شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,350 2.90
قیمت پایانی: 20,695 4.64
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,698 پایانی 20,695 918.00
بیشترین 20,765 کمترین 20,350
حجم 7.086 میلیون دفعات 2,898
حد قیمت 18,789 - 20,765 ارزش 146.65 میلیارد
حجم مبنا 2.617 میلیون حد حجم 1 - 50,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 8,752 20,350 20,350 32,238 4
6 8,851 20,300 20,360 4,922 1
1 9,000 20,116 20,400 1,904 3
1 248 20,100 20,420 450 1
4 2,772 20,000 20,427 6,151 2

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1392/11/9

337%

افزایش

سرمایه قبلی : 200 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 874.49 میلیارد اندوخته : 674.49 میلیارد تاریخ ثبت : 1392/12/20
تغییر سرمایه : 674.49 میلیارد صرف سهام : -

1390/01/22

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 100 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 200 میلیارد اندوخته : 100 میلیارد تاریخ ثبت : 1390/03/1
تغییر سرمایه : 100 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/04/12
سال مالی 1396/12/29
1396/04/13
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 55.59 میلیارد 62.06 میلیارد 70.82 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 289.17 میلیارد 145.85 میلیارد 302.19 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - 39.35 میلیارد 44.47 میلیارد
پیش پرداخت ها 609.78 میلیارد 95.59 میلیارد 52.76 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 45.66 میلیارد 45.66 میلیارد -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 140.29 میلیارد 86.42 میلیارد 98.08 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 20.71 میلیارد 32.25 میلیارد 35.66 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 146.4 میلیارد 29.43 میلیارد 35.5 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 90.94 میلیارد 81.5 میلیارد 89.31 میلیارد
سایر موجودی ها 27.63 میلیارد 31.57 میلیارد 52.91 میلیارد
موجودی مواد و کالا 425.97 میلیارد 261.17 میلیارد 311.47 میلیارد
جمع دارایی های جاری 1.426 هزار میلیارد 649.68 میلیارد 781.7 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 29.82 میلیارد 17.43 میلیارد 12.48 میلیارد
دارایی های نامشهود 4.48 میلیارد 1.17 میلیارد 1.22 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 815.75 میلیارد 837.81 میلیارد 782.9 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 815.75 میلیارد 837.81 میلیارد 782.9 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 2.276 هزار میلیارد 1.506 هزار میلیارد 1.578 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 274.73 میلیارد 9.55 میلیارد 13.89 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 114.64 میلیارد 57.66 میلیارد
پیش دریافت ها 839 میلیون 25.79 میلیارد 1.41 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 74.96 میلیارد 20.64 میلیارد 31.58 میلیارد
سایر ذخائر 13.26 میلیارد 23.45 میلیارد 27.51 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 355.58 میلیارد 177.95 میلیارد 324.14 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 4.64 میلیارد 63.44 میلیارد 82.18 میلیارد
جمع بدهی های جاری 724.01 میلیارد 435.47 میلیارد 538.37 میلیارد
جمع کل بدهی ها 724.01 میلیارد 435.47 میلیارد 538.37 میلیارد
سرمایه 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد
سود و زیان انباشته 590.28 میلیارد 124.39 میلیارد 98.61 میلیارد
اندوخته قانونی 87.45 میلیارد 71.74 میلیارد 66.83 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.552 هزار میلیارد 1.071 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 2.276 هزار میلیارد 1.506 هزار میلیارد 1.578 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 223 میلیارد 71.92 میلیارد 33.02 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 87.45 میلیارد 71.74 میلیارد 66.83 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 1.185 هزار میلیارد 1.018 هزار میلیارد 974.34 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 55.59 میلیارد 62.06 میلیارد 70.82 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 289.17 میلیارد 145.85 میلیارد 302.19 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 39.35 میلیارد 44.47 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 274.73 میلیارد 9.55 میلیارد 13.89 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.552 هزار میلیارد 1.071 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 1.185 هزار میلیارد 1.018 هزار میلیارد 974.34 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 108.88 میلیارد 55.59 میلیارد 121.34 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 286.1 میلیارد 289.17 میلیارد 433.65 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 169.44 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 609.78 میلیارد 566.25 میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 45.66 میلیارد 45.66 میلیارد 44.29 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 219.34 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 757.52 میلیارد 140.29 میلیارد 140.46 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 20.71 میلیارد 137.92 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 146.4 میلیارد 29.43 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 90.94 میلیارد 107.81 میلیارد
سایر موجودی ها - 27.63 میلیارد 25.91 میلیارد
موجودی مواد و کالا 757.52 میلیارد 425.97 میلیارد 441.53 میلیارد
جمع دارایی های جاری 1.587 هزار میلیارد 1.426 هزار میلیارد 1.607 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 29.82 میلیارد 29.82 میلیارد 17.73 میلیارد
دارایی های نامشهود 4.2 میلیارد 4.48 میلیارد 4.48 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 819.2 میلیارد 815.75 میلیارد 818.76 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 819.2 میلیارد 815.75 میلیارد 818.76 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 2.44 هزار میلیارد 2.276 هزار میلیارد 2.448 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 77.17 میلیارد 274.73 میلیارد 374.32 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 160.85 میلیارد - -
پیش دریافت ها 36.78 میلیارد 839 میلیون 839 میلیون
ذخیره مالیات بر درآمد 103.36 میلیارد 74.96 میلیارد 74.96 میلیارد
سایر ذخائر 13.06 میلیارد 13.26 میلیارد 18.21 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 369.7 میلیارد 355.58 میلیارد 421.33 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 371.74 میلیارد 4.64 میلیارد 4.64 میلیارد
جمع بدهی های جاری 1.133 هزار میلیارد 724.01 میلیارد 894.31 میلیارد
جمع کل بدهی ها 1.133 هزار میلیارد 724.01 میلیارد 894.31 میلیارد
سرمایه 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد
سود و زیان انباشته 345.58 میلیارد 590.28 میلیارد 591.78 میلیارد
اندوخته قانونی 87.45 میلیارد 87.45 میلیارد 87.45 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.308 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 2.44 هزار میلیارد 2.276 هزار میلیارد 2.448 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 108.88 میلیارد 55.59 میلیارد 121.34 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 286.1 میلیارد 289.17 میلیارد 433.65 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 169.44 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 219.34 میلیارد - -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 77.17 میلیارد 274.73 میلیارد 374.32 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.308 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 11.16 میلیارد - -
جمع بدهی های غیر جاری - - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 4.57 % رتبه 116
۶ ماهه 43.44 % رتبه 135
۹ ماهه 130.92 % رتبه 149
۱ ساله 184.95 % رتبه 163
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

41.33 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرآور 974.00 20,470 4.154 میلیون 84.85 میلیارد 13.481 هزار میلیارد 12:28
فخاس 121.00 25,250 734.763 18.52 میلیارد 226.305 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,174 24,673 4.807 میلیون 118.47 میلیارد 16.021 هزار میلیارد 12:29
فمراد 365.00 65,000 1.328 میلیون 86.49 میلیارد 3.227 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۷:۴۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۵:۰۱:۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۵:۰۱:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۴:۰۴:۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۴:۰۴:۵۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۵۹:۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۵۹:۵۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۰۸:۲۷:۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۰۸:۲۷:۴۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش ظرفیت تولید از ۲۵.۰۰۰تن درسال به ۵۰.۰۰۰تن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳:۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳:۲۲:۴۵
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۰:۱۸:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۰:۱۸:۵۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۳:۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۳:۲۳:۳۰
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۱:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۱:۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۱:۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۱:۲۰:۰۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۴:۲۷:۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۴:۲۷:۳۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۴۱:۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۲:۴۱:۳۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۱۵:۳۶:۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ - ۱۵:۳۶:۵۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۶:۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۱۶:۱۷:۲۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۲:۱۷:۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۲:۱۷:۴۸
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۲:۳۳:۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۲:۳۳:۵۸
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۰:۰۴:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۰:۰۴:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۷:۲۵:۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۷:۲۵:۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۶:۲۵:۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۶:۲۵:۱۸
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۲:۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۲:۰۲
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
21.97
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 8,752 20,350 20,350 32,238 4
6 8,851 20,300 20,360 4,922 1
1 9,000 20,116 20,400 1,904 3

داده ها

آخرین معامله 20,350 573.00 2.90
قیمت پایانی 20,695 918.00 4.64
اولین قیمت 20,698
قیمت دیروز 19,777
بازه روز 20,765 20,350
قیمت مجاز 20,765 18,789
بازه هفته 21,011 18,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 874.491 میلیون
سهام شناور 41.33 %
حجم مبنا 2.617 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,898
حجم معاملات 7.086 میلیون
ارزش معاملات 146.65 میلیارد
ارزش بازار 18.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 8,752 20,350 20,350 32,238 4
6 8,851 20,300 20,360 4,922 1
1 9,000 20,116 20,400 1,904 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/21)