شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,200 1.19
قیمت پایانی: 92,080 0.87

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/05/13
تعداد:1,189
حجم:517,686
ارزش:47.695 میلیارد
اولین:94,010
کمترین:89,900
بیشترین:95,000
قیمت:90,200
تغییر:520.00
درصد تغییر:0.58
قیمت:92,080
تغییر:790.00
درصد تغییر:0.87
1399/05/12
تعداد:2,487
حجم:1.99 میلیون
ارزش:181.685 میلیارد
اولین:1.99 میلیون
کمترین:94,310
بیشترین:181.685 میلیارد
قیمت:89,680
تغییر:4,070.00
درصد تغییر:4.34
قیمت:91,290
تغییر:3,100.00
درصد تغییر:3.28
1399/05/11
تعداد:1,882
حجم:1.071 میلیون
ارزش:101.055 میلیارد
اولین:95,550
کمترین:93,000
بیشترین:95,550
قیمت:93,750
تغییر:2,540.00
درصد تغییر:2.79
قیمت:94,390
تغییر:3,390.00
درصد تغییر:3.73
1399/05/09
تعداد:2,237
حجم:2.664 میلیون
ارزش:242.453 میلیارد
اولین:2.664 میلیون
کمترین:87,000
بیشترین:242.453 میلیارد
قیمت:91,210
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:91,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/08
تعداد:2,237
حجم:2.664 میلیون
ارزش:242.453 میلیارد
اولین:87,000
کمترین:87,000
بیشترین:91,210
قیمت:91,210
تغییر:6,210.00
درصد تغییر:7.31
قیمت:91,000
تغییر:4,130.00
درصد تغییر:4.75
1399/05/07
تعداد:2,031
حجم:1.2 میلیون
ارزش:104.27 میلیارد
اولین:84,000
کمترین:84,000
بیشترین:91,400
قیمت:85,000
تغییر:1,670.00
درصد تغییر:1.93
قیمت:86,870
تغییر:180.00
درصد تغییر:0.21
1399/05/06
تعداد:1,793
حجم:1.565 میلیون
ارزش:136.225 میلیارد
اولین:89,110
کمترین:86,670
بیشترین:89,200
قیمت:86,670
تغییر:4,290.00
درصد تغییر:4.72
قیمت:87,050
تغییر:4,180.00
درصد تغییر:4.58
1399/05/05
تعداد:1,847
حجم:2.523 میلیون
ارزش:230.183 میلیارد
اولین:91,610
کمترین:90,960
بیشترین:95,000
قیمت:90,960
تغییر:3,240.00
درصد تغییر:3.44
قیمت:91,230
تغییر:4,510.00
درصد تغییر:4.71
1399/05/04
تعداد:2,031
حجم:1.12 میلیون
ارزش:107.211 میلیارد
اولین:96,350
کمترین:93,000
بیشترین:100,000
قیمت:94,200
تغییر:1,960.00
درصد تغییر:2.04
قیمت:95,740
تغییر:570.00
درصد تغییر:0.59
1399/05/02
تعداد:1,530
حجم:1.268 میلیون
ارزش:122.157 میلیارد
اولین:1.268 میلیون
کمترین:96,210
بیشترین:122.157 میلیارد
قیمت:96,160
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:96,310
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/01
تعداد:1,530
حجم:1.268 میلیون
ارزش:122.157 میلیارد
اولین:96,210
کمترین:96,150
بیشترین:98,890
قیمت:96,160
تغییر:4,760.00
درصد تغییر:4.72
قیمت:96,310
تغییر:4,900.00
درصد تغییر:4.84
1399/04/31
تعداد:1,884
حجم:1.205 میلیون
ارزش:121.982 میلیارد
اولین:1.205 میلیون
کمترین:101,420
بیشترین:121.982 میلیارد
قیمت:100,920
تغییر:1,810.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:101,210
تغییر:5,020.00
درصد تغییر:4.73
1399/04/30
تعداد:1,725
حجم:2.128 میلیون
ارزش:226.064 میلیارد
اولین:2.128 میلیون
کمترین:106,410
بیشترین:226.064 میلیارد
قیمت:102,730
تغییر:1,380.00
درصد تغییر:1.36
قیمت:106,230
تغییر:4,880.00
درصد تغییر:4.82
1399/04/29
تعداد:423
حجم:940,518
ارزش:95.321 میلیارد
اولین:940,518
کمترین:101,350
بیشترین:95.321 میلیارد
قیمت:101,350
تغییر:4,820.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:101,350
تغییر:4,820.00
درصد تغییر:4.99
1399/04/28
تعداد:1,308
حجم:1.392 میلیون
ارزش:134.399 میلیارد
اولین:1.392 میلیون
کمترین:96,530
بیشترین:134.399 میلیارد
قیمت:96,530
تغییر:2,080.00
درصد تغییر:2.20
قیمت:96,530
تغییر:4,590.00
درصد تغییر:4.99
1399/04/26
تعداد:3,332
حجم:2.239 میلیون
ارزش:205.828 میلیارد
اولین:2.239 میلیون
کمترین:88,800
بیشترین:205.828 میلیارد
قیمت:94,450
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:91,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/25
تعداد:3,332
حجم:2.239 میلیون
ارزش:205.828 میلیارد
اولین:2.239 میلیون
کمترین:88,800
بیشترین:205.828 میلیارد
قیمت:94,450
تغییر:4,140.00
درصد تغییر:4.58
قیمت:91,940
تغییر:1,030.00
درصد تغییر:1.13
1399/04/24
تعداد:2,358
حجم:1.577 میلیون
ارزش:143.37 میلیارد
اولین:94,990
کمترین:90,310
بیشترین:94,990
قیمت:90,310
تغییر:4,590.00
درصد تغییر:4.84
قیمت:90,910
تغییر:4,150.00
درصد تغییر:4.37
1399/04/23
تعداد:2,562
حجم:2.197 میلیون
ارزش:208.88 میلیارد
اولین:95,030
کمترین:94,900
بیشترین:97,000
قیمت:94,900
تغییر:1,100.00
درصد تغییر:1.15
قیمت:95,060
تغییر:4,830.00
درصد تغییر:4.84
1399/04/22
تعداد:3,654
حجم:2.91 میلیون
ارزش:290.691 میلیارد
اولین:100,020
کمترین:94,250
بیشترین:103,990
قیمت:96,000
تغییر:3,190.00
درصد تغییر:3.22
قیمت:99,890
تغییر:700.00
درصد تغییر:0.71
1399/04/21
تعداد:1,813
حجم:1.389 میلیون
ارزش:137.776 میلیارد
اولین:99,190
کمترین:99,190
بیشترین:99,540
قیمت:99,190
تغییر:5,040.00
درصد تغییر:4.84
قیمت:99,190
تغییر:5,220.00
درصد تغییر:5.00
1399/04/19
تعداد:1,557
حجم:1.197 میلیون
ارزش:124.935 میلیارد
اولین:1.197 میلیون
کمترین:104,350
بیشترین:124.935 میلیارد
قیمت:104,230
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:104,410
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/18
تعداد:1,557
حجم:1.197 میلیون
ارزش:124.935 میلیارد
اولین:104,350
کمترین:104,230
بیشترین:106,700
قیمت:104,230
تغییر:4,310.00
درصد تغییر:3.97
قیمت:104,410
تغییر:5,300.00
درصد تغییر:4.83
1399/04/17
تعداد:2,418
حجم:2.075 میلیون
ارزش:227.673 میلیارد
اولین:111,110
کمترین:108,540
بیشترین:113,480
قیمت:108,540
تغییر:4,430.00
درصد تغییر:3.92
قیمت:109,710
تغییر:4,540.00
درصد تغییر:3.97
1399/04/16
تعداد:2,710
حجم:2.052 میلیون
ارزش:234.483 میلیارد
اولین:111,170
کمترین:111,170
بیشترین:117,190
قیمت:112,970
تغییر:770.00
درصد تغییر:0.69
قیمت:114,250
تغییر:2,640.00
درصد تغییر:2.37
1399/04/15
تعداد:2,349
حجم:1.524 میلیون
ارزش:170.119 میلیارد
اولین:114,450
کمترین:107,660
بیشترین:118,900
قیمت:112,200
تغییر:340.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:111,610
تغییر:1,710.00
درصد تغییر:1.51
1399/04/14
تعداد:2,113
حجم:1.708 میلیون
ارزش:193.505 میلیارد
اولین:122,000
کمترین:111,850
بیشترین:122,000
قیمت:111,860
تغییر:4,450.00
درصد تغییر:3.83
قیمت:113,320
تغییر:4,410.00
درصد تغییر:3.75
1399/04/12
تعداد:2,099
حجم:1.794 میلیون
ارزش:211.241 میلیارد
اولین:1.794 میلیون
کمترین:120,820
بیشترین:211.241 میلیارد
قیمت:116,310
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:117,730
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:2,099
حجم:1.794 میلیون
ارزش:211.241 میلیارد
اولین:120,820
کمترین:114,500
بیشترین:120,820
قیمت:116,310
تغییر:800.00
درصد تغییر:0.69
قیمت:117,730
تغییر:2,630.00
درصد تغییر:2.29
1399/04/10
تعداد:1,233
حجم:886,597
ارزش:102.047 میلیارد
اولین:111,000
کمترین:111,000
بیشترین:115,510
قیمت:115,510
تغییر:5,610.00
درصد تغییر:5.11
قیمت:115,100
تغییر:5,090.00
درصد تغییر:4.63
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی