شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

نسبت های مالی

1398/03/20
سال مالی 1397/12/29
1397/03/29
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29

بازده دارایی ها ROA

6.02 2.60 3.19

درصد بازده سرمایه

88.65 32.96 27.94

بازدهی سرمایه ROE

45.25 21.13 20.54

بازده سرمایه در گردش

315.59 - 23.46 - 26.58 -

سنجش سودمندی وام

7.52 8.11 6.44

نسبت جاری

0.98 0.87 0.86

نسبت آنی

0.98 0.87 0.86

نسبت نقدینگی

0.61 0.48 0.41

نسبت کفایت نقد

1.59 - 12.31 - 48.70 -

نسبت گردش نقد

0.04 0.24 0.21

سرمایه در گردش خالص

955.66 - 3.59 - میلیون 2.68 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.84 0.76 0.72

نسبت بدهی

0.87 0.88 0.84

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.52 7.11 5.44

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.03 0.03 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.46 7.05 5.39

نسبت مالکانه

13.30 12.33 15.53
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

سود به سود ناویژه

162.30 - -

بازده دارایی ها ROA

1.54 6.02 6.02

درصد بازده سرمایه

25.54 88.65 88.65

بازدهی سرمایه ROE

12.55 45.25 45.25

بازده سرمایه در گردش

84.30 - 315.59 - 315.59 -

سنجش سودمندی وام

8.15 7.52 7.52

نسبت جاری

0.98 0.98 0.98

نسبت آنی

0.98 0.98 0.98

نسبت نقدینگی

0.61 0.61 0.61

نسبت کفایت نقد

1.94 - 1.59 - 1.63 -

نسبت گردش نقد

0.01 0.04 0.04

سرمایه در گردش خالص

1.03 - میلیون 955.66 - 955.66 -

نسبت دارایی های جاری

0.85 0.84 0.84

نسبت بدهی

0.88 0.87 0.87

نسبت بدهی به ارزش ویژه

7.15 6.52 6.52

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.04 0.03 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

7.09 6.46 6.46

نسبت مالکانه

12.27 13.30 13.30
1393/09/15
سال مالی 1393/12/29
1392/08/5
سال مالی 1392/12/29
1391/01/27
سال مالی 1391/12/29

درصد بازده سرمایه

46.25 52.07 38.53

بازده دارایی ها ROA

6.02 2.60 3.19

بازدهی سرمایه ROE

45.25 21.13 20.54

بازده سرمایه در گردش

315.59 - 23.46 - 26.58 -

سنجش سودمندی وام

7.52 8.11 6.44

نسبت جاری

0.98 0.87 0.86

نسبت آنی

0.98 0.87 0.86

نسبت نقدینگی

0.61 0.48 0.41

نسبت کفایت نقد

1.59 - 12.31 - 48.70 -

نسبت گردش نقد

0.04 0.24 0.21

سرمایه در گردش خالص

955.66 - 3.59 - میلیون 2.68 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.84 0.76 0.72

نسبت بدهی

0.87 0.88 0.84

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.52 7.11 5.44

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.03 0.03 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.46 7.05 5.39

نسبت مالکانه

13.30 12.33 15.53
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی