شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/14
تعداد:475
حجم:1.045 میلیون
ارزش:29.324 میلیارد
اولین:27,839
کمترین:27,021
بیشترین:28,552
قیمت:28,000
تغییر:300.00
درصد تغییر:1.08
قیمت:27,720
تغییر:355.00
درصد تغییر:1.30
1399/03/13
تعداد:519
حجم:1.694 میلیون
ارزش:46.45 میلیارد
اولین:28,000
کمترین:26,000
بیشترین:28,000
قیمت:27,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:27,365
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/12
تعداد:519
حجم:1.694 میلیون
ارزش:46.446 میلیارد
اولین:1.694 میلیون
کمترین:28,000
بیشترین:46.446 میلیارد
قیمت:27,700
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.54
قیمت:27,365
تغییر:273.00
درصد تغییر:1.01
1399/03/11
تعداد:306
حجم:1.259 میلیون
ارزش:34.337 میلیارد
اولین:28,000
کمترین:26,850
بیشترین:28,000
قیمت:27,550
تغییر:211.00
درصد تغییر:0.77
قیمت:27,092
تغییر:308.00
درصد تغییر:1.15
1399/03/10
تعداد:487
حجم:1.02 میلیون
ارزش:27.576 میلیارد
اولین:27,845
کمترین:26,610
بیشترین:27,845
قیمت:27,339
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.58
قیمت:26,784
تغییر:248.00
درصد تغییر:0.94
1399/03/8
تعداد:555
حجم:7.543 میلیون
ارزش:200.163 میلیارد
اولین:25,415
کمترین:25,415
بیشترین:27,500
قیمت:27,499
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:26,536
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/7
تعداد:555
حجم:7.543 میلیون
ارزش:200.163 میلیارد
اولین:7.543 میلیون
کمترین:25,415
بیشترین:200.163 میلیارد
قیمت:27,499
تغییر:503.00
درصد تغییر:1.86
قیمت:26,536
تغییر:216.00
درصد تغییر:0.81
1399/03/6
تعداد:537
حجم:3.152 میلیون
ارزش:84.315 میلیارد
اولین:3.152 میلیون
کمترین:26,996
بیشترین:84.315 میلیارد
قیمت:26,996
تغییر:1,103.00
درصد تغییر:3.93
قیمت:26,752
تغییر:1,390.00
درصد تغییر:4.94
1399/03/4
تعداد:624
حجم:1.81 میلیون
ارزش:50.879 میلیارد
اولین:28,764
کمترین:27,300
بیشترین:28,764
قیمت:28,099
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:28,142
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/3
تعداد:624
حجم:1.81 میلیون
ارزش:50.879 میلیارد
اولین:-
کمترین:27,300
بیشترین:28,764
قیمت:28,099
تغییر:401.00
درصد تغییر:1.41
قیمت:28,142
تغییر:274.00
درصد تغییر:0.96
1399/03/1
تعداد:855
حجم:2.52 میلیون
ارزش:71.609 میلیارد
اولین:29,796
کمترین:27,500
بیشترین:29,798
قیمت:28,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:28,416
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/31
تعداد:855
حجم:2.52 میلیون
ارزش:71.609 میلیارد
اولین:29,796
کمترین:27,500
بیشترین:29,798
قیمت:28,500
تغییر:166.00
درصد تغییر:0.58
قیمت:28,416
تغییر:337.00
درصد تغییر:1.17
1399/02/30
تعداد:655
حجم:4.356 میلیون
ارزش:125.25 میلیارد
اولین:29,584
کمترین:27,930
بیشترین:29,584
قیمت:28,666
تغییر:766.00
درصد تغییر:2.75
قیمت:28,753
تغییر:577.00
درصد تغییر:2.05
1399/02/29
تعداد:833
حجم:2.108 میلیون
ارزش:59.39 میلیارد
اولین:28,660
کمترین:27,486
بیشترین:28,660
قیمت:27,900
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:28,176
تغییر:875.00
درصد تغییر:3.21
1399/02/28
تعداد:864
حجم:3.182 میلیون
ارزش:86.88 میلیارد
اولین:27,998
کمترین:26,501
بیشترین:27,998
قیمت:27,901
تغییر:401.00
درصد تغییر:1.46
قیمت:27,301
تغییر:522.00
درصد تغییر:1.88
1399/02/27
تعداد:1,095
حجم:3.867 میلیون
ارزش:107.59 میلیارد
اولین:28,138
کمترین:26,132
بیشترین:28,138
قیمت:27,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:27,823
تغییر:335.00
درصد تغییر:1.22
1399/02/25
تعداد:951
حجم:2.47 میلیون
ارزش:67.905 میلیارد
اولین:27,100
کمترین:25,460
بیشترین:28,138
قیمت:27,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:27,488
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/24
تعداد:951
حجم:2.47 میلیون
ارزش:67.905 میلیارد
اولین:27,100
کمترین:25,460
بیشترین:28,138
قیمت:27,500
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:3.77
قیمت:27,488
تغییر:689.00
درصد تغییر:2.57
1399/02/23
تعداد:2,109
حجم:7.315 میلیون
ارزش:196.047 میلیارد
اولین:7.315 میلیون
کمترین:27,762
بیشترین:196.047 میلیارد
قیمت:26,500
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.23
قیمت:26,799
تغییر:359.00
درصد تغییر:1.36
1399/02/22
تعداد:568
حجم:2.342 میلیون
ارزش:61.933 میلیارد
اولین:26,440
کمترین:26,440
بیشترین:26,440
قیمت:26,440
تغییر:1,256.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:26,440
تغییر:1,259.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/21
تعداد:299
حجم:5.27 میلیون
ارزش:132.703 میلیارد
اولین:23,985
کمترین:23,985
بیشترین:25,184
قیمت:25,184
تغییر:1,615.00
درصد تغییر:6.85
قیمت:25,181
تغییر:2,338.00
درصد تغییر:10.24
1399/02/18
تعداد:337
حجم:1.209 میلیون
ارزش:28.187 میلیارد
اولین:23,557
کمترین:22,442
بیشترین:23,569
قیمت:23,569
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:22,843
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/17
تعداد:337
حجم:1.209 میلیون
ارزش:28.187 میلیارد
اولین:1.209 میلیون
کمترین:23,557
بیشترین:28.187 میلیارد
قیمت:23,569
تغییر:776.00
درصد تغییر:3.41
قیمت:22,843
تغییر:396.00
درصد تغییر:1.76
1399/02/16
تعداد:607
حجم:2.247 میلیون
ارزش:50.747 میلیارد
اولین:22,793
کمترین:21,000
بیشترین:22,793
قیمت:22,793
تغییر:1,046.00
درصد تغییر:4.81
قیمت:22,447
تغییر:739.00
درصد تغییر:3.40
1399/02/15
تعداد:701
حجم:2.778 میلیون
ارزش:60.305 میلیارد
اولین:21,747
کمترین:21,000
بیشترین:21,747
قیمت:21,747
تغییر:1,035.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:21,708
تغییر:996.00
درصد تغییر:4.81
1399/02/14
تعداد:585
حجم:4.205 میلیون
ارزش:87.101 میلیارد
اولین:20,712
کمترین:20,700
بیشترین:20,712
قیمت:20,712
تغییر:986.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:20,712
تغییر:986.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/13
تعداد:313
حجم:2.874 میلیون
ارزش:56.697 میلیارد
اولین:19,726
کمترین:19,726
بیشترین:19,726
قیمت:19,726
تغییر:939.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:19,726
تغییر:939.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/11
تعداد:423
حجم:3.271 میلیون
ارزش:61.455 میلیارد
اولین:18,787
کمترین:18,787
بیشترین:18,787
قیمت:18,787
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,787
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/10
تعداد:423
حجم:3.271 میلیون
ارزش:61.455 میلیارد
اولین:18,787
کمترین:18,787
بیشترین:18,787
قیمت:18,787
تغییر:894.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:18,787
تغییر:894.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/9
تعداد:281
حجم:3.226 میلیون
ارزش:57.715 میلیارد
اولین:17,893
کمترین:17,893
بیشترین:17,893
قیمت:17,893
تغییر:839.00
درصد تغییر:4.92
قیمت:17,893
تغییر:852.00
درصد تغییر:5.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی