شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,140 0.97
قیمت پایانی: 51,960 1.27

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/05/21
تعداد:4,723
حجم:31.149 میلیون
ارزش:1.619 هزار میلیارد
اولین:53,000
کمترین:50,000
بیشترین:54,960
قیمت:53,140
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.56
قیمت:51,960
تغییر:670.00
درصد تغییر:1.27
1399/05/20
تعداد:4,549
حجم:21.488 میلیون
ارزش:1.131 هزار میلیارد
اولین:52,800
کمترین:50,500
بیشترین:53,440
قیمت:53,440
تغییر:2,260.00
درصد تغییر:4.42
قیمت:52,630
تغییر:1,730.00
درصد تغییر:3.40
1399/05/19
تعداد:2,824
حجم:14.273 میلیون
ارزش:726.551 میلیارد
اولین:50,450
کمترین:46,400
بیشترین:51,210
قیمت:51,180
تغییر:2,120.00
درصد تغییر:4.32
قیمت:50,900
تغییر:2,120.00
درصد تغییر:4.35
1399/05/16
تعداد:3,207
حجم:12.263 میلیون
ارزش:598.143 میلیارد
اولین:12.263 میلیون
کمترین:48,500
بیشترین:598.143 میلیارد
قیمت:49,060
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:48,780
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/15
تعداد:3,207
حجم:12.263 میلیون
ارزش:598.143 میلیارد
اولین:48,500
کمترین:46,500
بیشترین:49,450
قیمت:49,060
تغییر:1,510.00
درصد تغییر:3.18
قیمت:48,780
تغییر:650.00
درصد تغییر:1.35
1399/05/14
تعداد:3,860
حجم:10.405 میلیون
ارزش:500.764 میلیارد
اولین:48,000
کمترین:45,900
بیشترین:49,740
قیمت:47,550
تغییر:280.00
درصد تغییر:0.59
قیمت:48,130
تغییر:560.00
درصد تغییر:1.18
1399/05/13
تعداد:2,952
حجم:6.51 میلیون
ارزش:309.675 میلیارد
اولین:47,100
کمترین:45,560
بیشترین:48,090
قیمت:47,830
تغییر:950.00
درصد تغییر:2.03
قیمت:47,570
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.32
1399/05/12
تعداد:3,280
حجم:18.569 میلیون
ارزش:880.514 میلیارد
اولین:18.569 میلیون
کمترین:47,490
بیشترین:880.514 میلیارد
قیمت:46,880
تغییر:1,640.00
درصد تغییر:3.63
قیمت:47,420
تغییر:2,190.00
درصد تغییر:4.84
1399/05/11
تعداد:1,442
حجم:5.907 میلیون
ارزش:267.182 میلیارد
اولین:45,220
کمترین:44,500
بیشترین:45,240
قیمت:45,240
تغییر:740.00
درصد تغییر:1.66
قیمت:45,230
تغییر:2,140.00
درصد تغییر:4.97
1399/05/09
تعداد:3,711
حجم:14.203 میلیون
ارزش:612.02 میلیارد
اولین:14.203 میلیون
کمترین:43,950
بیشترین:612.02 میلیارد
قیمت:44,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:43,090
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/08
تعداد:3,711
حجم:14.203 میلیون
ارزش:612.02 میلیارد
اولین:43,950
کمترین:41,220
بیشترین:44,900
قیمت:44,500
تغییر:1,100.00
درصد تغییر:2.54
قیمت:43,090
تغییر:290.00
درصد تغییر:0.67
1399/05/07
تعداد:3,211
حجم:15.239 میلیون
ارزش:661.004 میلیارد
اولین:44,690
کمترین:40,510
بیشترین:44,690
قیمت:43,400
تغییر:2,230.00
درصد تغییر:5.42
قیمت:43,380
تغییر:740.00
درصد تغییر:1.74
1399/05/06
تعداد:3,540
حجم:16.297 میلیون
ارزش:694.915 میلیارد
اولین:42,000
کمترین:41,170
بیشترین:44,480
قیمت:41,170
تغییر:2,210.00
درصد تغییر:5.10
قیمت:42,640
تغییر:690.00
درصد تغییر:1.59
1399/05/05
تعداد:4,831
حجم:33.433 میلیون
ارزش:1.449 هزار میلیارد
اولین:43,560
کمترین:41,800
بیشترین:43,560
قیمت:43,380
تغییر:1,880.00
درصد تغییر:4.53
قیمت:43,330
تغییر:1,840.00
درصد تغییر:4.44
1399/05/04
تعداد:1,633
حجم:16.156 میلیون
ارزش:670.378 میلیارد
اولین:41,400
کمترین:41,300
بیشترین:41,500
قیمت:41,500
تغییر:500.00
درصد تغییر:1.22
قیمت:41,490
تغییر:1,960.00
درصد تغییر:4.96
1399/05/02
تعداد:3,370
حجم:9.315 میلیون
ارزش:368.267 میلیارد
اولین:9.315 میلیون
کمترین:37,800
بیشترین:368.267 میلیارد
قیمت:41,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:39,530
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/01
تعداد:3,370
حجم:9.315 میلیون
ارزش:368.267 میلیارد
اولین:37,800
کمترین:37,800
بیشترین:41,550
قیمت:41,000
تغییر:1,660.00
درصد تغییر:4.22
قیمت:39,530
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.38
1399/04/31
تعداد:3,364
حجم:12.725 میلیون
ارزش:504.939 میلیارد
اولین:12.725 میلیون
کمترین:40,000
بیشترین:504.939 میلیارد
قیمت:39,340
تغییر:770.00
درصد تغییر:1.92
قیمت:39,680
تغییر:1,730.00
درصد تغییر:4.18
1399/04/30
تعداد:3,083
حجم:16.109 میلیون
ارزش:667.073 میلیارد
اولین:16.109 میلیون
کمترین:41,490
بیشترین:667.073 میلیارد
قیمت:40,110
تغییر:590.00
درصد تغییر:1.49
قیمت:41,410
تغییر:1,890.00
درصد تغییر:4.78
1399/04/29
تعداد:927
حجم:3.097 میلیون
ارزش:122.376 میلیارد
اولین:3.097 میلیون
کمترین:39,520
بیشترین:122.376 میلیارد
قیمت:39,520
تغییر:1,420.00
درصد تغییر:3.73
قیمت:39,520
تغییر:1,880.00
درصد تغییر:5.00
1399/04/28
تعداد:3,959
حجم:13.195 میلیون
ارزش:496.678 میلیارد
اولین:13.195 میلیون
کمترین:36,990
بیشترین:496.678 میلیارد
قیمت:38,100
تغییر:790.00
درصد تغییر:2.03
قیمت:37,640
تغییر:1,290.00
درصد تغییر:3.31
1399/04/26
تعداد:4,407
حجم:22.762 میلیون
ارزش:886.217 میلیارد
اولین:22.762 میلیون
کمترین:38,890
بیشترین:886.217 میلیارد
قیمت:38,890
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:38,930
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/25
تعداد:4,407
حجم:22.762 میلیون
ارزش:886.217 میلیارد
اولین:22.762 میلیون
کمترین:38,890
بیشترین:886.217 میلیارد
قیمت:38,890
تغییر:2,040.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:38,930
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:4.89
1399/04/24
تعداد:1,444
حجم:9.329 میلیون
ارزش:381.847 میلیارد
اولین:40,930
کمترین:40,930
بیشترین:40,930
قیمت:40,930
تغییر:2,130.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:40,930
تغییر:2,150.00
درصد تغییر:4.99
1399/04/23
تعداد:2,507
حجم:14.444 میلیون
ارزش:622.186 میلیارد
اولین:43,060
کمترین:43,060
بیشترین:43,900
قیمت:43,060
تغییر:490.00
درصد تغییر:1.15
قیمت:43,080
تغییر:2,240.00
درصد تغییر:4.94
1399/04/22
تعداد:5,368
حجم:17.283 میلیون
ارزش:783.251 میلیارد
اولین:46,200
کمترین:42,510
بیشترین:46,970
قیمت:42,570
تغییر:2,720.00
درصد تغییر:6.01
قیمت:45,320
تغییر:580.00
درصد تغییر:1.30
1399/04/21
تعداد:4,252
حجم:27.378 میلیون
ارزش:1.225 هزار میلیارد
اولین:44,650
کمترین:44,650
بیشترین:45,960
قیمت:45,290
تغییر:470.00
درصد تغییر:1.05
قیمت:44,740
تغییر:2,260.00
درصد تغییر:4.81
1399/04/19
تعداد:4,644
حجم:8.16 میلیون
ارزش:383.56 میلیارد
اولین:8.16 میلیون
کمترین:49,390
بیشترین:383.56 میلیارد
قیمت:44,820
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:47,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/18
تعداد:4,644
حجم:8.16 میلیون
ارزش:383.56 میلیارد
اولین:49,390
کمترین:44,820
بیشترین:49,390
قیمت:44,820
تغییر:2,480.00
درصد تغییر:5.24
قیمت:47,000
تغییر:170.00
درصد تغییر:0.36
1399/04/17
تعداد:5,546
حجم:15.151 میلیون
ارزش:714.63 میلیارد
اولین:47,320
کمترین:45,500
بیشترین:47,320
قیمت:47,300
تغییر:2,230.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:47,170
تغییر:2,100.00
درصد تغییر:4.66
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی