شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

EPS

سال مالی 1398/12/29

1,169

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,169.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/10/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
390.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/07/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
229.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
255.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

887.00

سود واقعی

180.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
887.00
180.00 (20٪)
3.402 هزار میلیارد
1398/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
887.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/11/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
679.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/07/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
694.00 (0٪)
2.552 هزار میلیارد
1397/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
72.00 (0٪)
2.552 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

330.00

سود واقعی

130.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
330.00
130.00 (39٪)
2.552 هزار میلیارد
1397/03/%E 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
330.00 (0٪)
2.552 هزار میلیارد
1397/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
340.00 (0٪)
100.00
2.552 هزار میلیارد
1396/12/%E
پیش بینی :
328.00
2.552 هزار میلیارد
1396/10/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
210.00 (0٪)
2.552 هزار میلیارد
1396/08/%E 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
130.00 (0٪)
2.552 هزار میلیارد
1396/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
62.00 (0٪)
100.00
2.552 هزار میلیارد
1395/11/%E
پیش بینی :
327.00
2.552 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

535.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
535.00
250.00 (47٪)
907.2 میلیارد
1392/08/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
521.00
358.00 (69٪)
57.00
907.2 میلیارد
1392/06/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
331.00
61.00 (18٪)
907.2 میلیارد
1391/11/%E
پیش بینی :
363.00
756 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

430.00

سود واقعی

240.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
430.00
240.00 (56٪)
756 میلیارد
1391/11/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
353.00
296.00 (84٪)
756 میلیارد
1391/01/%E
پیش بینی :
385.00
630 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

359.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
359.00
250.00 (70٪)
630 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,169

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,169.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/10/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
390.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/07/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
229.00 (0٪)
5.103 هزار میلیارد
1398/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
255.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

887.00

سود واقعی

180.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
887.00
180.00 (20٪)
3.402 هزار میلیارد
1398/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
887.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/11/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
679.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/07/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
520.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
54.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

248.00

سود واقعی

98.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
248.00
98.00 (39٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/03/%E 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
248.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1397/02/%E 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
255.00 (0٪)
100.00
3.402 هزار میلیارد
1396/12/%E
پیش بینی :
246.00
3.402 هزار میلیارد
1396/10/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
158.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1396/08/%E 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
98.00 (0٪)
3.402 هزار میلیارد
1396/04/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
46.00 (0٪)
100.00
3.402 هزار میلیارد
1395/11/%E
پیش بینی :
245.00
3.402 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

535.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
535.00
250.00 (47٪)
907.2 میلیارد
1392/08/%E 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
521.00
358.00 (69٪)
57.00
907.2 میلیارد
1392/06/%E 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
331.00
61.00 (18٪)
10.00
907.2 میلیارد
1391/11/%E
پیش بینی :
302.00
907.2 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

358.00

سود واقعی

200.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
358.00
200.00 (56٪)
907.2 میلیارد
1391/11/%E 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
294.00
247.00 (84٪)
10.00
907.2 میلیارد
1391/01/%E
پیش بینی :
267.00
907.2 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

249.00

سود واقعی

174.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/02/%E مجمع
واقعی :
نقدی :
249.00
174.00 (70٪)
907.2 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی