شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

سود و زیان

1398/03/20
سال مالی 1397/12/29
1397/03/29
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29

درآمد حق بیمه صادره

23.03 هزار میلیارد 16.206 هزار میلیارد 11.389 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

12.417 - هزار میلیارد 7.924 - هزار میلیارد 4.551 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

10.614 هزار میلیارد 8.282 هزار میلیارد 6.837 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

5.048 هزار میلیارد 3.797 هزار میلیارد 2.832 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

3.334 - هزار میلیارد 2.434 - هزار میلیارد 1.506 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

1.715 هزار میلیارد 1.363 هزار میلیارد 1.326 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

8.899 هزار میلیارد 6.919 هزار میلیارد 5.512 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

7.516 هزار میلیارد 5.562 هزار میلیارد 4.643 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

876.61 میلیارد 916.94 میلیارد 145.48 میلیارد

هزینه خسارت

8.393 هزار میلیارد 6.479 هزار میلیارد 4.789 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

1.621 هزار میلیارد 1.011 هزار میلیارد 847.94 میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

86.5 میلیارد 63.36 میلیارد 36.27 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

1.708 هزار میلیارد 1.075 هزار میلیارد 884.22 میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

6.685 - هزار میلیارد 5.405 - هزار میلیارد 3.905 - هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

3.555 هزار میلیارد 2.337 هزار میلیارد 1.529 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

817.44 میلیارد 622.11 میلیارد 432.23 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

2.738 - هزار میلیارد 1.715 - هزار میلیارد 1.096 - هزار میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

313.52 - میلیارد 25.48 - میلیارد 255.73 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

261.94 میلیارد 231.42 میلیارد 164.63 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

743.99 - میلیارد 453.18 - میلیارد 360.17 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

1.319 - هزار میلیارد 710.08 - میلیارد 780.53 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

3.476 هزار میلیارد 1.888 هزار میلیارد 1.197 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

3.476 هزار میلیارد 1.888 هزار میلیارد 1.197 هزار میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

1.633 هزار میلیارد 978.08 میلیارد 927.25 میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

794.89 میلیارد 593.93 میلیارد 436.93 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

1.487 هزار میلیارد 1.205 هزار میلیارد 857.45 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

794.89 میلیارد 593.93 میلیارد 436.93 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

940.8 میلیارد 367.39 میلیارد 506.73 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

3.016 هزار میلیارد 841.01 میلیارد 712.89 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

3.016 هزار میلیارد 841.01 میلیارد 712.89 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

967.24 میلیارد 609.59 میلیارد 708.1 میلیارد

تعدیلات سنواتی

- - 194.17 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

331.69 - میلیارد 357.21 - میلیارد 510.3 - میلیارد

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

595.35 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

3.056 هزار میلیارد 1.093 هزار میلیارد 716.52 میلیارد

اندوخته قانونی

149.1 میلیارد 42.05 میلیارد 35.65 میلیارد

سایر اندوخته ها

303.29 میلیارد 84.1 میلیارد 71.29 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

612.36 میلیارد 331.69 میلیارد 357.21 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1.991 هزار میلیارد 635.55 میلیارد 252.38 میلیارد

سرمایه

3.402 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد

EPS خالص

886.52 329.62 279.40
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

6.66 هزار میلیارد - -

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

1.386 - هزار میلیارد - -

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

948.77 میلیارد - -

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

226.19 میلیارد - -

سایر درآمدهای غیرمشاع

276.04 میلیارد - -

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

6.66 هزار میلیارد 23.03 هزار میلیارد 23.03 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

3.589 - هزار میلیارد 12.417 - هزار میلیارد 12.417 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

3.071 هزار میلیارد 10.614 هزار میلیارد 10.614 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

1.386 هزار میلیارد 5.048 هزار میلیارد 5.048 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

948.77 - میلیارد 3.334 - هزار میلیارد 3.334 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

437.35 میلیارد 1.715 هزار میلیارد 1.715 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

2.634 هزار میلیارد 8.899 هزار میلیارد 8.899 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

1.441 هزار میلیارد 7.516 هزار میلیارد 7.516 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

916.01 میلیارد 876.61 میلیارد 876.61 میلیارد

هزینه خسارت

2.357 هزار میلیارد 8.393 هزار میلیارد 8.393 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

265.94 میلیارد 1.621 هزار میلیارد 1.621 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

139.41 میلیارد 86.5 میلیارد 86.5 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

405.34 میلیارد 1.708 هزار میلیارد 1.708 هزار میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

1.951 - هزار میلیارد 6.685 - هزار میلیارد 6.685 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

3.589 هزار میلیارد - -

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

973.7 میلیارد 3.555 هزار میلیارد 3.555 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

226.19 میلیارد 817.44 میلیارد 817.44 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

747.51 - میلیارد 2.738 - هزار میلیارد 2.738 - هزار میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

257.96 - میلیارد 313.52 - میلیارد 313.52 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

70.23 میلیارد 261.94 میلیارد 261.94 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

213.84 - میلیارد 743.99 - میلیارد 743.99 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

542.03 - میلیارد 1.319 - هزار میلیارد 1.319 - هزار میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

1.143 هزار میلیارد 3.476 هزار میلیارد 3.476 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

1.143 هزار میلیارد 3.476 هزار میلیارد 3.476 هزار میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

535.33 میلیارد 1.633 هزار میلیارد 1.633 هزار میلیارد

سود ناویژه

535.33 میلیارد - -

هزینه های عمومی و اداری

505.4 میلیارد - -

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

973.7 میلیارد - -

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

276.04 میلیارد 794.89 میلیارد 794.89 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

505.4 میلیارد 1.487 هزار میلیارد 1.487 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

276.04 میلیارد 794.89 میلیارد 794.89 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

305.97 میلیارد 940.8 میلیارد 940.8 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

868.86 میلیارد 3.016 هزار میلیارد 3.016 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

868.86 میلیارد 3.016 هزار میلیارد 3.016 هزار میلیارد

سرمایه

3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد

EPS خالص

255.40 886.52 886.52

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

1.601 - هزار میلیارد - -

سود قابل تخصیص

- - -
1396/12/2
سال مالی 1396/12/29
1395/11/9
سال مالی 1396/12/29
1395/09/24
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- 14.18 هزار میلیارد 11.344 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- 3.395 - هزار میلیارد 2.744 - هزار میلیارد

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- 1.654 هزار میلیارد 1.538 هزار میلیارد

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

- 489.28 میلیارد 389.71 میلیارد

سایر درآمدهای غیرمشاع

- 621.84 میلیارد 486.18 میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

16.058 هزار میلیارد 14.18 هزار میلیارد 11.344 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

7.84 - هزار میلیارد 5.365 - هزار میلیارد 4.655 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

8.218 هزار میلیارد 8.815 هزار میلیارد 6.689 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

3.645 هزار میلیارد 3.395 هزار میلیارد 2.744 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

2.084 - هزار میلیارد 1.654 - هزار میلیارد 1.538 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

1.561 هزار میلیارد 1.741 هزار میلیارد 1.205 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

6.657 هزار میلیارد 7.074 هزار میلیارد 5.483 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

5.759 هزار میلیارد 5.579 هزار میلیارد 4.455 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

345.34 میلیارد 635.21 میلیارد 384.45 میلیارد

هزینه خسارت

6.104 هزار میلیارد 6.214 هزار میلیارد 4.839 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

1.033 هزار میلیارد 1.116 هزار میلیارد 893.4 میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

108.86 میلیارد 134.84 میلیارد 115.91 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

1.142 هزار میلیارد 1.251 هزار میلیارد 1.009 هزار میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

4.962 - هزار میلیارد 4.963 - هزار میلیارد 3.83 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

- 5.365 هزار میلیارد 4.655 هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

2.333 هزار میلیارد 1.749 هزار میلیارد 1.303 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

595.29 میلیارد 489.28 میلیارد 389.71 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

1.738 - هزار میلیارد 1.26 - هزار میلیارد 912.84 - میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

2.69 - میلیارد 308.08 - میلیارد 307.01 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

240.54 میلیارد 254.51 میلیارد 145.67 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

438.17 - میلیارد 178.89 - میلیارد 498.51 - میلیارد

هزینه سهم ناجا

- 66.1 میلیارد -

هزینه سهم بهداشت

- 322.61 میلیارد -

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

681.4 - میلیارد 1.13 - هزار میلیارد 951.18 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

1.937 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد 1.332 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

1.937 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد 1.332 هزار میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

1.213 هزار میلیارد 1.39 هزار میلیارد 1.121 هزار میلیارد

سود ناویژه

- 1.39 هزار میلیارد 1.121 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

- 1.177 هزار میلیارد 941.53 میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

- 1.749 هزار میلیارد 1.303 هزار میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

609.17 میلیارد 621.84 میلیارد 486.18 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

1.285 هزار میلیارد 1.177 هزار میلیارد 941.53 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

609.17 میلیارد 621.84 میلیارد 486.18 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

537.48 میلیارد 834.63 میلیارد 665.88 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

837.48 میلیارد 834.63 میلیارد 702.32 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

837.48 میلیارد 834.63 میلیارد 702.32 میلیارد

سرمایه

2.552 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد

EPS خالص

328.23 327.11 275.26

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

700 میلیون 1000 میلیون 1000 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی