شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,505 2.99
قیمت پایانی: 18,744 1.02

سود و زیان

1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/04/12
سال مالی 1396/12/29
1396/04/13
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.804 هزار میلیارد 805.03 میلیارد 1.101 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.804 هزار میلیارد 805.03 میلیارد 1.101 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.045 هزار میلیارد 588.21 میلیارد 858.52 میلیارد

سود ناویژه

759.01 میلیارد 216.82 میلیارد 242.45 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

90.4 میلیارد 50.85 میلیارد 75.31 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

35.57 میلیارد 17.62 میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

704.18 میلیارد 183.58 میلیارد 167.14 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

620.86 میلیارد 121.28 میلیارد 98.8 میلیارد

مالیات

86.79 میلیارد 25 میلیارد 30.64 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

534.07 میلیارد 96.28 میلیارد 68.16 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

124.39 میلیارد 98.61 میلیارد 191.35 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

52.47 - میلیارد 65.59 - میلیارد 157.41 - میلیارد

سود قابل تخصیص

605.99 میلیارد 129.3 میلیارد 102.11 میلیارد

اندوخته قانونی

15.71 میلیارد 4.91 میلیارد 3.5 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

367.29 میلیارد 52.47 میلیارد 65.59 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

223 میلیارد 71.92 میلیارد 33.02 میلیارد

سرمایه

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

EPS خالص

610.72 110.09 77.94
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

600.95 میلیارد 1.804 هزار میلیارد 1.804 هزار میلیارد

جمع درآمدها

600.95 میلیارد 1.804 هزار میلیارد 1.804 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

400.15 میلیارد 1.045 هزار میلیارد 1.045 هزار میلیارد

سود ناویژه

200.8 میلیارد 759.01 میلیارد 759.24 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

46.4 میلیارد 90.4 میلیارد 88.59 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

17.53 میلیارد 35.57 میلیارد 8.2 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

171.93 میلیارد 704.18 میلیارد 678.85 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

150.99 میلیارد 620.86 میلیارد 624.33 میلیارد

مالیات

28.4 میلیارد 86.79 میلیارد 86.79 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

122.58 میلیارد 534.07 میلیارد 537.54 میلیارد

سرمایه

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

EPS خالص

140.18 610.72 614.69

درآمدها و هزینه های استثنایی

5.52 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

263.7 میلیارد - -
1396/09/14
سال مالی 1396/12/29
1396/08/9
سال مالی 1396/12/29
1396/02/13
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

796.76 میلیارد 796.76 میلیارد 891.97 میلیارد

جمع درآمدها

796.76 میلیارد 796.76 میلیارد 891.97 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

553.02 میلیارد 553.02 میلیارد 643.68 میلیارد

سود ناویژه

243.74 میلیارد 243.74 میلیارد 248.29 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

56.58 میلیارد 56.58 میلیارد 54.04 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.51 میلیارد 2.51 میلیارد -

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2.51 میلیارد 2.51 میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

189.68 میلیارد 189.68 میلیارد 194.25 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

114.58 میلیارد 115.02 میلیارد 186.03 میلیارد

مالیات

36.33 میلیارد 36.33 میلیارد 45.66 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

78.25 میلیارد 78.69 میلیارد 140.37 میلیارد

سرمایه

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

EPS خالص

89.48 89.98 160.52
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی