شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,140 0.97
قیمت پایانی: 51,960 1.27

EPS

سال مالی 1398/10/30

795.00

سود واقعی

500.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
795.00
500.00 (63٪)
30 هزار میلیارد
1399/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1399/02/24 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
795.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1399/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,074.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
806.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/05/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
815.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
16.00 (0٪)
30 هزار میلیارد

سال مالی 1399/10/30

4.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4.00 (0٪)
30 هزار میلیارد

سال مالی 1397/10/30

495.00

سود واقعی

300.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
495.00
300.00 (61٪)
30 هزار میلیارد
1398/02/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
495.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
490.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1397/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 هزار میلیارد
1397/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
501.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1397/05/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
471.00 (0٪)
100.00
30 هزار میلیارد
1397/05/23
پیش بینی :
تعدیل :
775.00
24.00
30 هزار میلیارد
1397/05/21
پیش بینی :
تعدیل :
624.00
1.00
30 هزار میلیارد
1396/11/15
پیش بینی :
تعدیل :
573.00
35.00
30 هزار میلیارد
1396/10/02
پیش بینی :
425.00
30 هزار میلیارد

سال مالی 1396/10/30

344.00

سود واقعی

280.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
344.00
280.00 (81٪)
30 هزار میلیارد
1397/01/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
343.00 (0٪)
100.00
30 هزار میلیارد
1396/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
350.00
213.00 (61٪)
2.00
30 هزار میلیارد
1396/06/19 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
356.00
210.00 (59٪)
0.00
30 هزار میلیارد
1396/05/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
355.00
210.00 (59٪)
6.00
30 هزار میلیارد
1396/03/17 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
378.00
3.00 (1٪)
2.00
30 هزار میلیارد
1396/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
384.00
3.00 (1٪)
5.00
30 هزار میلیارد
1395/11/04
پیش بینی :
تعدیل :
365.00
8.00
30 هزار میلیارد
1395/09/30
پیش بینی :
337.00
30 هزار میلیارد

سال مالی 1388/10/30

512.00

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
512.00
400.00 (78٪)
5 هزار میلیارد
1388/09/04 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
502.00
364.00 (73٪)
4.00
5 هزار میلیارد
1388/05/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
485.00
355.00 (73٪)
0.00
5 هزار میلیارد
1388/04/02 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
484.00
3.00 (1٪)
5 هزار میلیارد
1388/02/22
پیش بینی :
تعدیل :
606.00
1.00
4 هزار میلیارد
1387/10/16
پیش بینی :
611.00
4 هزار میلیارد

سال مالی 1387/10/30

537.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1388/02/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
537.00
250.00 (47٪)
4 هزار میلیارد
1387/08/27 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
583.00
418.00 (72٪)
4 هزار میلیارد
1387/06/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
583.00
391.00 (67٪)
4 هزار میلیارد
1387/02/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
583.00
11.00 (2٪)
4 هزار میلیارد
1386/10/04
پیش بینی :
583.00
4 هزار میلیارد

سال مالی 1386/10/30

545.00

سود واقعی

300.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1387/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
545.00
300.00 (55٪)
4 هزار میلیارد
1386/09/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
545.00
303.00 (56٪)
29.00
4 هزار میلیارد
1386/08/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
421.00
303.00 (72٪)
4 هزار میلیارد

سال مالی 1398/10/30

795.00

سود واقعی

500.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
795.00
500.00 (63٪)
30 هزار میلیارد
1399/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1399/02/24 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
795.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1399/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,074.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
806.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/05/28 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
815.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
16.00 (0٪)
30 هزار میلیارد

سال مالی 1399/10/30

4.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
4.00 (0٪)
30 هزار میلیارد

سال مالی 1397/10/30

495.00

سود واقعی

300.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
495.00
300.00 (61٪)
30 هزار میلیارد
1398/02/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
495.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1398/01/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
490.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1397/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 هزار میلیارد
1397/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
501.00 (0٪)
30 هزار میلیارد
1397/05/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
471.00 (0٪)
100.00
30 هزار میلیارد
1397/05/23
پیش بینی :
تعدیل :
775.00
24.00
30 هزار میلیارد
1397/05/21
پیش بینی :
تعدیل :
624.00
1.00
30 هزار میلیارد
1396/11/15
پیش بینی :
تعدیل :
573.00
35.00
30 هزار میلیارد
1396/10/02
پیش بینی :
425.00
30 هزار میلیارد

سال مالی 1396/10/30

344.00

سود واقعی

280.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
344.00
280.00 (81٪)
30 هزار میلیارد
1397/01/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
343.00 (0٪)
100.00
30 هزار میلیارد
1396/08/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
350.00
213.00 (61٪)
2.00
30 هزار میلیارد
1396/06/19 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
356.00
210.00 (59٪)
0.00
30 هزار میلیارد
1396/05/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
355.00
210.00 (59٪)
6.00
30 هزار میلیارد
1396/03/17 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
378.00
3.00 (1٪)
2.00
30 هزار میلیارد
1396/02/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
384.00
3.00 (1٪)
5.00
30 هزار میلیارد
1395/11/04
پیش بینی :
تعدیل :
365.00
8.00
30 هزار میلیارد
1395/09/30
پیش بینی :
337.00
30 هزار میلیارد

سال مالی 1388/10/30

512.00

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1389/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
512.00
400.00 (78٪)
5 هزار میلیارد
1388/09/04 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
502.00
364.00 (73٪)
4.00
5 هزار میلیارد
1388/05/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
485.00
355.00 (73٪)
0.00
5 هزار میلیارد
1388/04/02 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
484.00
3.00 (1٪)
0.00
5 هزار میلیارد
1388/02/22
پیش بینی :
تعدیل :
485.00
1.00
5 هزار میلیارد
1387/10/16
پیش بینی :
489.00
5 هزار میلیارد

سال مالی 1387/10/30

430.00

سود واقعی

200.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1388/02/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
430.00
200.00 (47٪)
5 هزار میلیارد
1387/08/27 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
466.00
334.00 (72٪)
5 هزار میلیارد
1387/06/06 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
466.00
313.00 (67٪)
5 هزار میلیارد
1387/02/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
466.00
9.00 (2٪)
5 هزار میلیارد
1386/10/04
پیش بینی :
466.00
5 هزار میلیارد

سال مالی 1386/10/30

436.00

سود واقعی

240.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1387/02/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
436.00
240.00 (55٪)
5 هزار میلیارد
1386/09/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
436.00
242.00 (56٪)
29.00
5 هزار میلیارد
1386/08/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
337.00
242.00 (72٪)
5 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی