شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,200 1.19
قیمت پایانی: 92,080 0.87

EPS

سال مالی 1399/12/29

884.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/22 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
884.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

6,484

سود واقعی

6,130

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/03/18 مجمع
واقعی :
نقدی :
6,484.00
6,130.00 (95٪)
600 میلیارد
1399/03/11 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,484.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/02/21 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,588.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4,762.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/09/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,485.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,486.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/04/15 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
867.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,398

سود واقعی

1,635

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/03 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,398.00
1,635.00 (68٪)
600 میلیارد
1398/03/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,398.00 (0٪)
400 میلیارد
1397/10/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
840.00 (0٪)
400 میلیارد
1397/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
220.00 (0٪)
400 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
312.00 (0٪)
400 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,727

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,727.00
0.00 (0٪)
400 میلیارد
1397/04/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,727.00 (0٪)
100.00
400 میلیارد
1397/03/27
پیش بینی :
1,667.00
400 میلیارد
1397/03/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,667.00 (0٪)
400 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
594.00 (0٪)
100.00
400 میلیارد
1396/10/06 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
4.00
562.00 (-14050٪)
99.00
400 میلیارد
1396/07/18 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
277.00
554.00 (-200٪)
79.00
400 میلیارد
1396/05/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,300.00
95.00 (7٪)
400 میلیارد
1395/12/16
پیش بینی :
1,300.00
400 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

2,151

سود واقعی

2,093

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,151.00
2,093.00 (97٪)
6.5 میلیارد
1374/12/20
پیش بینی :
0.00
6.5 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

1,200

سود واقعی

595.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,200.00
595.00 (50٪)
6.5 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

345.00

سود واقعی

108.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
345.00
108.00 (31٪)
6.5 میلیارد

سال مالی 1399/12/29

884.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/22 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
884.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

6,484

سود واقعی

6,130

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/03/18 مجمع
واقعی :
نقدی :
6,484.00
6,130.00 (95٪)
600 میلیارد
1399/03/11 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,484.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/02/21 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,588.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4,762.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/09/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,485.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
3,486.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/04/15 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
867.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,398

سود واقعی

1,635

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/03 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,398.00
1,635.00 (68٪)
600 میلیارد
1398/03/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,599.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/10/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
560.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/07/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
147.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
208.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,151

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,151.00
0.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/04/06 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,151.00 (0٪)
100.00
600 میلیارد
1397/03/27
پیش بینی :
1,111.00
600 میلیارد
1397/03/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,111.00 (0٪)
600 میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
396.00 (0٪)
100.00
600 میلیارد
1396/10/06 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
3.00
375.00 (-14050٪)
98.00
600 میلیارد
1396/07/18 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
185.00
369.00 (-200٪)
79.00
600 میلیارد
1396/05/01 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
867.00
63.00 (7٪)
600 میلیارد
1395/12/16
پیش بینی :
867.00
600 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

2,151

سود واقعی

2,093

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,151.00
2,093.00 (97٪)
6.5 میلیارد
1374/12/20
پیش بینی :
0.00
6.5 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

1,200

سود واقعی

595.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,200.00
595.00 (50٪)
6.5 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

345.00

سود واقعی

108.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
345.00
108.00 (31٪)
6.5 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی