 میلیارد 313.11 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.927 هزار میلیارد 2.77 هزار میلیارد 2.42 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 523.2 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 109.51 میلیارد 134.44 میلیارد 5.37 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.254 هزار میلیارد 794.43 میلیارد 524.72 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 22.17 میلیارد 20.76 میلیارد 16.84 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.313 هزار میلیارد 353.86 میلیارد 1.625 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 658.95 میلیارد 353.86 میلیارد 1.045 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 115.23 میلیارد - -
1398/04/15
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 286.19 میلیارد 172.88 میلیارد 172.88 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 5.08 میلیارد 5.08 میلیارد 5.08 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 3.105 هزار میلیارد 2.932 هزار میلیارد 2.927 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 421.03 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 360.98 میلیارد 360.98 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 425.01 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 608.92 میلیارد 589.05 میلیارد 385.88 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - - 51.03 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - - 118.33 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - - 29.7 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - - 4.11 میلیارد
موجودی مواد و کالا 608.92 میلیارد 589.05 میلیارد 589.05 میلیارد
جمع دارایی های جاری 4.851 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.055 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 187.8 میلیارد 210.09 میلیارد 210.09 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 26.65 میلیارد 109.51 میلیارد 109.51 میلیارد
دارایی های نامشهود 1.05 میلیارد 1.05 میلیارد 1.05 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 600.03 میلیارد 618.6 میلیارد 618.6 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 600.03 میلیارد 618.6 میلیارد 618.6 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 5.667 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 4.994 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 450.22 میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 656.07 میلیارد - -
پیش دریافت ها 231.62 میلیارد 73.68 میلیارد 73.68 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 237.59 میلیارد 162.23 میلیارد 162.23 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.718 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 404.93 میلیارد 448.21 میلیارد 448.21 میلیارد
جمع بدهی های جاری 3.698 هزار میلیارد 3.572 هزار میلیارد 3.572 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 23.81 میلیارد 22.17 میلیارد 22.17 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 19.64 میلیارد 16.14 میلیارد 16.14 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 91.83 میلیارد 71.44 میلیارد 71.44 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 3.834 هزار میلیارد 3.681 هزار میلیارد 3.681 هزار میلیارد
سرمایه 400 میلیارد 400 میلیارد 400 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.393 هزار میلیارد 878.27 میلیارد 872.95 میلیارد
اندوخته قانونی 40 میلیارد 40 میلیارد 40 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.833 هزار میلیارد 1.318 هزار میلیارد 1.313 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 5.667 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 4.994 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 286.19 میلیارد 172.88 میلیارد 172.88 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 3.105 هزار میلیارد 2.932 هزار میلیارد 2.927 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 421.03 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 425.01 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 26.65 میلیارد 109.51 میلیارد 109.51 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 450.22 میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 23.81 میلیارد 22.17 میلیارد 22.17 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.833 هزار میلیارد 1.318 هزار میلیارد 1.313 هزار میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 200 میلیارد - -
سایر موجودی ها 43.73 میلیارد - -
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 115.23 میلیارد 115.23 میلیارد -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 90.79 % رتبه 205
۶ ماهه 229.73 % رتبه 233
۹ ماهه 257.82 % رتبه 216
۱ ساله 869.78 % رتبه 212
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
70.638 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

18.14 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دلر 4,320 140,000 1.034 میلیون 141.965 میلیارد 61.758 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 1,740 36,650 1.94 میلیون 71.09 میلیارد 48.731 هزار میلیارد 12:29
وپخش 400.00 166,850 116 19.355 میلیون 146.958 هزار میلیارد 1399/04/8
دزهراوی 1,050 26,210 16.896 میلیون 443.436 میلیارد 65.705 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۱:۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ - ۱۱:۱۶:۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۰:۳۱:۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۰:۳۱:۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۳۵:۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۳۵:۳۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۳۵:۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۳۵:۲۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۷:۰۸:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۷:۰۸:۳۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۶:۵۳:۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۶:۵۳:۰۹
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۵:۲۴:۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ - ۱۵:۲۴:۴۹
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۷:۳۳:۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۷:۳۳:۵۳
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۷:۲۴:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۷:۲۴:۲۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۷:۵۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۷:۵۲:۵۸
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۳۷:۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۳۷:۳۳
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۳۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۵:۳۰:۱۷
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۲:۴۴:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۲:۴۴:۱۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۹:۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۹:۰۹:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۰۸:۳۲:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۰۸:۳۲:۴۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۸:۲۳:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۸:۲۳:۰۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۹:۵۰:۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۹:۵۰:۱۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۴:۰۶:۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۴:۰۶:۳۴
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۲:۲۰:۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۲:۲۰:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۰:۰۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۰:۰۲:۵۴
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
42.17
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 1,004 118,000 118,000 7,621 7
5 1,018 117,900 118,100 55 1
3 1,150 117,810 118,110 1,854 1

داده ها

آخرین معامله 116,310 1,210.00 1.05
قیمت پایانی 117,730 2,630.00 2.28
اولین قیمت 1.794 میلیون
قیمت دیروز 115,100
بازه روز 211.241 میلیارد 120,820
قیمت مجاز 120,850 109,350
بازه هفته 216.116 میلیارد 105,940
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور 18.14 %
حجم مبنا 435,350

معاملات

تعداد معاملات 2,099
حجم معاملات 1.794 میلیون
ارزش معاملات 211.241 میلیارد
ارزش بازار 70.638 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.107 میلیون 1.794 میلیون
حقوقی 687,180 50
تعداد خرید فروش
مجموع 810 815
حقیقی 804 814
حقوقی 6 1
تغییر حقوقی به حقیقی 80.896 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 1,004 118,000 118,000 7,621 7
5 1,018 117,900 118,100 55 1
3 1,150 117,810 118,110 1,854 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/04/12)