شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 116,310 1.05
قیمت پایانی: 117,730 2.28

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

دلر

4,320 140,000 1.034 میلیون 141.965 میلیارد 61.758 هزار میلیارد سهام 12:29

دسبحان

1,740 36,650 1.94 میلیون 71.09 میلیارد 48.731 هزار میلیارد سهام 12:29

وپخش

400.00 166,850 116 19.355 میلیون 146.958 هزار میلیارد سهام 1399/04/8

دزهراوی

1,050 26,210 16.896 میلیون 443.436 میلیارد 65.705 هزار میلیارد سهام 12:30

دسینا

2,440 51,280 1.917 میلیون 98.249 میلیارد 41 هزار میلیارد سهام 12:29

داسوه

1,990 41,890 2.181 میلیون 90.005 میلیارد 30.945 هزار میلیارد سهام 12:29

دفرا

3,400 42,000 240 10.08 میلیون 27.02 هزار میلیارد سهام 1399/04/11

دکیمی

10.00 40,150 2.626 میلیون 105.823 میلیارد 23.213 هزار میلیارد سهام 12:29

درازک

1,940 69,340 2.8 میلیون 197.116 میلیارد 50.195 هزار میلیارد سهام 12:29

دکوثر

1,210 37,600 9.188 میلیون 343.944 میلیارد 20.218 هزار میلیارد سهام 12:30

دلقما

1,350 28,500 326,022 9.292 میلیارد 18.482 هزار میلیارد سهام 1399/04/11

تیپیکو

3,470 72,920 4.382 میلیون 319.361 میلیارد 317.028 هزار میلیارد سهام 12:29

دجابر

2,140 45,040 4.114 میلیون 185.06 میلیارد 51.007 هزار میلیارد سهام 12:29

دشیمی

2,270 50,700 2.267 میلیون 110.332 میلیارد 12.411 هزار میلیارد سهام 12:29

دتماد

2,810 59,060 1.069 میلیون 63.145 میلیارد 29.53 هزار میلیارد سهام 12:29

دروز

1,160 24,370 387,173 9.435 میلیارد 16.383 هزار میلیارد سهام 12:27

دسبحا

1,120 40,000 5.541 میلیون 225.254 میلیارد 111.178 هزار میلیارد سهام 12:29

دعبید

2,040 42,890 1.871 میلیون 80.248 میلیارد 193.005 هزار میلیارد سهام 12:29

دامین

1,090 23,050 2.184 میلیون 50.334 میلیارد 31.091 هزار میلیارد سهام 12:29

والبر

1,540 32,450 5.528 میلیون 179.379 میلیارد 155.763 هزار میلیارد سهام 12:29

دالبر

1,580 33,370 3.559 میلیون 118.764 میلیارد 73.414 هزار میلیارد سهام 12:29

دابور

2,440 51,330 845,129 43.38 میلیارد 30.576 هزار میلیارد سهام 12:27

ددام

- 26,500 6.214 میلیون 166.143 میلیارد 24.607 هزار میلیارد سهام 12:29

دارو

3,680 77,290 1.461 میلیون 112.848 میلیارد 57.915 هزار میلیارد سهام 12:29

دیران

1,380 29,150 2.778 میلیون 80.984 میلیارد 16.907 هزار میلیارد سهام 12:29

دپارس

7,190 151,000 254,313 38.4 میلیارد 78.309 هزار میلیارد سهام 12:26

پخش

2,784 58,475 2.624 میلیون 153.316 میلیارد 55.508 هزار میلیارد سهام 12:29

دتولید

3,367 70,716 1.713 میلیون 121.122 میلیارد 42.43 هزار میلیارد سهام 12:29

کاسپین

966.00 55,250 879,565 48.13 میلیارد 24.624 هزار میلیارد سهام 12:29

دسانکو

1,554 32,639 121 3.949 میلیون 30.007 هزار میلیارد سهام 1399/04/8

کی بی سی

1,990 41,793 1.562 میلیون 64.823 میلیارد 12.039 هزار میلیارد سهام 12:29

دبالک

1,432 30,090 9.643 میلیون 285.075 میلیارد 10.938 هزار میلیارد سهام 1399/04/10

دتهران‌

- 29,800 1.04 میلیون 30.992 میلیارد 1.788 هزار میلیارد سهام 1397/08/7

شتهران

163.00 8,346 2,000 16.692 میلیون 3.646 هزار میلیارد سهام 1399/04/11

دحاوی

877.00 39,900 1.09 میلیون 43.82 میلیارد 14.469 هزار میلیارد سهام 12:29

دشیری

3,959 135,945 29,102 3.956 میلیارد 6.636 هزار میلیارد سهام 12:27

دقاضی

2,893 99,327 319,832 31.768 میلیارد 40.227 هزار میلیارد سهام 12:19

برکت

1,030 21,820 3.428 میلیون 74.798 میلیارد 126.556 هزار میلیارد سهام 12:29

دریشمک

2,903 60,975 1.958 میلیون 119.401 میلیارد 18.293 هزار میلیارد سهام 1399/04/11

شفا

3,990 83,820 1.416 میلیون 118.686 میلیارد 98.86 هزار میلیارد سهام 12:29

داوه

605.00 35,685 7.027 میلیون 253.111 میلیارد 17.29 هزار میلیارد سهام 12:29

درهآور

698.00 49,150 949,090 47.265 میلیارد 9.96 هزار میلیارد سهام 12:30

دکپسول

827.00 56,120 3.505 میلیون 200.477 میلیارد 11.441 هزار میلیارد سهام 12:29

هجرت

5,068 106,432 2.518 میلیون 261.146 میلیارد 46.675 هزار میلیارد سهام 12:29

دتوزیع

4,920 103,370 688,845 71.207 میلیارد 62.023 هزار میلیارد سهام 09:10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی