شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌سویچ‌

بسویچ | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

زیر گروه:

تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 73,500 3.14
قیمت پایانی: 73,550 3.21

EPS

سال مالی 1398/12/29

1,526

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,526.00 (0٪)
1000 میلیارد
1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,526.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/10/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,010.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
701.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
694.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
168.00 (0٪)
1000 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,056

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,056.00
400.00 (38٪)
1000 میلیارد
1398/04/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
633.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,056.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,054.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/10/22 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
460.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/09/12 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
242.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
248.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
118.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,052

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,052.00
1,000.00 (95٪)
250 میلیارد
1397/04/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
438.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,080.00 (0٪)
100.00
250 میلیارد
1396/10/07 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,103.00
862.00 (78٪)
19.00
250 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
929.00
499.00 (54٪)
7.00
250 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
871.00
196.00 (23٪)
250 میلیارد
1395/11/27
پیش بینی :
871.00
250 میلیارد

سال مالی 1382/12/29

1,118

سود واقعی

900.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1383/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,118.00
900.00 (81٪)
45 میلیارد
1383/02/09 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
903.00
903.00 (100٪)
2.00
45 میلیارد
1383/01/16 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
881.00
534.00 (61٪)
9.00
45 میلیارد
1382/11/12 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
808.00
534.00 (66٪)
45 میلیارد
1382/09/10 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد
1382/08/03 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 میلیارد
1382/05/06 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 میلیارد
1382/02/17
پیش بینی :
0.00
30 میلیارد

سال مالی 1381/12/29

1,491

سود واقعی

600.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1382/04/25 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,491.00
600.00 (40٪)
30 میلیارد
1382/02/17 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 میلیارد
1381/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
30 میلیارد

سال مالی 1380/12/29

1,801

سود واقعی

467.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1381/04/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,801.00
467.00 (26٪)
30 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,526

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,526.00 (0٪)
1000 میلیارد
1399/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,526.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/10/25 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,010.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
701.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
694.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
168.00 (0٪)
1000 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,056

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,056.00
400.00 (38٪)
1000 میلیارد
1398/04/17 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
633.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
634.00 (0٪)
1000 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
632.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/10/22 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
276.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/09/12 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
145.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
149.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
71.00 (0٪)
1000 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

263.00

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
263.00
250.00 (95٪)
1000 میلیارد
1397/04/19 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
263.00 (0٪)
1000 میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
270.00 (0٪)
100.00
1000 میلیارد
1396/10/07 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
276.00
216.00 (78٪)
19.00
1000 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
232.00
125.00 (54٪)
6.00
1000 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
218.00
49.00 (23٪)
1000 میلیارد
1395/11/27
پیش بینی :
218.00
1000 میلیارد

سال مالی 1382/12/29

1,118

سود واقعی

900.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1383/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,118.00
900.00 (81٪)
45 میلیارد
1383/02/09 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
903.00
903.00 (100٪)
2.00
45 میلیارد
1383/01/16 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
881.00
534.00 (61٪)
9.00
45 میلیارد
1382/11/12 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
808.00
534.00 (66٪)
45 میلیارد
1382/09/10 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد
1382/08/03 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد
1382/05/06 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد
1382/02/17
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد

سال مالی 1381/12/29

994.00

سود واقعی

400.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1382/04/25 مجمع
واقعی :
نقدی :
994.00
400.00 (40٪)
45 میلیارد
1382/02/17 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد
1381/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
45 میلیارد

سال مالی 1380/12/29

1,201

سود واقعی

311.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1381/04/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,201.00
311.00 (26٪)
45 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی