شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ فارابی‌

دفارا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,200 1.19
قیمت پایانی: 92,080 0.87

ترازنامه

1398/04/03
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/11
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

172.88 میلیارد 92.94 میلیارد 313.11 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

5.08 میلیارد 4.6 میلیارد 4.5 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

2.927 هزار میلیارد 2.77 هزار میلیارد 2.42 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 523.2 میلیارد

پیش پرداخت ها

360.98 میلیارد 66.19 میلیارد 37.07 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

385.88 میلیارد 190.19 میلیارد 366.69 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

51.03 میلیارد 31.38 میلیارد 51.33 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

118.33 میلیارد 47.47 میلیارد 189.52 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

29.7 میلیارد 24.36 میلیارد 25.67 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

4.11 میلیارد 1.86 میلیارد 2.82 میلیارد

موجودی مواد و کالا

589.05 میلیارد 295.27 میلیارد 636.03 میلیارد

جمع دارایی های جاری

4.055 هزار میلیارد 3.229 هزار میلیارد 3.933 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

210.09 میلیارد 134.59 میلیارد 134.59 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

109.51 میلیارد 134.44 میلیارد 5.37 میلیارد

دارایی های نامشهود

1.05 میلیارد 1.26 میلیارد 885 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

618.6 میلیارد 623.37 میلیارد 613.85 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

618.6 میلیارد 623.37 میلیارد 613.85 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

4.994 هزار میلیارد 4.122 هزار میلیارد 4.688 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1.254 هزار میلیارد 794.43 میلیارد 524.72 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 113.07 میلیارد

پیش دریافت ها

73.68 میلیارد 52.76 میلیارد 15.64 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

162.23 میلیارد 37.84 میلیارد 113.51 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.633 هزار میلیارد 1.995 هزار میلیارد 1.719 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

448.21 میلیارد 803.66 میلیارد 514.07 میلیارد

جمع بدهی های جاری

3.572 هزار میلیارد 3.684 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

22.17 میلیارد 20.76 میلیارد 16.84 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

16.14 میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

71.44 میلیارد 63.84 میلیارد 46.37 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

3.681 هزار میلیارد 3.769 هزار میلیارد 3.064 هزار میلیارد

سرمایه

400 میلیارد 400 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

872.95 میلیارد 76.14 - میلیارد 1.195 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

40 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 99.93 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.313 هزار میلیارد 353.86 میلیارد 1.625 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

4.994 هزار میلیارد 4.122 هزار میلیارد 4.688 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

400 میلیارد 400 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

218.94 میلیارد 76.14 - میلیارد 614.67 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

40 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 99.93 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

658.95 میلیارد 353.86 میلیارد 1.045 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

172.88 میلیارد 92.94 میلیارد 313.11 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.927 هزار میلیارد 2.77 هزار میلیارد 2.42 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 523.2 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

109.51 میلیارد 134.44 میلیارد 5.37 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1.254 هزار میلیارد 794.43 میلیارد 524.72 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

22.17 میلیارد 20.76 میلیارد 16.84 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.313 هزار میلیارد 353.86 میلیارد 1.625 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

658.95 میلیارد 353.86 میلیارد 1.045 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

115.23 میلیارد - -
1398/04/15
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

286.19 میلیارد 172.88 میلیارد 172.88 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

5.08 میلیارد 5.08 میلیارد 5.08 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

3.105 هزار میلیارد 2.932 هزار میلیارد 2.927 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

421.03 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 360.98 میلیارد 360.98 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

425.01 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

608.92 میلیارد 589.05 میلیارد 385.88 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- - 51.03 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- - 118.33 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- - 29.7 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- - 4.11 میلیارد

موجودی مواد و کالا

608.92 میلیارد 589.05 میلیارد 589.05 میلیارد

جمع دارایی های جاری

4.851 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.055 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

187.8 میلیارد 210.09 میلیارد 210.09 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

26.65 میلیارد 109.51 میلیارد 109.51 میلیارد

دارایی های نامشهود

1.05 میلیارد 1.05 میلیارد 1.05 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

600.03 میلیارد 618.6 میلیارد 618.6 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

600.03 میلیارد 618.6 میلیارد 618.6 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

5.667 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 4.994 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

450.22 میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

656.07 میلیارد - -

پیش دریافت ها

231.62 میلیارد 73.68 میلیارد 73.68 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

237.59 میلیارد 162.23 میلیارد 162.23 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.718 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

404.93 میلیارد 448.21 میلیارد 448.21 میلیارد

جمع بدهی های جاری

3.698 هزار میلیارد 3.572 هزار میلیارد 3.572 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

23.81 میلیارد 22.17 میلیارد 22.17 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

19.64 میلیارد 16.14 میلیارد 16.14 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

91.83 میلیارد 71.44 میلیارد 71.44 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

3.834 هزار میلیارد 3.681 هزار میلیارد 3.681 هزار میلیارد

سرمایه

400 میلیارد 400 میلیارد 400 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.393 هزار میلیارد 878.27 میلیارد 872.95 میلیارد

اندوخته قانونی

40 میلیارد 40 میلیارد 40 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.833 هزار میلیارد 1.318 هزار میلیارد 1.313 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

5.667 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 4.994 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

286.19 میلیارد 172.88 میلیارد 172.88 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

3.105 هزار میلیارد 2.932 هزار میلیارد 2.927 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

421.03 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

425.01 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

26.65 میلیارد 109.51 میلیارد 109.51 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

450.22 میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

23.81 میلیارد 22.17 میلیارد 22.17 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.833 هزار میلیارد 1.318 هزار میلیارد 1.313 هزار میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

200 میلیارد - -

سایر موجودی ها

43.73 میلیارد - -

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

115.23 میلیارد 115.23 میلیارد -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی