شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک انصار

وانصار | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر

آخرین قیمت: 2,088 0.10
قیمت پایانی: 2,086 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

وبملت

10.00 26,550 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 1349.5 هزار میلیارد سهام 12:29

وپاسار

220.00 14,190 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 713.664 هزار میلیارد سهام 12:29

وپست

980.00 18,740 14.8 میلیون 278.593 میلیارد 60.854 هزار میلیارد سهام 1399/04/24

وبصادر

170.00 4,420 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 778.572 هزار میلیارد سهام 12:30

وپارس

230.00 4,930 448.746 میلیون 2.338 هزار میلیارد 814.531 هزار میلیارد سهام 12:29

وسینا

670.00 14,430 135.502 میلیون 1.956 هزار میلیارد 144.3 هزار میلیارد سهام 12:29

ونوین

310.00 6,020 15.608 میلیون 93.959 میلیارد 183.163 هزار میلیارد سهام 12:29

وخاور

830.00 15,860 47.113 میلیون 762.196 میلیارد 161.8 هزار میلیارد سهام 1399/04/23

وکار

750.00 15,850 22.581 میلیون 355.37 میلیارد 133.79 هزار میلیارد سهام 12:29

وتجارت

150.00 4,080 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 920.336 هزار میلیارد سهام 12:29

حکمت

- 1,000 37.785 میلیون 37.785 میلیارد 6 هزار میلیارد سهام 1398/03/22

سمایه

- 1,226 10,000 12.26 میلیون 20.868 هزار میلیارد سهام 1399/04/2

وعسکر

621.00 13,048 14.285 میلیون 186.385 میلیارد 130.48 هزار میلیارد سهام 12:29

وکوثر

- 1,000 3.161 میلیون 3.161 میلیارد 6 هزار میلیارد سهام 1398/03/22

دی

2,256 42,872 87.243 میلیون 3.89 هزار میلیارد 285.35 هزار میلیارد سهام 12:30

وگردش

45.00 758 2.793 میلیون 2.106 میلیارد 177.15 هزار میلیارد سهام 1399/04/24

وثامن

- 1,000 - - 1.5 هزار میلیارد سهام 1395/03/19

توسعه

25.00 2,692 35,000 94.22 میلیون 5.434 هزار میلیارد سهام 1399/01/24

وملل

11,849 13,048 54.308 میلیون 495.73 میلیارد 55.316 هزار میلیارد سهام 12:29

وسالت

83.00 4,268 7,900 33.717 میلیون 2.093 هزار میلیارد سهام 11:02

سامان

515.00 16,683 30.304 میلیون 505.664 میلیارد 133.496 هزار میلیارد سهام 12:29

وشهر

154.00 7,857 2.24 میلیون 17.598 میلیارد 120.814 هزار میلیارد سهام 09:27

وآیند

297.00 15,157 6.402 میلیون 97.033 میلیارد 242.512 هزار میلیارد سهام 12:26

وقوام

- 1,000 - - 8 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

ونور

- 1,000 - - 3 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

ومهر

- 1,000 - - 12 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

وزمین

246.00 12,551 476,258 5.978 میلیارد 49.512 هزار میلیارد سهام 12:27

سمایه

256.00 8,811 2.684 میلیون 23.648 میلیارد 35.244 هزار میلیارد سهام 12:29

وگردش

869.00 28,107 53.692 میلیون 1.585 هزار میلیارد 177.15 هزار میلیارد سهام 12:30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی