شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,120 3.31
قیمت پایانی: 45,050 1.27

نسبت های مالی

1398/02/31
سال مالی 1397/10/30
1397/02/31
سال مالی 1396/10/30
1396/02/31
سال مالی 1395/10/30

سود خالص به فروش

58.29 98.92 99.58

سود ناخالص به فروش

58.29 99.01 99.62

حاشیه سود عملیاتی

99.34 98.56 99.06

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

58.29 98.92 99.58

بازده دارایی ها ROA

13.87 11.52 12.11

درصد بازده سرمایه

49.53 34.36 32.48

بازدهی سرمایه ROE

27.71 21.85 21.73

بازده سرمایه در گردش

127.30 - 49.77 - 57.96 -

بازده دارایی ثابت

2.54 1.75 1.64

سنجش سودمندی وام

2.00 1.90 1.79

نسبت جاری

0.78 0.51 0.53

نسبت آنی

0.68 0.51 0.53

نسبت نقدینگی

0.04 0.02 0.02

نسبت کفایت نقد

1.37 - 1.19 - 1.14 -

نسبت گردش نقد

0.09 0.05 0.14

سرمایه در گردش خالص

11.67 - میلیون 20.71 - میلیون 16.81 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.39 0.24 0.23

دوره وصول مطالبات

489.85 723.47 671.31

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.46 - - -

گردش سرمایه جاری

2.18 - 0.50 - 0.58 -

گردش دارایی های ثابت

43.64 17.70 16.48

گردش مجموع دارایی ها

0.24 0.12 0.12

نسبت بدهی

0.50 0.47 0.44

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1.00 0.90 0.79

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

1.00 0.90 0.79

نسبت مالکانه

50.05 52.72 55.72

نسبت پوشش بدهی

62.22 73.11 105.84
1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/21
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه

سود خالص به فروش

116.34 - 58.29 57.56

سود ناخالص به فروش

116.34 - 58.29 57.56

حاشیه سود عملیاتی

91.14 99.34 99.34

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

116.34 - 58.29 57.56

بازده دارایی ها ROA

0.47 - 13.87 13.75

درصد بازده سرمایه

1.63 - 49.53 49.02

بازدهی سرمایه ROE

0.92 - 27.71 27.50

بازده سرمایه در گردش

4.22 127.30 - 124.40 -

بازده دارایی ثابت

83.55 - 2.54 2.52

سنجش سودمندی وام

1.96 2.00 2.00

نسبت جاری

0.77 0.78 0.78

نسبت آنی

0.67 0.68 0.68

نسبت نقدینگی

0.03 0.04 0.04

نسبت کفایت نقد

0.61 - 1.37 - 2.00 -

نسبت گردش نقد

0.03 0.09 0.09

سرمایه در گردش خالص

11.56 - میلیون 11.67 - میلیون 11.82 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.38 0.39 0.39

دوره وصول مطالبات

7.03 489.85 486.54

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.46 - 0.46 - 0.45 -

گردش سرمایه جاری

0.04 - 2.18 - 2.16 -

گردش دارایی های ثابت

0.72 43.64 43.75

گردش مجموع دارایی ها

- 0.24 0.24

نسبت بدهی

0.49 0.50 0.50

نسبت بدهی به ارزش ویژه

0.96 1.00 1.00

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

0.96 1.00 1.00

نسبت مالکانه

51.04 50.05 49.98

نسبت پوشش بدهی

62.50 62.22 62.22
1396/06/19
سال مالی 1396/10/30
1394/07/06
سال مالی 1394/10/30
1393/07/12
سال مالی 1393/10/30

سود خالص به فروش

99.15 101.19 99.53

سود ناخالص به فروش

99.18 101.21 99.56

حاشیه سود عملیاتی

98.90 99.41 99.50

سود ناویژه به فروش

100.00 100.00 100.00

سود به سود ناویژه

99.15 101.19 99.53

درصد بازده سرمایه

35.55 51.13 88.82

بازده دارایی ها ROA

13.87 11.52 12.11

بازدهی سرمایه ROE

27.71 21.85 21.73

بازده سرمایه در گردش

127.30 - 49.77 - 57.96 -

بازده دارایی ثابت

2.54 1.75 1.64

سنجش سودمندی وام

2.00 1.90 1.79

نسبت جاری

0.78 0.51 0.53

نسبت آنی

0.68 0.51 0.53

نسبت نقدینگی

0.04 0.02 0.02

نسبت کفایت نقد

1.37 - 1.19 - 1.14 -

نسبت گردش نقد

0.09 0.05 0.14

سرمایه در گردش خالص

11.67 - میلیون 20.71 - میلیون 16.81 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.39 0.24 0.23

دوره وصول مطالبات

489.85 723.47 671.31

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.46 - - -

گردش سرمایه جاری

2.18 - 0.50 - 0.58 -

گردش دارایی های ثابت

43.64 17.70 16.48

گردش مجموع دارایی ها

0.24 0.12 0.12

نسبت بدهی

0.50 0.47 0.44

نسبت بدهی به ارزش ویژه

1.00 0.90 0.79

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

1.00 0.90 0.79

نسبت مالکانه

50.05 52.72 55.72

نسبت پوشش بدهی

62.22 73.11 105.84
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی