شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/03/14

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,839 پایانی 27,720 355.00
بیشترین 28,552 کمترین 27,021
حجم 1.045 میلیون دفعات 475
حد قیمت 25,997 - 28,733 ارزش 29.324 میلیارد
حجم مبنا 2.041 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 1399/03/14

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 390 28,000 28,000 3,436 2
1 200 27,851 28,260 1,999 1
1 3,872 27,710 28,300 6,168 1
3 5,935 27,700 28,382 15,000 1
1 1,621 27,632 28,400 35,198 4

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/03/14

حقیقی حقوقی
193 تعداد خریدار 3
798,989 حجم خرید 246,128
160 تعداد فروشنده 2
990,169 حجم فروش 54,948
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/05/16

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 3.402 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 5.103 هزار میلیارد اندوخته : 1.701 هزار میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 1.701 هزار میلیارد صرف سهام : -

1397/10/4

33%

افزایش

سرمایه قبلی : 2.552 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 3.402 هزار میلیارد اندوخته : 850.5 میلیارد تاریخ ثبت : 1397/11/6
تغییر سرمایه : 850.5 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/20
سال مالی 1397/12/29
1397/03/29
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 839.56 میلیارد 213.54 میلیارد 232.94 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 25.289 هزار میلیارد 13.163 هزار میلیارد 7.384 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 1.35 هزار میلیارد
طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - - 26.58 میلیارد
مطالبات از بانک مرکزی - - 2.1 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 2.896 هزار میلیارد 2.43 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی 200.7 میلیارد 43.2 میلیارد 26.58 میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 2.06 هزار میلیارد 1.201 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 10.838 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 42.123 هزار میلیارد 24.469 هزار میلیارد 16.013 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.938 هزار میلیارد 4.106 هزار میلیارد 3.272 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - - 747.53 میلیارد
دارایی های نامشهود 299.08 میلیارد 119.14 میلیارد 103.23 میلیارد
مطالبات بلند مدت 1.782 هزار میلیارد 1.209 هزار میلیارد 747.53 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.956 هزار میلیارد 2.383 هزار میلیارد 2.22 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 50.097 هزار میلیارد 32.286 هزار میلیارد 22.355 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 3.553 هزار میلیارد 2.342 هزار میلیارد 2.111 هزار میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - - 528.06 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی - - 13.129 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 4.83 میلیارد 4.09 میلیارد 21.76 میلیارد
بدهی به بانک مرکزی - - 77.91 میلیارد
سایر سپرده ها - - 2.111 هزار میلیارد
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 82.64 میلیارد 94.67 میلیارد 77.91 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 1.008 هزار میلیارد 790.5 میلیارد 528.06 میلیارد
ذخیره حق بیمه 33.469 هزار میلیارد 21.053 هزار میلیارد 13.129 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 3.118 هزار میلیارد 2.362 هزار میلیارد 1.67 هزار میلیارد
ذخیره ریسکهای منقضی نشده 631.73 میلیارد 511.07 میلیارد 286.89 میلیارد
سایر ذخائر فنی 1.21 هزار میلیارد 896.8 میلیارد 871.32 میلیارد
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش - - 1.67 میلیون
جمع بدهی های جاری 43.079 هزار میلیارد 28.055 هزار میلیارد 18.695 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 211.69 میلیارد 138.79 میلیارد 100.25 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 142.06 میلیارد 112.18 میلیارد 88.69 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 43.433 هزار میلیارد 28.306 هزار میلیارد 18.884 هزار میلیارد
سرمایه 3.402 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.041 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 2.604 هزار میلیارد 967.24 میلیارد 609.59 میلیارد
اندوخته قانونی 340.2 میلیارد 191.09 میلیارد 149.04 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 484.63 میلیارد
اندوخته سرمایه ای 318.83 میلیارد 270.69 میلیارد 186.59 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 6.665 هزار میلیارد 3.981 هزار میلیارد 3.471 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 50.097 هزار میلیارد 32.286 هزار میلیارد 22.355 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 3.402 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.041 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 1.991 هزار میلیارد 635.55 میلیارد 252.38 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 340.2 میلیارد 191.09 میلیارد 149.04 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 484.63 میلیارد
اندوخته سرمایه ای مصوب 318.83 میلیارد 270.69 میلیارد 186.59 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 6.052 هزار میلیارد 3.649 هزار میلیارد 3.114 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 839.56 میلیارد 213.54 میلیارد 232.94 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 1.35 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 2.06 هزار میلیارد 1.201 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
ذخیره ریسک های منقضی نشده 631.73 میلیارد 511.07 میلیارد 286.89 میلیارد
حق بیمه سال های آینده 142.06 میلیارد 112.18 میلیارد 88.69 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 6.665 هزار میلیارد 3.981 هزار میلیارد 3.471 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 6.052 هزار میلیارد 3.649 هزار میلیارد 3.114 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.104 هزار میلیارد 839.56 میلیارد 839.56 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 28.846 هزار میلیارد 25.289 هزار میلیارد 25.289 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 3.108 هزار میلیارد 2.896 هزار میلیارد 2.896 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی 188.79 میلیارد 200.7 میلیارد 200.7 میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 2.852 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 11.926 هزار میلیارد 10.838 هزار میلیارد 10.838 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 48.025 هزار میلیارد 42.123 هزار میلیارد 42.123 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 3.029 هزار میلیارد 2.938 هزار میلیارد 2.938 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 299.07 میلیارد 299.08 میلیارد 299.08 میلیارد
مطالبات بلند مدت 1.889 هزار میلیارد 1.782 هزار میلیارد 1.782 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 3.164 هزار میلیارد 2.956 هزار میلیارد 2.956 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 56.407 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 4.163 هزار میلیارد 3.553 هزار میلیارد 3.553 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 617.18 میلیارد 4.83 میلیارد 4.83 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 91.87 میلیارد 82.64 میلیارد 82.64 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 991.09 میلیارد 1.008 هزار میلیارد 1.008 هزار میلیارد
ذخیره حق بیمه 37.059 هزار میلیارد 33.469 هزار میلیارد 33.469 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 4.046 هزار میلیارد 3.118 هزار میلیارد 3.118 هزار میلیارد
ذخیره ریسکهای منقضی نشده 619.55 میلیارد 631.73 میلیارد 631.73 میلیارد
سایر ذخائر فنی 1.468 هزار میلیارد 1.21 هزار میلیارد 1.21 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 49.056 هزار میلیارد 43.079 هزار میلیارد 43.079 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 275.18 میلیارد 211.69 میلیارد 211.69 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 154.39 میلیارد 142.06 میلیارد 142.06 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 49.486 هزار میلیارد 43.433 هزار میلیارد 43.433 هزار میلیارد
سرمایه 3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 2.73 هزار میلیارد 2.604 هزار میلیارد 2.604 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 340.2 میلیارد 340.2 میلیارد 340.2 میلیارد
اندوخته سرمایه ای 449.15 میلیارد 318.83 میلیارد 318.83 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 6.921 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 56.407 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.104 هزار میلیارد 839.56 میلیارد 839.56 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 2.852 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
ذخیره ریسک های منقضی نشده 619.55 میلیارد 631.73 میلیارد 631.73 میلیارد
حق بیمه سال های آینده 154.39 میلیارد 142.06 میلیارد 142.06 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 6.921 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت 2.154 هزار میلیارد - -
سایر بدهی ها 45.506 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 119.44 % رتبه 317
۶ ماهه 217.89 % رتبه 369
۹ ماهه 262.4 % رتبه 339
۱ ساله 528.82 % رتبه 395
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
141.455 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

19.77 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
پارسیان 670.00 14,070 7.733 میلیون 108.462 میلیارد 56.104 هزار میلیارد 1399/03/14
ملت 927.00 19,478 4.438 میلیون 86.445 میلیارد 55.512 هزار میلیارد 1399/03/14
ما 41.00 12,499 7.543 میلیون 91.205 میلیارد 18.137 هزار میلیارد 1399/03/12
دانا 405.00 8,512 12.272 میلیون 103.405 میلیارد 33.704 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۵۸:۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۵۸:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۳۳:۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۳۳:۳۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۲۱:۳۴:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۲۱:۳۴:۱۳
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۱:۲۱:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۱:۲۱:۰۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۱:۰۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۱:۰۷:۵۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۸:۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۸:۰۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۰۹:۴۷:۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۰۹:۴۷:۳۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۰۹:۴۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۰۹:۴۰:۰۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۱:۰۸:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۱:۰۸:۵۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۳:۲۳:۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۳:۲۳:۵۳
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۱:۴۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۱:۴۴:۲۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۵:۰۰:۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۵:۰۰:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۴:۰۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۴:۰۰:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۳:۲۵:۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۳:۲۵:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۴:۲۸:۵۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۴:۲۸:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۰:۳۲:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۰:۳۲:۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۸:۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۸:۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۰۰:۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۰۰:۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۳:۳۸:۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۳:۳۸:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۰۹:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۴:۰۹:۱۱
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 390 28,000 28,000 3,436 2
1 200 27,851 28,260 1,999 1
1 3,872 27,710 28,300 6,168 1

داده ها

آخرین معامله 28,000 635.00 2.32
قیمت پایانی 27,720 355.00 1.30
اولین قیمت 27,839
قیمت دیروز 27,365
بازه روز 28,552 27,021
قیمت مجاز 28,733 25,997
بازه هفته 46.446 میلیارد 25,415
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور 19.77 %
حجم مبنا 2.041 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 475
حجم معاملات 1.045 میلیون
ارزش معاملات 29.324 میلیارد
ارزش بازار 141.455 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 798,989 990,169
حقوقی 246,128 54,948
تعداد خرید فروش
مجموع 196 162
حقیقی 193 160
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.3 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 390 28,000 28,000 3,436 2
1 200 27,851 28,260 1,999 1
1 3,872 27,710 28,300 6,168 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/03/14)