شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

زمگسا | سهام - بورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,000 2.66
قیمت پایانی: 63,510 1.87

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/12
تعداد:1,566
حجم:2.058 میلیون
ارزش:130.693 میلیارد
اولین:2.058 میلیون
کمترین:65,900
بیشترین:130.693 میلیارد
قیمت:63,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:63,510
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:1,566
حجم:2.058 میلیون
ارزش:130.693 میلیارد
اولین:65,900
کمترین:62,000
بیشترین:66,500
قیمت:63,000
تغییر:700.00
درصد تغییر:1.10
قیمت:63,510
تغییر:1,210.00
درصد تغییر:1.87
1399/04/10
تعداد:1,116
حجم:1.954 میلیون
ارزش:126.431 میلیارد
اولین:65,400
کمترین:63,110
بیشترین:65,940
قیمت:63,700
تغییر:6,200.00
درصد تغییر:10.78
قیمت:64,720
تغییر:6,000.00
درصد تغییر:10.22
1399/04/09
تعداد:1,484
حجم:2.723 میلیون
ارزش:159.909 میلیارد
اولین:2.723 میلیون
کمترین:58,250
بیشترین:159.909 میلیارد
قیمت:57,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:58,720
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/08
تعداد:1,484
حجم:2.723 میلیون
ارزش:159.909 میلیارد
اولین:58,250
کمترین:57,010
بیشترین:61,450
قیمت:57,500
تغییر:2,200.00
درصد تغییر:3.69
قیمت:58,720
تغییر:1,290.00
درصد تغییر:2.15
1399/04/07
تعداد:1,760
حجم:3.851 میلیون
ارزش:231.106 میلیارد
اولین:60,000
کمترین:59,660
بیشترین:64,500
قیمت:59,700
تغییر:2,630.00
درصد تغییر:4.22
قیمت:60,010
تغییر:2,790.00
درصد تغییر:4.44
1399/04/04
تعداد:952
حجم:1.295 میلیون
ارزش:81.331 میلیارد
اولین:62,360
کمترین:62,320
بیشترین:65,450
قیمت:62,330
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:1.58
قیمت:62,800
تغییر:2,800.00
درصد تغییر:4.27
1399/04/03
تعداد:1,882
حجم:3.095 میلیون
ارزش:203.009 میلیارد
اولین:68,470
کمترین:63,330
بیشترین:68,950
قیمت:63,330
تغییر:3,590.00
درصد تغییر:5.37
قیمت:65,600
تغییر:1,060.00
درصد تغییر:1.59
1399/04/02
تعداد:920
حجم:3.004 میلیون
ارزش:200.21 میلیارد
اولین:63,440
کمترین:63,300
بیشترین:66,920
قیمت:66,920
تغییر:2,910.00
درصد تغییر:4.55
قیمت:66,660
تغییر:2,920.00
درصد تغییر:4.58
1399/04/01
تعداد:2,593
حجم:3.538 میلیون
ارزش:225.538 میلیارد
اولین:63,650
کمترین:63,150
بیشترین:65,350
قیمت:64,010
تغییر:1,220.00
درصد تغییر:1.94
قیمت:63,740
تغییر:2,730.00
درصد تغییر:4.11
1399/03/31
تعداد:3,626
حجم:6.287 میلیون
ارزش:417.911 میلیارد
اولین:69,380
کمترین:62,780
بیشترین:69,380
قیمت:62,790
تغییر:3,290.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:66,470
تغییر:390.00
درصد تغییر:0.59
1399/03/27
تعداد:168
حجم:800,551
ارزش:52.9 میلیارد
اولین:66,080
کمترین:66,080
بیشترین:66,080
قیمت:66,080
تغییر:510.00
درصد تغییر:0.78
قیمت:66,080
تغییر:3,140.00
درصد تغییر:4.99
1399/03/24
تعداد:39
حجم:124,749
ارزش:8.18 میلیارد
اولین:124,749
کمترین:65,570
بیشترین:8.18 میلیارد
قیمت:65,570
تغییر:3,113.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:62,940
تغییر:483.00
درصد تغییر:0.77
1399/03/22
تعداد:238
حجم:1.018 میلیون
ارزش:63.579 میلیارد
اولین:62,457
کمترین:62,457
بیشترین:62,457
قیمت:62,457
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:62,457
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:238
حجم:1.018 میلیون
ارزش:63.579 میلیارد
اولین:62,457
کمترین:62,457
بیشترین:62,457
قیمت:62,457
تغییر:5,598.00
درصد تغییر:9.85
قیمت:62,457
تغییر:5,803.00
درصد تغییر:10.24
1399/03/20
تعداد:538
حجم:1.309 میلیون
ارزش:74.19 میلیارد
اولین:56,859
کمترین:54,155
بیشترین:56,859
قیمت:56,859
تغییر:2,707.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:56,654
تغییر:2,502.00
درصد تغییر:4.62
1399/03/19
تعداد:307
حجم:1.031 میلیون
ارزش:55.84 میلیارد
اولین:54,152
کمترین:54,152
بیشترین:54,152
قیمت:54,152
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:54,152
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/18
تعداد:307
حجم:1.031 میلیون
ارزش:55.845 میلیارد
اولین:54,152
کمترین:54,152
بیشترین:54,152
قیمت:54,152
تغییر:2,578.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:54,152
تغییر:2,578.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/17
تعداد:218
حجم:1.141 میلیون
ارزش:58.842 میلیارد
اولین:51,574
کمترین:51,574
بیشترین:51,574
قیمت:51,574
تغییر:1,473.00
درصد تغییر:2.94
قیمت:51,574
تغییر:2,455.00
درصد تغییر:5.00
1399/03/14
تعداد:253
حجم:647,978
ارزش:32.464 میلیارد
اولین:50,101
کمترین:50,101
بیشترین:50,101
قیمت:50,101
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:49,119
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/13
تعداد:253
حجم:647,978
ارزش:32.464 میلیارد
اولین:50,101
کمترین:50,101
بیشترین:50,101
قیمت:50,101
تغییر:3,101.00
درصد تغییر:6.60
قیمت:49,119
تغییر:3,172.00
درصد تغییر:6.90
1399/03/12
تعداد:901
حجم:2.116 میلیون
ارزش:97.2 میلیارد
اولین:49,000
کمترین:44,873
بیشترین:49,000
قیمت:47,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:45,947
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/11
تعداد:901
حجم:2.116 میلیون
ارزش:97.202 میلیارد
اولین:49,000
کمترین:44,873
بیشترین:49,000
قیمت:47,000
تغییر:651.00
درصد تغییر:1.37
قیمت:45,947
تغییر:1,287.00
درصد تغییر:2.73
1399/03/10
تعداد:1,073
حجم:1.91 میلیون
ارزش:90.22 میلیارد
اولین:47,199
کمترین:45,200
بیشترین:47,651
قیمت:47,651
تغییر:1,301.00
درصد تغییر:2.81
قیمت:47,234
تغییر:1,852.00
درصد تغییر:4.08
1399/03/08
تعداد:1,214
حجم:1.971 میلیون
ارزش:89.455 میلیارد
اولین:43,124
کمترین:43,124
بیشترین:47,662
قیمت:46,350
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:45,382
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/07
تعداد:1,214
حجم:1.971 میلیون
ارزش:89.455 میلیارد
اولین:1.971 میلیون
کمترین:43,124
بیشترین:89.455 میلیارد
قیمت:46,350
تغییر:2,260.00
درصد تغییر:5.13
قیمت:45,382
تغییر:11.00
درصد تغییر:0.02
1399/03/06
تعداد:863
حجم:1.586 میلیون
ارزش:72.012 میلیارد
اولین:48,000
کمترین:44,090
بیشترین:48,000
قیمت:44,090
تغییر:2,397.00
درصد تغییر:5.16
قیمت:45,393
تغییر:1,017.00
درصد تغییر:2.19
1399/03/04
تعداد:901
حجم:2.67 میلیون
ارزش:123.92 میلیارد
اولین:46,487
کمترین:44,427
بیشترین:46,487
قیمت:46,487
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:46,410
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/03
تعداد:901
حجم:2.67 میلیون
ارزش:123.92 میلیارد
اولین:46,487
کمترین:44,427
بیشترین:46,487
قیمت:46,487
تغییر:1,615.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:46,410
تغییر:2,136.00
درصد تغییر:4.83
1399/03/01
تعداد:468
حجم:871,825
ارزش:39.121 میلیارد
اولین:44,872
کمترین:44,872
بیشترین:44,872
قیمت:44,872
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:44,274
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی