شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ الکتریک‌

لپارس | سهام - بورس
گروه:

ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

زیر گروه:

گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 247,520 5.00
قیمت پایانی: 247,520 5.00

ترازنامه

1398/04/23
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

25.45 میلیارد 9.17 میلیارد 8.48 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

105.82 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

558.61 میلیارد 384.01 میلیارد 326.97 میلیارد

پیش پرداخت ها

88.59 میلیارد 118.66 میلیارد 81.62 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

63.65 میلیارد 63.32 میلیارد 5.04 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.12 میلیارد 4.69 میلیارد 5.22 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 169 میلیون -

موجودی کالای ساخته شده

32.09 میلیارد 8.33 میلیارد 13.41 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

195 میلیون - 152 میلیون

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

- - 11.82 - میلیارد

موجودی مواد و کالا

33.41 میلیارد 13.19 میلیارد 6.97 میلیارد

جمع دارایی های جاری

875.51 میلیارد 588.36 میلیارد 429.07 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

84.35 میلیارد 84.35 میلیارد 84.35 میلیارد

دارایی های نامشهود

3.33 میلیارد 3.35 میلیارد 1.1 میلیارد

سایر دارایی ها

12.93 میلیارد 12.93 میلیارد 44 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

34.62 میلیارد 18.66 میلیارد 77.86 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

34.62 میلیارد 18.66 میلیارد 77.86 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

1.011 هزار میلیارد 707.65 میلیارد 592.43 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

42.96 میلیارد 48.42 میلیارد 49.1 میلیارد

پیش دریافت ها

- - 782 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

- 28.44 میلیارد 11.63 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

32.15 میلیارد 28.47 میلیارد 28.08 میلیارد

جمع بدهی های جاری

75.12 میلیارد 105.33 میلیارد 89.59 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

3.89 میلیارد 5.35 میلیارد 5.33 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

79.01 میلیارد 110.68 میلیارد 94.92 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

566.73 میلیارد 231.97 میلیارد 132.51 میلیارد

اندوخته قانونی

30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

931.73 میلیارد 596.97 میلیارد 497.51 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1.011 هزار میلیارد 707.65 میلیارد 592.43 میلیارد

سرمایه مصوب

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

326.73 میلیارد 221.76 میلیارد 131.07 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

691.73 میلیارد 586.76 میلیارد 496.07 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

25.45 میلیارد 9.17 میلیارد 8.48 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

558.61 میلیارد 384.01 میلیارد 326.97 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

42.96 میلیارد 48.42 میلیارد 49.1 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

931.73 میلیارد 596.97 میلیارد 497.51 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

691.73 میلیارد 586.76 میلیارد 496.07 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/21
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

81.65 میلیارد 25.45 میلیارد 131.27 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

251.02 میلیارد 105.82 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

108.91 میلیارد 558.61 میلیارد 558.61 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

317.88 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 88.59 میلیارد 144.38 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

63.65 میلیارد 63.65 میلیارد 63.65 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

144.65 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

25 میلیارد 1.12 میلیارد 33.41 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 32.09 میلیارد -

کالای امانی ما نزد دیگران

- 195 میلیون -

موجودی مواد و کالا

25 میلیارد 33.41 میلیارد 33.41 میلیارد

جمع دارایی های جاری

992.75 میلیارد 875.51 میلیارد 931.3 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

84.35 میلیارد 84.35 میلیارد 84.35 میلیارد

دارایی های نامشهود

3.33 میلیارد 3.33 میلیارد 3.33 میلیارد

سایر دارایی ها

12.93 میلیارد 12.93 میلیارد 12.93 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

33.85 میلیارد 34.62 میلیارد 34.62 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

33.85 میلیارد 34.62 میلیارد 34.62 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

1.127 هزار میلیارد 1.011 هزار میلیارد 1.067 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1.65 میلیارد 42.96 میلیارد 42.96 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

36.61 میلیارد - -

پیش دریافت ها

7.75 میلیارد - -

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 55.79 میلیارد

سایر ذخائر

55.79 میلیارد - -

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

31.56 میلیارد 32.15 میلیارد 32.15 میلیارد

جمع بدهی های جاری

133.35 میلیارد 75.12 میلیارد 130.9 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4.48 میلیارد 3.89 میلیارد 3.89 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

137.83 میلیارد 79.01 میلیارد 134.79 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

624.38 میلیارد 566.73 میلیارد 566.73 میلیارد

اندوخته قانونی

30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 35 میلیارد 35 میلیارد

سایر اندوخته ها

35 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

989.38 میلیارد 931.73 میلیارد 931.73 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1.127 هزار میلیارد 1.011 هزار میلیارد 1.067 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

81.65 میلیارد 25.45 میلیارد 131.27 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

108.91 میلیارد 558.61 میلیارد 558.61 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

317.88 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

144.65 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1.65 میلیارد 42.96 میلیارد 42.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

989.38 میلیارد 931.73 میلیارد 931.73 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

102 میلیون - -

سایر موجودی ها

789 میلیون - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

41.28 میلیارد 41.28 میلیارد 41.28 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

39.4 میلیارد 31.73 میلیارد 30.96 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

2.015 هزار میلیارد 1.953 هزار میلیارد 1.952 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی