شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پاسارگاد

بپاس | سهام - فرابورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرائی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,000 2.32
قیمت پایانی: 27,720 1.30

ترازنامه

1398/03/20
سال مالی 1397/12/29
1397/03/29
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

839.56 میلیارد 213.54 میلیارد 232.94 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

25.289 هزار میلیارد 13.163 هزار میلیارد 7.384 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 1.35 هزار میلیارد

طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- - 26.58 میلیارد

مطالبات از بانک مرکزی

- - 2.1 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

2.896 هزار میلیارد 2.43 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

200.7 میلیارد 43.2 میلیارد 26.58 میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2.06 هزار میلیارد 1.201 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

10.838 هزار میلیارد 7.418 هزار میلیارد 4.92 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

42.123 هزار میلیارد 24.469 هزار میلیارد 16.013 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

2.938 هزار میلیارد 4.106 هزار میلیارد 3.272 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

- - 747.53 میلیارد

دارایی های نامشهود

299.08 میلیارد 119.14 میلیارد 103.23 میلیارد

مطالبات بلند مدت

1.782 هزار میلیارد 1.209 هزار میلیارد 747.53 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.956 هزار میلیارد 2.383 هزار میلیارد 2.22 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

50.097 هزار میلیارد 32.286 هزار میلیارد 22.355 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

3.553 هزار میلیارد 2.342 هزار میلیارد 2.111 هزار میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- - 528.06 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

- - 13.129 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

4.83 میلیارد 4.09 میلیارد 21.76 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

- - 77.91 میلیارد

سایر سپرده ها

- - 2.111 هزار میلیارد

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

82.64 میلیارد 94.67 میلیارد 77.91 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

1.008 هزار میلیارد 790.5 میلیارد 528.06 میلیارد

ذخیره حق بیمه

33.469 هزار میلیارد 21.053 هزار میلیارد 13.129 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

3.118 هزار میلیارد 2.362 هزار میلیارد 1.67 هزار میلیارد

ذخیره ریسکهای منقضی نشده

631.73 میلیارد 511.07 میلیارد 286.89 میلیارد

سایر ذخائر فنی

1.21 هزار میلیارد 896.8 میلیارد 871.32 میلیارد

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

- - 1.67 میلیون

جمع بدهی های جاری

43.079 هزار میلیارد 28.055 هزار میلیارد 18.695 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

211.69 میلیارد 138.79 میلیارد 100.25 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

142.06 میلیارد 112.18 میلیارد 88.69 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

43.433 هزار میلیارد 28.306 هزار میلیارد 18.884 هزار میلیارد

سرمایه

3.402 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.041 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

2.604 هزار میلیارد 967.24 میلیارد 609.59 میلیارد

اندوخته قانونی

340.2 میلیارد 191.09 میلیارد 149.04 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 484.63 میلیارد

اندوخته سرمایه ای

318.83 میلیارد 270.69 میلیارد 186.59 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

6.665 هزار میلیارد 3.981 هزار میلیارد 3.471 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

50.097 هزار میلیارد 32.286 هزار میلیارد 22.355 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

3.402 هزار میلیارد 2.552 هزار میلیارد 2.041 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1.991 هزار میلیارد 635.55 میلیارد 252.38 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

340.2 میلیارد 191.09 میلیارد 149.04 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 484.63 میلیارد

اندوخته سرمایه ای مصوب

318.83 میلیارد 270.69 میلیارد 186.59 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

6.052 هزار میلیارد 3.649 هزار میلیارد 3.114 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

839.56 میلیارد 213.54 میلیارد 232.94 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 1.35 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

2.06 هزار میلیارد 1.201 هزار میلیارد 1.35 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

ذخیره ریسک های منقضی نشده

631.73 میلیارد 511.07 میلیارد 286.89 میلیارد

حق بیمه سال های آینده

142.06 میلیارد 112.18 میلیارد 88.69 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

6.665 هزار میلیارد 3.981 هزار میلیارد 3.471 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

6.052 هزار میلیارد 3.649 هزار میلیارد 3.114 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.104 هزار میلیارد 839.56 میلیارد 839.56 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

28.846 هزار میلیارد 25.289 هزار میلیارد 25.289 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

3.108 هزار میلیارد 2.896 هزار میلیارد 2.896 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

188.79 میلیارد 200.7 میلیارد 200.7 میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2.852 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

11.926 هزار میلیارد 10.838 هزار میلیارد 10.838 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

48.025 هزار میلیارد 42.123 هزار میلیارد 42.123 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

3.029 هزار میلیارد 2.938 هزار میلیارد 2.938 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

299.07 میلیارد 299.08 میلیارد 299.08 میلیارد

مطالبات بلند مدت

1.889 هزار میلیارد 1.782 هزار میلیارد 1.782 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

3.164 هزار میلیارد 2.956 هزار میلیارد 2.956 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

56.407 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

4.163 هزار میلیارد 3.553 هزار میلیارد 3.553 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

617.18 میلیارد 4.83 میلیارد 4.83 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

91.87 میلیارد 82.64 میلیارد 82.64 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

991.09 میلیارد 1.008 هزار میلیارد 1.008 هزار میلیارد

ذخیره حق بیمه

37.059 هزار میلیارد 33.469 هزار میلیارد 33.469 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

4.046 هزار میلیارد 3.118 هزار میلیارد 3.118 هزار میلیارد

ذخیره ریسکهای منقضی نشده

619.55 میلیارد 631.73 میلیارد 631.73 میلیارد

سایر ذخائر فنی

1.468 هزار میلیارد 1.21 هزار میلیارد 1.21 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

49.056 هزار میلیارد 43.079 هزار میلیارد 43.079 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

275.18 میلیارد 211.69 میلیارد 211.69 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

154.39 میلیارد 142.06 میلیارد 142.06 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

49.486 هزار میلیارد 43.433 هزار میلیارد 43.433 هزار میلیارد

سرمایه

3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد 3.402 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

2.73 هزار میلیارد 2.604 هزار میلیارد 2.604 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

340.2 میلیارد 340.2 میلیارد 340.2 میلیارد

اندوخته سرمایه ای

449.15 میلیارد 318.83 میلیارد 318.83 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

6.921 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

56.407 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد 50.097 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.104 هزار میلیارد 839.56 میلیارد 839.56 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

2.852 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد 2.06 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

ذخیره ریسک های منقضی نشده

619.55 میلیارد 631.73 میلیارد 631.73 میلیارد

حق بیمه سال های آینده

154.39 میلیارد 142.06 میلیارد 142.06 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

6.921 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

2.154 هزار میلیارد - -

سایر بدهی ها

45.506 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی