شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید | سهام - بورس
گروه:

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

زیر گروه:

شرکتهای صنعتی چند رشته ای

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,120 3.31
قیمت پایانی: 45,050 1.27

ترازنامه

1398/02/31
سال مالی 1397/10/30
1397/02/31
سال مالی 1396/10/30
1396/02/31
سال مالی 1395/10/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 101.8 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

588.15 میلیارد 588.24 میلیارد 721.08 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

34.208 هزار میلیارد 20.651 هزار میلیارد 12.764 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 5.233 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

5.327 هزار میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

5.327 هزار میلیارد - -

جمع دارایی های جاری

41.833 هزار میلیارد 21.58 هزار میلیارد 18.819 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

62.116 هزار میلیارد 60.199 هزار میلیارد 56.02 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

201.36 میلیارد 529.37 میلیارد 12.7 میلیارد

دارایی های نامشهود

541 میلیون 545 میلیون 156 میلیون

سایر دارایی ها

2.406 هزار میلیارد 6.567 هزار میلیارد 5.033 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

584.06 میلیارد 588.66 میلیارد 593.85 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

584.06 میلیارد 588.66 میلیارد 593.85 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

107.141 هزار میلیارد 89.465 هزار میلیارد 80.479 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

11.842 هزار میلیارد - 82.77 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 2.081 هزار میلیارد 1.316 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 931 میلیون

سایر ذخائر

363.48 میلیارد 6.33 میلیارد 6.16 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

41.299 هزار میلیارد 40.201 هزار میلیارد 34.225 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

53.505 هزار میلیارد 42.288 هزار میلیارد 35.631 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

9.39 میلیارد 8.05 میلیارد 5.61 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

53.514 هزار میلیارد 42.296 هزار میلیارد 35.637 هزار میلیارد

سرمایه

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

10.716 هزار میلیارد 9.378 هزار میلیارد 8.865 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

4.292 هزار میلیارد 3.549 هزار میلیارد 3.034 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد

اندوخته صرف سهام

6.81 میلیارد 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد

سایر اندوخته ها

8.612 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

53.627 هزار میلیارد 47.169 هزار میلیارد 44.843 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

107.141 هزار میلیارد 89.465 هزار میلیارد 80.479 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1.716 هزار میلیارد 978.26 میلیارد 884.87 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

4.292 هزار میلیارد 3.549 هزار میلیارد 3.034 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

8.612 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

44.62 هزار میلیارد 38.762 هزار میلیارد 36.856 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.71 هزار میلیارد 340.47 میلیارد 101.8 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

34.208 هزار میلیارد 20.651 هزار میلیارد 12.764 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 5.233 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

201.36 میلیارد 529.37 میلیارد 12.7 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

11.842 هزار میلیارد - 82.77 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

53.627 هزار میلیارد 47.169 هزار میلیارد 44.843 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

44.62 هزار میلیارد 38.762 هزار میلیارد 36.856 هزار میلیارد
1398/02/30
سال مالی 1398/10/30 3 ماهه
1398/02/18
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/10/30 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد 1.71 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

586.44 میلیارد 588.15 میلیارد 588.15 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

25.646 هزار میلیارد 34.208 هزار میلیارد 34.057 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

7.117 هزار میلیارد - -

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد 5.327 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

39.418 هزار میلیارد 41.833 هزار میلیارد 41.682 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

61.569 هزار میلیارد 62.116 هزار میلیارد 62.116 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

144.9 میلیارد 201.36 میلیارد 201.36 میلیارد

دارایی های نامشهود

541 میلیون 541 میلیون 541 میلیون

سایر دارایی ها

2.406 هزار میلیارد 2.406 هزار میلیارد 2.406 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

584.17 میلیارد 584.06 میلیارد 584.06 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

584.17 میلیارد 584.06 میلیارد 584.06 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

104.122 هزار میلیارد 107.141 هزار میلیارد 106.99 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

- 11.842 هزار میلیارد 11.842 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

11.577 هزار میلیارد - -

سایر ذخائر

1.267 هزار میلیارد 363.48 میلیارد 363.48 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

38.129 هزار میلیارد 41.299 هزار میلیارد 41.299 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

50.974 هزار میلیارد 53.505 هزار میلیارد 53.505 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

9.35 میلیارد 9.39 میلیارد 9.39 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

50.983 هزار میلیارد 53.514 هزار میلیارد 53.514 هزار میلیارد

سرمایه

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

9.808 هزار میلیارد 10.716 هزار میلیارد 10.573 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

4.292 هزار میلیارد 4.292 هزار میلیارد 4.284 هزار میلیارد

اندوخته صرف سهام

6.81 میلیارد 6.81 میلیارد 6.81 میلیارد

سایر اندوخته ها

9.032 هزار میلیارد 8.612 هزار میلیارد 8.612 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

53.139 هزار میلیارد 53.627 هزار میلیارد 53.476 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

104.122 هزار میلیارد 107.141 هزار میلیارد 106.99 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.233 هزار میلیارد 741.63 میلیارد 1.71 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

40.475 هزار میلیارد 25.646 هزار میلیارد 34.208 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

6.8 هزار میلیارد 7.117 هزار میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

144.9 میلیارد 144.9 میلیارد 201.36 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

- - 11.842 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

69.071 هزار میلیارد 53.139 هزار میلیارد 53.627 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 931 میلیون

اندوخته طرح و توسعه

- 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد 30 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1.716 هزار میلیارد 978.26 میلیارد 884.87 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

4.292 هزار میلیارد 3.549 هزار میلیارد 3.034 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- 4.235 هزار میلیارد 2.937 هزار میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

8.612 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

44.62 هزار میلیارد 38.762 هزار میلیارد 36.856 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی