شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی سبحان انکولوژی

دسانکو | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,900 3.63
قیمت پایانی: 8,919 3.85

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,600 پایانی 8,919 331.00
بیشترین 9,017 کمترین 8,600
حجم 3.707 میلیون دفعات 1,091
حد قیمت 8,159 - 9,017 ارزش 33.06 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
372 تعداد خریدار 1
3.657 میلیون حجم خرید 50
348 تعداد فروشنده 1
3.657 میلیون حجم فروش 50
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 170 8,866 8,910 2,998 1
1 10,000 8,865 8,919 5,524 2
1 5,000 8,860 8,920 8,675 1
2 3,874 8,850 8,921 31 1
1 23,567 8,848 8,924 106,188 3

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 706
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 131
سود نقدی 120
درصد توزیع 91.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.3 % رتبه 349
6 ماهه 123.06 % رتبه 329
9 ماهه 344.13 % رتبه 346
1 ساله 498.6 % رتبه 331
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.679 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 8,919 3.85 3.707 میلیون 1,091
1398/10/26 8,588 0.00 1.571 میلیون 537
1398/10/25 8,588 1.83 1.571 میلیون 537
1398/10/24 8,434 4.82 3.411 میلیون 924
1398/10/23 8,046 5.00 1.761 میلیون 300
1398/10/22 7,663 4.99 255,149 45
1398/10/21 7,299 2.00 256,042 40
1398/10/18 7,156 2.00 396,530 83
1398/10/17 7,302 4.89 1.721 میلیون 293
1398/10/15 7,677 4.80 2.145 میلیون 552
1398/10/14 8,064 5.00 599,306 153
1398/10/11 8,488 2.04 1.452 میلیون 744
1398/10/10 8,665 1.70 1.071 میلیون 579
1398/10/9 8,815 0.88 1.207 میلیون 618
1398/10/8 8,893 0.74 1.976 میلیون 757
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,005 50,020 1.059 میلیون 22.745 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 329.00 12,150 4.892 میلیون 12.613 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,167 49,340 395.318 41.434 هزار میلیارد 12:38
دزهراوی 85.00 11,003 17.208 میلیون 28.335 هزار میلیارد 12:29
دسینا 509.00 18,950 1.562 میلیون 15.134 هزار میلیارد 12:29
داسوه 61.00 16,689 5.099 میلیون 12.562 هزار میلیارد 1398/09/25
دفرا 193.00 14,897 1.027 میلیون 10.464 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 316.00 13,450 1.035 میلیون 7.775 هزار میلیارد 12:34
درازک 1,428 29,996 3.347 میلیون 17.769 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 437.00 13,862 4.659 میلیون 7.451 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها