شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک انصار

وانصار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 2,088 0.10
قیمت پایانی: 2,086 0.00

نسبت های مالی

1398/04/04
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

- 26.21 19.27

سود ناخالص به فروش

- 26.21 19.27

حاشیه سود عملیاتی

- 26.21 19.27

بازده دارایی ها ROA

- 0.79 0.99

درصد بازده سرمایه

- 28.48 26.51

بازدهی سرمایه ROE

- 17.04 17.23

بازده سرمایه در گردش

- 1.85 1.97

سنجش سودمندی وام

- 21.48 17.46

نسبت جاری

0.87 2.22 2.76

نسبت آنی

0.87 2.22 2.76

نسبت نقدینگی

0.03 0.05 0.07

نسبت کفایت نقد

3.57 - 1.61 - 3.29

نسبت گردش نقد

0.02 0.03 0.04 -

سرمایه در گردش خالص

66.23 - میلیون 154.13 میلیون 134.87 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.83 0.78 0.79

دوره وصول مطالبات

- 729.54 980.16

گردش سرمایه جاری

- 0.07 0.10

گردش مجموع دارایی ها

- 0.03 0.05

نسبت بدهی

0.96 0.95 0.94

نسبت بدهی به ارزش ویژه

23.66 20.48 16.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.13 0.10 0.09

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

23.54 7.56 4.98

نسبت مالکانه

4.05 4.66 5.73
1398/04/04
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

- 26.21 19.27

سود ناخالص به فروش

- 26.21 19.27

حاشیه سود عملیاتی

- 26.21 19.27

بازده دارایی ها ROA

- 0.79 0.99

درصد بازده سرمایه

- 28.48 26.51

بازدهی سرمایه ROE

- 17.04 17.23

بازده سرمایه در گردش

- 1.85 1.97

سنجش سودمندی وام

- 21.48 17.46

نسبت جاری

0.87 2.22 2.76

نسبت آنی

0.87 2.22 2.76

نسبت نقدینگی

0.03 0.05 0.07

نسبت کفایت نقد

3.57 - 1.61 - 3.29

نسبت گردش نقد

0.02 0.03 0.04 -

سرمایه در گردش خالص

66.23 - میلیون 154.13 میلیون 134.87 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.83 0.78 0.79

دوره وصول مطالبات

- 729.54 980.16

گردش سرمایه جاری

- 0.07 0.10

گردش مجموع دارایی ها

- 0.03 0.05

نسبت بدهی

0.96 0.95 0.94

نسبت بدهی به ارزش ویژه

23.66 20.48 16.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.13 0.10 0.09

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

23.54 7.56 4.98

نسبت مالکانه

4.05 4.66 5.73
1398/04/04
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

- 26.21 19.27

سود ناخالص به فروش

- 26.21 19.27

حاشیه سود عملیاتی

- 26.21 19.27

بازده دارایی ها ROA

- 0.79 0.99

درصد بازده سرمایه

- 28.48 26.51

بازدهی سرمایه ROE

- 17.04 17.23

بازده سرمایه در گردش

- 1.85 1.97

سنجش سودمندی وام

- 21.48 17.46

نسبت جاری

0.87 2.22 2.76

نسبت آنی

0.87 2.22 2.76

نسبت نقدینگی

0.03 0.05 0.07

نسبت کفایت نقد

3.57 - 1.61 - 3.29

نسبت گردش نقد

0.02 0.03 0.04 -

سرمایه در گردش خالص

66.23 - میلیون 154.13 میلیون 134.87 میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.83 0.78 0.79

دوره وصول مطالبات

- 729.54 980.16

گردش سرمایه جاری

- 0.07 0.10

گردش مجموع دارایی ها

- 0.03 0.05

نسبت بدهی

0.96 0.95 0.94

نسبت بدهی به ارزش ویژه

23.66 20.48 16.46

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.13 0.10 0.09

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

23.54 7.56 4.98

نسبت مالکانه

4.05 4.66 5.73
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی