شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,763 3.39
قیمت پایانی: 11,424 0.41

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:548
حجم:3.015 میلیون
ارزش:34.817 میلیارد
اولین:11,788
کمترین:11,350
بیشترین:11,845
قیمت:11,763
تغییر:183.00
درصد تغییر:1.58
قیمت:11,424
تغییر:47.00
درصد تغییر:0.41
1399/01/10
تعداد:1,148
حجم:7.144 میلیون
ارزش:81.829 میلیارد
اولین:11,770
کمترین:11,250
بیشترین:11,770
قیمت:11,580
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.34
قیمت:11,377
تغییر:144.00
درصد تغییر:1.28
1399/01/9
تعداد:970
حجم:7.446 میلیون
ارزش:84.741 میلیارد
اولین:11,458
کمترین:11,017
بیشترین:11,888
قیمت:11,620
تغییر:460.00
درصد تغییر:4.12
قیمت:11,233
تغییر:310.00
درصد تغییر:2.84
1399/01/6
تعداد:1,530
حجم:9.784 میلیون
ارزش:106.468 میلیارد
اولین:11,116
کمترین:10,650
بیشترین:11,250
قیمت:11,160
تغییر:160.00
درصد تغییر:1.46
قیمت:10,923
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.05
1399/01/5
تعداد:940
حجم:16.325 میلیون
ارزش:179.389 میلیارد
اولین:10,918
کمترین:10,890
بیشترین:11,299
قیمت:11,000
تغییر:1,279.00
درصد تغییر:10.42
قیمت:10,918
تغییر:1,124.00
درصد تغییر:9.33
1398/12/14
تعداد:640
حجم:6.655 میلیون
ارزش:81.587 میلیارد
اولین:12,180
کمترین:12,175
بیشترین:12,279
قیمت:12,279
تغییر:406.00
درصد تغییر:3.42
قیمت:12,042
تغییر:347.00
درصد تغییر:2.97
1398/12/13
تعداد:891
حجم:9.788 میلیون
ارزش:114.879 میلیارد
اولین:11,849
کمترین:11,555
بیشترین:11,873
قیمت:11,873
تغییر:176.00
درصد تغییر:1.51
قیمت:11,695
تغییر:387.00
درصد تغییر:3.42
1398/12/12
تعداد:628
حجم:4.783 میلیون
ارزش:55.628 میلیارد
اولین:11,235
کمترین:11,235
بیشترین:11,796
قیمت:11,697
تغییر:573.00
درصد تغییر:5.15
قیمت:11,308
تغییر:255.00
درصد تغییر:2.31
1398/12/11
تعداد:685
حجم:9.221 میلیون
ارزش:101.919 میلیارد
اولین:10,385
کمترین:10,385
بیشترین:11,124
قیمت:11,124
تغییر:403.00
درصد تغییر:3.76
قیمت:11,053
تغییر:458.00
درصد تغییر:4.32
1398/12/10
تعداد:832
حجم:9.057 میلیون
ارزش:95.951 میلیارد
اولین:10,517
کمترین:10,515
بیشترین:10,847
قیمت:10,721
تغییر:79.00
درصد تغییر:0.73
قیمت:10,595
تغییر:473.00
درصد تغییر:4.27
1398/12/7
تعداد:1,100
حجم:13.11 میلیون
ارزش:145.105 میلیارد
اولین:11,298
کمترین:10,400
بیشترین:11,398
قیمت:10,800
تغییر:173.00
درصد تغییر:1.58
قیمت:11,068
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.93
1398/12/6
تعداد:1,007
حجم:16.095 میلیون
ارزش:174.77 میلیارد
اولین:10,795
کمترین:10,500
بیشترین:10,973
قیمت:10,973
تغییر:273.00
درصد تغییر:2.55
قیمت:10,858
تغییر:407.00
درصد تغییر:3.89
1398/12/5
تعداد:1,053
حجم:10.339 میلیون
ارزش:108.055 میلیارد
اولین:10,880
کمترین:10,280
بیشترین:10,880
قیمت:10,700
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.42
قیمت:10,451
تغییر:74.00
درصد تغییر:0.70
1398/12/4
تعداد:765
حجم:9.008 میلیون
ارزش:94.81 میلیارد
اولین:10,550
کمترین:10,310
بیشترین:10,550
قیمت:10,550
تغییر:478.00
درصد تغییر:4.75
قیمت:10,525
تغییر:477.00
درصد تغییر:4.75
1398/12/3
تعداد:1,173
حجم:8.817 میلیون
ارزش:88.6 میلیارد
اولین:9,655
کمترین:9,655
بیشترین:10,250
قیمت:10,072
تغییر:18.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:10,048
تغییر:115.00
درصد تغییر:1.13
1398/11/30
تعداد:1,228
حجم:11.404 میلیون
ارزش:115.901 میلیارد
اولین:10,280
کمترین:10,000
بیشترین:10,390
قیمت:10,090
تغییر:230.00
درصد تغییر:2.23
قیمت:10,163
تغییر:122.00
درصد تغییر:1.19
1398/11/29
تعداد:1,155
حجم:6.821 میلیون
ارزش:70.149 میلیارد
اولین:10,615
کمترین:10,226
بیشترین:10,615
قیمت:10,320
تغییر:190.00
درصد تغییر:1.81
قیمت:10,285
تغییر:479.00
درصد تغییر:4.45
1398/11/28
تعداد:1,655
حجم:11.491 میلیون
ارزش:123.695 میلیارد
اولین:11,300
کمترین:10,444
بیشترین:11,300
قیمت:10,510
تغییر:450.00
درصد تغییر:4.11
قیمت:10,764
تغییر:229.00
درصد تغییر:2.08
1398/11/27
تعداد:1,560
حجم:8.387 میلیون
ارزش:92.19 میلیارد
اولین:10,878
کمترین:10,369
بیشترین:11,421
قیمت:10,960
تغییر:592.00
درصد تغییر:5.71
قیمت:10,993
تغییر:633.00
درصد تغییر:6.11
1398/11/26
تعداد:1,998
حجم:30.735 میلیون
ارزش:318.414 میلیارد
اولین:10,347
کمترین:10,170
بیشترین:10,368
قیمت:10,368
تغییر:492.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:10,360
تغییر:485.00
درصد تغییر:4.91
1398/11/23
تعداد:1,048
حجم:36.049 میلیون
ارزش:355.966 میلیارد
اولین:9,650
کمترین:9,547
بیشترین:9,876
قیمت:9,876
تغییر:271.00
درصد تغییر:2.82
قیمت:9,875
تغییر:469.00
درصد تغییر:4.99
1398/11/21
تعداد:923
حجم:7.292 میلیون
ارزش:68.587 میلیارد
اولین:9,479
کمترین:9,225
بیشترین:9,650
قیمت:9,605
تغییر:288.00
درصد تغییر:3.09
قیمت:9,406
تغییر:107.00
درصد تغییر:1.15
1398/11/20
تعداد:1,019
حجم:11.861 میلیون
ارزش:110.298 میلیارد
اولین:9,500
کمترین:9,180
بیشترین:9,500
قیمت:9,317
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:9,299
تغییر:27.00
درصد تغییر:0.29
1398/11/19
تعداد:1,623
حجم:38.521 میلیون
ارزش:359.253 میلیارد
اولین:9,115
کمترین:9,115
بیشترین:9,334
قیمت:9,334
تغییر:324.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:9,326
تغییر:436.00
درصد تغییر:4.90
1398/11/16
تعداد:647
حجم:5.24 میلیون
ارزش:46.579 میلیارد
اولین:8,900
کمترین:8,850
بیشترین:9,150
قیمت:9,010
تغییر:80.00
درصد تغییر:0.88
قیمت:8,890
تغییر:137.00
درصد تغییر:1.52
1398/11/15
تعداد:584
حجم:1.974 میلیون
ارزش:17.817 میلیارد
اولین:9,585
کمترین:8,750
بیشترین:9,585
قیمت:9,090
تغییر:87.00
درصد تغییر:0.95
قیمت:9,027
تغییر:108.00
درصد تغییر:1.18
1398/11/14
تعداد:1,310
حجم:14.104 میلیون
ارزش:128.842 میلیارد
اولین:8,712
کمترین:8,711
بیشترین:9,177
قیمت:9,177
تغییر:337.00
درصد تغییر:3.81
قیمت:9,135
تغییر:395.00
درصد تغییر:4.52
1398/11/13
تعداد:837
حجم:5.896 میلیون
ارزش:51.531 میلیارد
اولین:8,740
کمترین:8,552
بیشترین:8,870
قیمت:8,840
تغییر:289.00
درصد تغییر:3.38
قیمت:8,740
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.19
1398/11/12
تعداد:1,666
حجم:6.537 میلیون
ارزش:57.244 میلیارد
اولین:8,949
کمترین:8,551
بیشترین:8,970
قیمت:8,551
تغییر:198.00
درصد تغییر:2.26
قیمت:8,757
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.23
1398/11/8
تعداد:2,527
حجم:42.128 میلیون
ارزش:368.055 میلیارد
اولین:8,343
کمترین:8,343
بیشترین:8,749
قیمت:8,749
تغییر:369.00
درصد تغییر:4.40
قیمت:8,737
تغییر:404.00
درصد تغییر:4.85
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی