شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,140 0.97
قیمت پایانی: 51,960 1.27

سود و زیان

1398/02/31
سال مالی 1397/10/30
1397/02/31
سال مالی 1396/10/30
1396/02/31
سال مالی 1395/10/30

درآمد حاصل از خدمات و فروش

25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد -

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

- - 9.785 هزار میلیارد

جمع درآمدها

25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد 9.785 هزار میلیارد

سود ناویژه

25.489 هزار میلیارد 10.419 هزار میلیارد 9.785 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

167.89 میلیارد 134.37 میلیارد 91.91 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

- 16.1 - میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

25.321 هزار میلیارد 10.268 هزار میلیارد 9.693 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

14.858 هزار میلیارد 10.315 هزار میلیارد 9.748 هزار میلیارد

مالیات

573 میلیون 8.63 میلیارد 3.88 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

14.858 هزار میلیارد 10.307 هزار میلیارد 9.744 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

9.378 هزار میلیارد 8.865 هزار میلیارد 17.108 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

8.4 - هزار میلیارد 7.98 - هزار میلیارد 16.29 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

15.836 هزار میلیارد 11.192 هزار میلیارد 10.562 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

742.88 میلیارد 515.34 میلیارد 487.18 میلیارد

سایر اندوخته ها

4.377 هزار میلیارد 1.298 هزار میلیارد 1.21 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

9 هزار میلیارد 8.4 هزار میلیارد 7.98 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1.716 هزار میلیارد 978.26 میلیارد 884.87 میلیارد

سرمایه

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

EPS خالص

495.25 343.56 324.79
1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- 25.489 هزار میلیارد 25.55 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

419.52 میلیارد - -

جمع درآمدها

419.52 میلیارد 25.489 هزار میلیارد 25.55 هزار میلیارد

سود ناویژه

419.52 میلیارد 25.489 هزار میلیارد 25.55 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

37.19 میلیارد 167.89 میلیارد 167.89 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

382.34 میلیارد 25.321 هزار میلیارد 25.382 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

488.07 - میلیارد 14.858 هزار میلیارد 14.707 هزار میلیارد

مالیات

- 573 میلیون 573 میلیون

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

488.07 - میلیارد 14.858 هزار میلیارد 14.707 هزار میلیارد

سرمایه

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

EPS خالص

16.27 - 495.25 490.23

سود حاصل از سایر فعالیت ها

24.827 هزار میلیارد - -

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

67.58 میلیارد - -
1397/05/23
سال مالی 1397/10/30
1396/11/15
سال مالی 1397/10/30
1396/10/02
سال مالی 1397/10/30

سود حاصل از سرمایه گذاری ها

19.754 هزار میلیارد 15.521 هزار میلیارد 11.057 هزار میلیارد

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

3.476 هزار میلیارد 1.661 هزار میلیارد 1.661 هزار میلیارد

سود حاصل از سایر فعالیت ها

117.51 میلیارد - 117.51 میلیارد

سود اوراق مشارکت

- 117.51 میلیارد -

جمع درآمد های مشاع

- - -

جمع درآمدها

23.347 هزار میلیارد 17.3 هزار میلیارد 12.836 هزار میلیارد

سود ناویژه

23.347 هزار میلیارد 17.3 هزار میلیارد 12.836 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

136.64 میلیارد 136.64 میلیارد 136.64 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

23.21 هزار میلیارد 17.164 هزار میلیارد 12.699 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

23.25 هزار میلیارد 17.203 هزار میلیارد 12.739 هزار میلیارد

مالیات

3.27 میلیارد 3.27 میلیارد 3.27 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

23.246 هزار میلیارد 17.2 هزار میلیارد 12.735 هزار میلیارد

سرمایه

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

EPS خالص

774.88 573.32 424.52
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی