شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فروسیلیس‌ ایران‌

فروس | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,350 2.90
قیمت پایانی: 20,695 4.64

ترازنامه

1398/03/21
سال مالی 1397/12/29
1397/04/12
سال مالی 1396/12/29
1396/04/13
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

55.59 میلیارد 62.06 میلیارد 70.82 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

289.17 میلیارد 145.85 میلیارد 302.19 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 39.35 میلیارد 44.47 میلیارد

پیش پرداخت ها

609.78 میلیارد 95.59 میلیارد 52.76 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

45.66 میلیارد 45.66 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

140.29 میلیارد 86.42 میلیارد 98.08 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

20.71 میلیارد 32.25 میلیارد 35.66 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

146.4 میلیارد 29.43 میلیارد 35.5 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

90.94 میلیارد 81.5 میلیارد 89.31 میلیارد

سایر موجودی ها

27.63 میلیارد 31.57 میلیارد 52.91 میلیارد

موجودی مواد و کالا

425.97 میلیارد 261.17 میلیارد 311.47 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.426 هزار میلیارد 649.68 میلیارد 781.7 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

29.82 میلیارد 17.43 میلیارد 12.48 میلیارد

دارایی های نامشهود

4.48 میلیارد 1.17 میلیارد 1.22 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

815.75 میلیارد 837.81 میلیارد 782.9 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

815.75 میلیارد 837.81 میلیارد 782.9 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

2.276 هزار میلیارد 1.506 هزار میلیارد 1.578 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

274.73 میلیارد 9.55 میلیارد 13.89 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 114.64 میلیارد 57.66 میلیارد

پیش دریافت ها

839 میلیون 25.79 میلیارد 1.41 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

74.96 میلیارد 20.64 میلیارد 31.58 میلیارد

سایر ذخائر

13.26 میلیارد 23.45 میلیارد 27.51 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

355.58 میلیارد 177.95 میلیارد 324.14 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

4.64 میلیارد 63.44 میلیارد 82.18 میلیارد

جمع بدهی های جاری

724.01 میلیارد 435.47 میلیارد 538.37 میلیارد

جمع کل بدهی ها

724.01 میلیارد 435.47 میلیارد 538.37 میلیارد

سرمایه

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

سود و زیان انباشته

590.28 میلیارد 124.39 میلیارد 98.61 میلیارد

اندوخته قانونی

87.45 میلیارد 71.74 میلیارد 66.83 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.552 هزار میلیارد 1.071 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

2.276 هزار میلیارد 1.506 هزار میلیارد 1.578 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

223 میلیارد 71.92 میلیارد 33.02 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

87.45 میلیارد 71.74 میلیارد 66.83 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1.185 هزار میلیارد 1.018 هزار میلیارد 974.34 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

55.59 میلیارد 62.06 میلیارد 70.82 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

289.17 میلیارد 145.85 میلیارد 302.19 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 39.35 میلیارد 44.47 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

274.73 میلیارد 9.55 میلیارد 13.89 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.552 هزار میلیارد 1.071 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1.185 هزار میلیارد 1.018 هزار میلیارد 974.34 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

108.88 میلیارد 55.59 میلیارد 121.34 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

286.1 میلیارد 289.17 میلیارد 433.65 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

169.44 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 609.78 میلیارد 566.25 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

45.66 میلیارد 45.66 میلیارد 44.29 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

219.34 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

757.52 میلیارد 140.29 میلیارد 140.46 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 20.71 میلیارد 137.92 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 146.4 میلیارد 29.43 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 90.94 میلیارد 107.81 میلیارد

سایر موجودی ها

- 27.63 میلیارد 25.91 میلیارد

موجودی مواد و کالا

757.52 میلیارد 425.97 میلیارد 441.53 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.587 هزار میلیارد 1.426 هزار میلیارد 1.607 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

29.82 میلیارد 29.82 میلیارد 17.73 میلیارد

دارایی های نامشهود

4.2 میلیارد 4.48 میلیارد 4.48 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

819.2 میلیارد 815.75 میلیارد 818.76 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

819.2 میلیارد 815.75 میلیارد 818.76 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

2.44 هزار میلیارد 2.276 هزار میلیارد 2.448 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

77.17 میلیارد 274.73 میلیارد 374.32 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

160.85 میلیارد - -

پیش دریافت ها

36.78 میلیارد 839 میلیون 839 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

103.36 میلیارد 74.96 میلیارد 74.96 میلیارد

سایر ذخائر

13.06 میلیارد 13.26 میلیارد 18.21 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

369.7 میلیارد 355.58 میلیارد 421.33 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

371.74 میلیارد 4.64 میلیارد 4.64 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1.133 هزار میلیارد 724.01 میلیارد 894.31 میلیارد

جمع کل بدهی ها

1.133 هزار میلیارد 724.01 میلیارد 894.31 میلیارد

سرمایه

874.49 میلیارد 874.49 میلیارد 874.49 میلیارد

سود و زیان انباشته

345.58 میلیارد 590.28 میلیارد 591.78 میلیارد

اندوخته قانونی

87.45 میلیارد 87.45 میلیارد 87.45 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.308 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

2.44 هزار میلیارد 2.276 هزار میلیارد 2.448 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

108.88 میلیارد 55.59 میلیارد 121.34 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

286.1 میلیارد 289.17 میلیارد 433.65 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

169.44 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

219.34 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

77.17 میلیارد 274.73 میلیارد 374.32 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.308 هزار میلیارد 1.552 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

11.16 میلیارد - -

جمع بدهی های غیر جاری

- - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی