شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیاتور ایران‌

ختور | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 122,500 3.62
قیمت پایانی: 121,360 2.66

سود و زیان

1398/04/02
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/24
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.924 هزار میلیارد 1.504 هزار میلیارد 1.543 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.924 هزار میلیارد 1.504 هزار میلیارد 1.543 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.616 هزار میلیارد 1.333 هزار میلیارد 1.302 هزار میلیارد

سود ناویژه

307.4 میلیارد 171.34 میلیارد 241.73 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

101.74 میلیارد 72.44 میلیارد 78.19 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

94.69 - میلیارد 60.94 میلیارد 527 - میلیون

سود (زیان) عملیاتی

110.97 میلیارد 159.84 میلیارد 163 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

146.55 میلیارد 170.88 میلیارد 199.02 میلیارد

مالیات

29.36 میلیارد 31.01 میلیارد 33.16 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

117.19 میلیارد 139.87 میلیارد 165.87 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

376.04 میلیارد 347.15 میلیارد 421.3 میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 5.98 - میلیارد 11.01 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

105 - میلیارد 105 - میلیارد 144 - میلیارد

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

- - 76.72 - میلیارد

سود قابل تخصیص

388.23 میلیارد 376.04 میلیارد 355.44 میلیارد

اندوخته قانونی

- - 8.29 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

12 میلیارد 105 میلیارد 105 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

376.23 میلیارد 271.04 میلیارد 242.15 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

390.65 466.23 552.89
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/21
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

531.1 میلیارد 1.924 هزار میلیارد 1.924 هزار میلیارد

جمع درآمدها

531.1 میلیارد 1.924 هزار میلیارد 1.924 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

447.27 میلیارد 1.616 هزار میلیارد 1.616 هزار میلیارد

سود ناویژه

83.83 میلیارد 307.39 میلیارد 307.4 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

32.95 میلیارد 92.97 میلیارد 101.74 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2 میلیارد 92.16 - میلیارد 94.69 - میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

15.5 - میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

37.37 میلیارد 122.26 میلیارد 110.97 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

40.44 میلیارد 159.21 میلیارد 146.55 میلیارد

مالیات

8.09 میلیارد 29.86 میلیارد 29.36 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

32.35 میلیارد 129.34 میلیارد 117.19 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

107.83 431.15 390.65

سود قابل تخصیص

69.31 میلیارد - -
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
1394/11/30
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.605 هزار میلیارد 1.845 هزار میلیارد 1.706 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

- - 19.2 میلیارد

جمع درآمدها

1.605 هزار میلیارد 1.845 هزار میلیارد 1.706 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.388 هزار میلیارد 1.556 هزار میلیارد 1.452 هزار میلیارد

سود ناویژه

217.08 میلیارد 288.93 میلیارد 254.28 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

85.89 میلیارد 85.89 میلیارد 79.06 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.85 میلیارد 888 میلیون 6.63 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2.85 میلیارد 888 میلیون -

سود (زیان) عملیاتی

134.04 میلیارد 203.93 میلیارد 201.04 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

192.4 میلیارد 214.14 میلیارد 191.21 میلیارد

مالیات

36.37 میلیارد 38.83 میلیارد 34.4 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

156.03 میلیارد 175.31 میلیارد 156.81 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

520.09 584.38 522.70
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی