شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 116,310 1.05
قیمت پایانی: 117,730 2.28

گردش وجوه نقد

1398/04/15
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

112.5 - میلیارد 611.03 میلیارد 290.74 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 122.94 میلیارد -

سود سهام پرداختی

43.28 - میلیارد 226.14 - میلیارد 175.62 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

39.25 - میلیارد 522.58 - میلیارد 214.22 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

2.15 میلیارد 23.96 میلیارد -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

80.38 - میلیارد 601.81 - میلیارد 389.83 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

7.01 - میلیارد 60.1 - میلیارد 34.41 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

226.07 میلیارد 35.68 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

- 19.48 - میلیارد 7.4 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1.35 - میلیارد 122 - میلیون 65 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

224.72 میلیارد 16.08 میلیارد 1.333 هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

24.83 میلیارد 34.8 - میلیارد 618.5 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1.852 هزار میلیارد 7.563 هزار میلیارد 3.492 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1.763 - هزار میلیارد 7.383 - هزار میلیارد 3.897 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

88.48 میلیارد 179.73 میلیارد 394.41 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

113.31 میلیارد 144.93 میلیارد 224.09 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

172.88 میلیارد 126.27 میلیارد 172.88 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 46.22 میلیارد 2.73 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

286.19 میلیارد 317.41 میلیارد 399.69 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 601.39 میلیارد 189.25 میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

4.82 میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1.336 هزار میلیارد - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

10.74 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

9.44 میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

610 - میلیون - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی