شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,505 2.99
قیمت پایانی: 19,104 0.88

EPS

سال مالی 1398/12/29

439.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
439.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
302.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
140.00 (0٪)
874.49 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

611.00

سود واقعی

420.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
611.00
420.00 (69٪)
874.49 میلیارد
1398/03/8 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
611.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
615.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/11/7 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
355.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/10/8 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
210.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/09/6 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
164.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/05/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
53.00 (0٪)
874.49 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

110.00

سود واقعی

60.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
110.00
60.00 (55٪)
874.49 میلیارد
1397/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
114.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1396/11/4 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
39.00 (0٪)
100.00
874.49 میلیارد
1396/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
89.00
26.00 (29٪)
1.00
874.49 میلیارد
1396/08/9 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
90.00
28.00 (31٪)
44.00
874.49 میلیارد
1396/05/18 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
161.00
23.00 (14٪)
874.49 میلیارد
1396/02/13
پیش بینی :
161.00
874.49 میلیارد

سال مالی 1376/12/29

4.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/04/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
4.00
0.00 (0٪)
24.6 میلیارد
1377/02/7
پیش بینی :
0.00
24.6 میلیارد
1376/12/10
پیش بینی :
0.00
24.6 میلیارد
1376/09/30 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
24.6 میلیارد
1376/07/10 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
95.00 (0٪)
24.6 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

265.00

سود واقعی

26.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
265.00
26.00 (10٪)
24.6 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

185.00

سود واقعی

152.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
185.00
152.00 (82٪)
24.6 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

439.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
439.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
302.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
140.00 (0٪)
874.49 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

611.00

سود واقعی

420.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
611.00
420.00 (69٪)
874.49 میلیارد
1398/03/8 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
611.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1398/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
615.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/11/7 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
355.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/10/8 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
210.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/09/6 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
164.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1397/05/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
53.00 (0٪)
874.49 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

110.00

سود واقعی

60.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
110.00
60.00 (55٪)
874.49 میلیارد
1397/03/1 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
114.00 (0٪)
874.49 میلیارد
1396/11/4 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
39.00 (0٪)
100.00
874.49 میلیارد
1396/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
89.00
26.00 (29٪)
1.00
874.49 میلیارد
1396/08/9 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
90.00
28.00 (31٪)
44.00
874.49 میلیارد
1396/05/18 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
161.00
23.00 (14٪)
874.49 میلیارد
1396/02/13
پیش بینی :
161.00
874.49 میلیارد

سال مالی 1376/12/29

4.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/04/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
4.00
0.00 (0٪)
24.6 میلیارد
1377/02/7
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/12/10
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/09/30 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/07/10 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
117.00 (0٪)
20 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

434.00

سود واقعی

43.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
434.00
43.00 (10٪)
15 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

414.00

سود واقعی

341.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
414.00
341.00 (82٪)
11 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی