شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,763 3.39
قیمت پایانی: 11,424 0.41
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,788 پایانی 11,424 47.00
بیشترین 11,845 کمترین 11,350
حجم 3.015 میلیون دفعات 548
حد قیمت 10,809 - 11,945 ارزش 34.817 میلیارد
حجم مبنا 10.986 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 180 11,774 11,776 45,765 1
1 30,000 11,692 11,777 500 1
1 6,100 11,691 11,779 30,000 1
1 4,150 11,490 11,614 100 1
2 14,480 11,460 11,626 52,407 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
140 تعداد خریدار 4
1.245 میلیون حجم خرید 1.77 میلیون
229 تعداد فروشنده 3
2.079 میلیون حجم فروش 936,174
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1393/07/22

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 20 هزار میلیارد آورده : 10 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/10/5
سرمایه جدید : 30 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/02/23
تغییر سرمایه : 10 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/02/31
سال مالی 1397/10/30
1397/02/31
سال مالی 1396/10/30
1396/02/31
سال مالی 1395/10/30
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 101.8 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 588.15 میلیارد 588.24 میلیارد 721.08 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 34.208 هزار میلیارد 20.651 هزار میلیارد 12.764 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 5.233 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 5.327 هزار میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 5.327 هزار میلیارد - -
جمع دارایی های جاری 41.833 هزار میلیارد 21.58 هزار میلیارد 18.819 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 62.116 هزار میلیارد 60.199 هزار میلیارد 56.02 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 201.36 میلیارد 529.37 میلیارد 12.7 میلیارد
دارایی های نامشهود 541 میلیون 545 میلیون 156 میلیون
سایر دارایی ها 2.406 هزار میلیارد 6.567 هزار میلیارد 5.033 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 584.06 میلیارد 588.66 میلیارد 593.85 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 584.06 میلیارد 588.66 میلیارد 593.85 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 107.141 هزار میلیارد 89.465 هزار میلیارد 80.479 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 11.842 هزار میلیارد - 82.77 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 2.081 هزار میلیارد 1.316 هزار میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - - 931 میلیون
سایر ذخائر 363.48 میلیارد 6.33 میلیارد 6.16 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 41.299 هزار میلیارد 40.201 هزار میلیارد 34.225 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 53.505 هزار میلیارد 42.288 هزار میلیارد 35.631 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 9.39 میلیارد 8.05 میلیارد 5.61 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 53.514 هزار میلیارد 42.296 هزار میلیارد 35.637 هزار میلیارد
سرمایه 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 10.716 هزار میلیارد 9.378 هزار میلیارد 8.865 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 4.292 هزار میلیارد 3.549 هزار میلیارد 3.034 هزار میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد
اندوخته صرف سهام 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد
سایر اندوخته ها 8.612 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 53.627 هزار میلیارد 47.169 هزار میلیارد 44.843 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 107.141 هزار میلیارد 89.465 هزار میلیارد 80.479 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 1.716 هزار میلیارد 978.26 میلیارد 884.87 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 4.292 هزار میلیارد 3.549 هزار میلیارد 3.034 هزار میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 8.612 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 44.62 هزار میلیارد 38.762 هزار میلیارد 36.856 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 101.8 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 34.208 هزار میلیارد 20.651 هزار میلیارد 12.764 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 5.233 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 201.36 میلیارد 529.37 میلیارد 12.7 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 11.842 هزار میلیارد - 82.77 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 53.627 هزار میلیارد 47.169 هزار میلیارد 44.843 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 44.62 هزار میلیارد 38.762 هزار میلیارد 36.856 هزار میلیارد
1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.71 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 586.44 میلیارد 588.15 میلیارد 588.15 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 25.646 هزار میلیارد 34.208 هزار میلیارد 34.057 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 7.117 هزار میلیارد - -
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 39.418 هزار میلیارد 41.833 هزار میلیارد 41.682 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 61.569 هزار میلیارد 62.116 هزار میلیارد 62.116 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 144.9 میلیارد 201.36 میلیارد 201.36 میلیارد
دارایی های نامشهود 541 میلیون 541 میلیون 541 میلیون
سایر دارایی ها 2.406 هزار میلیارد 2.406 هزار میلیارد 2.406 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 584.17 میلیارد 584.06 میلیارد 584.06 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 584.17 میلیارد 584.06 میلیارد 584.06 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 104.122 هزار میلیارد 107.141 هزار میلیارد 106.99 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری - 11.842 هزار میلیارد 11.842 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 11.577 هزار میلیارد - -
سایر ذخائر 1.267 هزار میلیارد 363.48 میلیارد 363.48 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 38.129 هزار میلیارد 41.299 هزار میلیارد 41.299 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 50.974 هزار میلیارد 53.505 هزار میلیارد 53.505 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 9.35 میلیارد 9.39 میلیارد 9.39 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 50.983 هزار میلیارد 53.514 هزار میلیارد 53.514 هزار میلیارد
سرمایه 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 9.808 هزار میلیارد 10.716 هزار میلیارد 10.573 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 4.292 هزار میلیارد 4.292 هزار میلیارد 4.284 هزار میلیارد
اندوخته صرف سهام 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد
سایر اندوخته ها 9.032 هزار میلیارد 8.612 هزار میلیارد 8.612 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 53.139 هزار میلیارد 53.627 هزار میلیارد 53.476 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 104.122 هزار میلیارد 107.141 هزار میلیارد 106.99 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.233 هزار میلیارد 741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 40.475 هزار میلیارد 25.646 هزار میلیارد 34.208 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 6.8 هزار میلیارد 7.117 هزار میلیارد -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 144.9 میلیارد 144.9 میلیارد 201.36 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری - - 11.842 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 69.071 هزار میلیارد 53.139 هزار میلیارد 53.627 هزار میلیارد

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 48.23 % رتبه 142
۶ ماهه 69.25 % رتبه 116
۹ ماهه 106.52 % رتبه 88
۱ ساله 154.57 % رتبه 83
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
341.31 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

6.05 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
وغدیر 107.00 4,850 25.082 میلیون 119.05 میلیارد 341.712 هزار میلیارد 1399/01/11
وصندوق 164.00 6,180 10.375 میلیون 63.951 میلیارد 166.266 هزار میلیارد 1399/01/11
وبانک 48.00 8,100 5.986 میلیون 47.192 میلیارد 128.44 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

اخبار

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۴۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ - ۱۴:۴۴:۵۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۱۳:۲۹:۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۱۳:۲۹:۰۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۵:۵۳:۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۵:۵۳:۲۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کمپرسورسازی پادنا) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۰:۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۰:۱۳:۰۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۶:۳۵:۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۶:۳۵:۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۴:۲۱:۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۴:۲۱:۰۷
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۰۹:۲۰:۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۰۹:۲۰:۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۷:۵۴:۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۷:۵۴:۲۱
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۰۹:۰۰:۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۰۹:۰۰:۰۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۱۱:۲۹:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۱۱:۲۹:۳۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۷:۰۳:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۷:۰۳:۴۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه) ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۷:۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۱:۴۷:۳۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری گوهران امید قشم) ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۳:۵۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۳:۵۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۳:۲۸:۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۳:۲۸:۴۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت امید تابان خلیج فارس) ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۵:۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۵:۰۵:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۷:۵۰:۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۷:۵۰:۱۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۴:۱۳:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۴:۱۳:۱۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی ساگاروقطعات نسوز) ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۹:۰۰:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۹:۰۰:۳۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۸:۳۸:۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۸:۳۸:۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۹:۳۷:۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۹:۳۷:۲۵
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
38.61
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 11,774 11,776 45,765 1
1 30,000 11,692 11,777 500 1
1 6,100 11,691 11,779 30,000 1

داده ها

آخرین معامله 11,763 386.00 3.39
قیمت پایانی 11,424 47.00 0.41
اولین قیمت 11,788
قیمت دیروز 11,377
بازه روز 11,845 11,350
قیمت مجاز 11,945 10,809
بازه هفته 11,888 10,650
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور 6.05 %
حجم مبنا 10.986 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 548
حجم معاملات 3.015 میلیون
ارزش معاملات 34.817 میلیارد
ارزش بازار 341.31 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.245 میلیون 2.079 میلیون
حقوقی 1.77 میلیون 936,174
تعداد خرید فروش
مجموع 144 232
حقیقی 140 229
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 9.529 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 11,774 11,776 45,765 1
1 30,000 11,692 11,777 500 1
1 6,100 11,691 11,779 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/11)