شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی آوه سینا

داوه | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,599 5.00
قیمت پایانی: 25,599 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,599 پایانی 25,599 1,219.00
بیشترین 25,599 کمترین 25,599
حجم 557.946 دفعات 266
حد قیمت 23,161 - 25,599 ارزش 14.28 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار -
557.946 حجم خرید -
205 تعداد فروشنده 1
532.946 حجم فروش 25
25.00 تغییر مالکیت 25.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
270 736,186 25,599 25,599 10 1
3 1,955 25,598 26,539 1,000 1
3 500 25,597 26,570 577 1
1 7,000 25,596 26,815 900 1
1 670 25,580 26,900 150 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 1,266
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 361
سود نقدی 40
درصد توزیع 11.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.43 % رتبه 68
6 ماهه 414.7 % رتبه 142
9 ماهه 637.52 % رتبه 154
1 ساله 762.81 % رتبه 159
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.288 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 28.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 25,599 5.00 557,946 266
1398/10/26 24,380 0.00 7.722 میلیون 4,283
1398/10/25 24,380 1.32 7.722 میلیون 4,283
1398/10/24 24,062 0.96 4.154 میلیون 2,948
1398/10/23 24,294 4.84 4.668 میلیون 1,615
1398/10/22 23,173 5.00 236,007 93
1398/10/21 22,070 2.00 526,666 118
1398/10/18 21,638 2.00 211,387 132
1398/10/17 22,079 4.75 2.217 میلیون 933
1398/10/15 23,181 4.81 4.65 میلیون 2,185
1398/10/14 24,352 5.00 193,271 215
1398/10/11 25,633 1.94 4.765 میلیون 4,158
1398/10/10 26,141 3.39 7.659 میلیون 4,346
1398/10/9 25,283 2.97 7.715 میلیون 5,042
1398/10/8 24,553 2.45 3.943 میلیون 3,447
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,005 50,020 1.059 میلیون 22.745 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 329.00 12,150 4.892 میلیون 12.613 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,167 49,340 395.318 41.434 هزار میلیارد 12:38
دزهراوی 85.00 11,003 17.208 میلیون 28.335 هزار میلیارد 12:29
دسینا 509.00 18,950 1.562 میلیون 15.134 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 193.00 14,897 1.027 میلیون 10.464 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 316.00 13,450 1.035 میلیون 7.775 هزار میلیارد 12:34
درازک 1,428 29,996 3.347 میلیون 17.769 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 437.00 13,862 4.659 میلیون 7.451 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها