شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,505 2.99
قیمت پایانی: 19,104 0.88

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:1,057
حجم:1.338 میلیون
ارزش:24.801 میلیارد
اولین:19,000
کمترین:18,387
بیشترین:19,800
قیمت:19,505
تغییر:1,234.00
درصد تغییر:6.75
قیمت:18,744
تغییر:194.00
درصد تغییر:1.02
1399/01/10
تعداد:2,575
حجم:3.461 میلیون
ارزش:65.548 میلیارد
اولین:19,520
کمترین:18,200
بیشترین:19,520
قیمت:18,271
تغییر:578.00
درصد تغییر:3.07
قیمت:18,938
تغییر:345.00
درصد تغییر:1.86
1399/01/9
تعداد:1,766
حجم:2.31 میلیون
ارزش:43.26 میلیارد
اولین:18,740
کمترین:18,350
بیشترین:18,849
قیمت:18,849
تغییر:620.00
درصد تغییر:3.40
قیمت:18,593
تغییر:977.00
درصد تغییر:5.55
1399/01/6
تعداد:1,278
حجم:1.516 میلیون
ارزش:27.034 میلیارد
اولین:17,498
کمترین:17,400
بیشترین:18,237
قیمت:18,229
تغییر:870.00
درصد تغییر:5.01
قیمت:17,616
تغییر:243.00
درصد تغییر:1.40
1399/01/5
تعداد:1,574
حجم:1.566 میلیون
ارزش:27.061 میلیارد
اولین:17,890
کمترین:16,700
بیشترین:18,000
قیمت:17,359
تغییر:353.00
درصد تغییر:1.99
قیمت:17,373
تغییر:109.00
درصد تغییر:0.62
1398/12/29
تعداد:1,608
حجم:1.579 میلیون
ارزش:27.684 میلیارد
اولین:17,001
کمترین:17,001
بیشترین:17,714
قیمت:17,712
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,482
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:1,608
حجم:1.579 میلیون
ارزش:27.684 میلیارد
اولین:17,001
کمترین:17,001
بیشترین:17,714
قیمت:17,712
تغییر:530.00
درصد تغییر:3.09
قیمت:17,482
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.10
1398/12/27
تعداد:1,200
حجم:1.178 میلیون
ارزش:20.229 میلیارد
اولین:18,001
کمترین:16,806
بیشترین:18,339
قیمت:17,182
تغییر:253.00
درصد تغییر:1.45
قیمت:17,465
تغییر:228.00
درصد تغییر:1.29
1398/12/26
تعداد:1,345
حجم:1.458 میلیون
ارزش:26.033 میلیارد
اولین:17,190
کمترین:17,190
بیشترین:18,311
قیمت:17,435
تغییر:38.00
درصد تغییر:0.22
قیمت:17,693
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.34
1398/12/25
تعداد:1,239
حجم:1.655 میلیون
ارزش:28.646 میلیارد
اولین:17,233
کمترین:17,233
بیشترین:17,999
قیمت:17,397
تغییر:196.00
درصد تغییر:1.11
قیمت:17,633
تغییر:507.00
درصد تغییر:2.80
1398/12/24
تعداد:964
حجم:1.217 میلیون
ارزش:21.519 میلیارد
اولین:18,488
کمترین:17,593
بیشترین:18,488
قیمت:17,593
تغییر:647.00
درصد تغییر:3.55
قیمت:18,140
تغییر:378.00
درصد تغییر:2.04
1398/12/22
تعداد:1,823
حجم:2.282 میلیون
ارزش:42.287 میلیارد
اولین:19,259
کمترین:18,002
بیشترین:19,265
قیمت:18,240
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,518
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,823
حجم:2.282 میلیون
ارزش:42.287 میلیارد
اولین:19,259
کمترین:18,002
بیشترین:19,265
قیمت:18,240
تغییر:54.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:18,518
تغییر:169.00
درصد تغییر:0.92
1398/12/20
تعداد:2,110
حجم:3.564 میلیون
ارزش:65.394 میلیارد
اولین:18,186
کمترین:18,186
بیشترین:19,000
قیمت:18,186
تغییر:632.00
درصد تغییر:3.36
قیمت:18,349
تغییر:871.00
درصد تغییر:4.53
1398/12/19
تعداد:1,003
حجم:1.462 میلیون
ارزش:27.534 میلیارد
اولین:18,825
کمترین:18,818
بیشترین:18,999
قیمت:18,818
تغییر:642.00
درصد تغییر:3.30
قیمت:19,220
تغییر:588.00
درصد تغییر:2.97
1398/12/18
تعداد:2,583
حجم:3.457 میلیون
ارزش:68.468 میلیارد
اولین:20,472
کمترین:19,460
بیشترین:20,550
قیمت:19,460
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:19,808
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:2,583
حجم:3.457 میلیون
ارزش:68.468 میلیارد
اولین:20,472
کمترین:19,460
بیشترین:20,550
قیمت:19,460
تغییر:1,220.00
درصد تغییر:5.90
قیمت:19,808
تغییر:676.00
درصد تغییر:3.30
1398/12/14
تعداد:3,074
حجم:6.94 میلیون
ارزش:142.158 میلیارد
اولین:20,593
کمترین:19,917
بیشترین:20,680
قیمت:20,680
تغییر:547.00
درصد تغییر:2.72
قیمت:20,484
تغییر:788.00
درصد تغییر:4.00
1398/12/13
تعداد:4,923
حجم:7.561 میلیون
ارزش:148.916 میلیارد
اولین:19,501
کمترین:19,160
بیشترین:20,199
قیمت:20,133
تغییر:933.00
درصد تغییر:4.86
قیمت:19,696
تغییر:420.00
درصد تغییر:2.18
1398/12/12
تعداد:2,781
حجم:3.585 میلیون
ارزش:69.096 میلیارد
اولین:19,600
کمترین:19,000
بیشترین:19,600
قیمت:19,200
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:19,276
تغییر:131.00
درصد تغییر:0.68
1398/12/11
تعداد:2,358
حجم:3.487 میلیون
ارزش:66.749 میلیارد
اولین:19,570
کمترین:18,956
بیشترین:19,570
قیمت:19,198
تغییر:306.00
درصد تغییر:1.62
قیمت:19,145
تغییر:224.00
درصد تغییر:1.18
1398/12/10
تعداد:2,523
حجم:4.114 میلیون
ارزش:77.841 میلیارد
اولین:18,894
کمترین:18,892
بیشترین:19,500
قیمت:18,892
تغییر:460.00
درصد تغییر:2.38
قیمت:18,921
تغییر:965.00
درصد تغییر:4.85
1398/12/7
تعداد:2,843
حجم:3.6 میلیون
ارزش:71.597 میلیارد
اولین:19,811
کمترین:19,200
بیشترین:20,400
قیمت:19,352
تغییر:758.00
درصد تغییر:3.77
قیمت:19,886
تغییر:41.00
درصد تغییر:0.21
1398/12/6
تعداد:3,734
حجم:6.121 میلیون
ارزش:121.972 میلیارد
اولین:19,999
کمترین:19,266
بیشترین:20,465
قیمت:20,110
تغییر:551.00
درصد تغییر:2.82
قیمت:19,927
تغییر:192.00
درصد تغییر:0.97
1398/12/5
تعداد:4,362
حجم:6.368 میلیون
ارزش:125.677 میلیارد
اولین:20,650
کمترین:19,445
بیشترین:20,650
قیمت:19,559
تغییر:640.00
درصد تغییر:3.17
قیمت:19,735
تغییر:733.00
درصد تغییر:3.58
1398/12/4
تعداد:4,921
حجم:9.534 میلیون
ارزش:195.137 میلیارد
اولین:21,000
کمترین:20,000
بیشترین:21,800
قیمت:20,199
تغییر:1,006.00
درصد تغییر:5.24
قیمت:20,468
تغییر:2,081.00
درصد تغییر:11.32
1398/12/3
تعداد:938
حجم:1.478 میلیون
ارزش:27.175 میلیارد
اولین:18,234
کمترین:18,234
بیشترین:19,193
قیمت:19,193
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:18,387
تغییر:806.00
درصد تغییر:4.20
1398/11/30
تعداد:2,636
حجم:3.264 میلیون
ارزش:62.652 میلیارد
اولین:19,042
کمترین:18,700
بیشترین:19,411
قیمت:19,199
تغییر:202.00
درصد تغییر:1.06
قیمت:19,193
تغییر:151.00
درصد تغییر:0.79
1398/11/29
تعداد:3,346
حجم:5.636 میلیون
ارزش:107.325 میلیارد
اولین:19,100
کمترین:18,997
بیشترین:19,400
قیمت:18,997
تغییر:852.00
درصد تغییر:4.29
قیمت:19,042
تغییر:954.00
درصد تغییر:4.77
1398/11/28
تعداد:3,150
حجم:4.807 میلیون
ارزش:96.121 میلیارد
اولین:20,880
کمترین:19,849
بیشترین:20,880
قیمت:19,849
تغییر:931.00
درصد تغییر:4.48
قیمت:19,996
تغییر:897.00
درصد تغییر:4.29
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی