شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,306 4.92

سود و زیان

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/5
سال مالی 1396/12/29
1396/03/29
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

15.891 هزار میلیارد 14.946 هزار میلیارد 14.412 هزار میلیارد

جمع درآمدها

15.891 هزار میلیارد 14.946 هزار میلیارد 14.412 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

8.099 هزار میلیارد 7.205 هزار میلیارد 6.504 هزار میلیارد

سود ناویژه

7.792 هزار میلیارد 7.741 هزار میلیارد 7.908 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

418.19 میلیارد 289.42 میلیارد 249.94 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

396.99 میلیارد 417.42 میلیارد 508.58 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

7.771 هزار میلیارد 7.869 هزار میلیارد 8.167 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

7.433 هزار میلیارد 5.943 هزار میلیارد 7.104 هزار میلیارد

مالیات

83.8 میلیارد - 699.91 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

7.35 هزار میلیارد 5.943 هزار میلیارد 6.404 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

7.066 هزار میلیارد 6.214 هزار میلیارد 6.712 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 136.7 - میلیارد 81.54 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

3.9 - هزار میلیارد 4.875 - هزار میلیارد 2.5 - هزار میلیارد

انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه

- - 4 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

10.515 هزار میلیارد 7.146 هزار میلیارد 6.534 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

- 79.8 میلیارد 320.2 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

7.8 هزار میلیارد 3.9 هزار میلیارد 4.875 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

2.715 هزار میلیارد 3.166 هزار میلیارد 1.339 هزار میلیارد

سرمایه

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

EPS خالص

1,130.71 914.35 985.23
1398/05/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/17
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.141 هزار میلیارد 15.891 هزار میلیارد 15.276 هزار میلیارد

جمع درآمدها

4.141 هزار میلیارد 15.891 هزار میلیارد 15.276 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2.141 هزار میلیارد 8.099 هزار میلیارد 8.099 هزار میلیارد

سود ناویژه

2 هزار میلیارد 7.792 هزار میلیارد 7.177 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

100.05 میلیارد 418.19 میلیارد 418.66 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

122.41 میلیارد 396.99 میلیارد 647.62 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

7.62 - میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

2.015 هزار میلیارد 7.771 هزار میلیارد 7.406 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

2.006 هزار میلیارد 7.433 هزار میلیارد 5.238 هزار میلیارد

مالیات

- 83.8 میلیارد 1.566 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

2.006 هزار میلیارد 7.35 هزار میلیارد 3.672 هزار میلیارد

سرمایه

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

EPS خالص

308.67 1,130.71 564.96

سود قابل تخصیص

4.817 هزار میلیارد - -
1396/08/20
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/11/28
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

15.485 هزار میلیارد 15.562 هزار میلیارد 15.211 هزار میلیارد

جمع درآمدها

15.485 هزار میلیارد 15.562 هزار میلیارد 15.211 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

7.19 هزار میلیارد 7.028 هزار میلیارد 6.95 هزار میلیارد

سود ناویژه

8.295 هزار میلیارد 8.534 هزار میلیارد 8.261 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

293.93 میلیارد 293.93 میلیارد 319.26 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

296.12 میلیارد 296.12 میلیارد 817.07 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

296.12 میلیارد 296.12 میلیارد 817.07 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

8.297 هزار میلیارد 8.536 هزار میلیارد 8.758 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

7.241 هزار میلیارد 7.238 هزار میلیارد 8.413 هزار میلیارد

مالیات

706.91 میلیارد 707.42 میلیارد 1.124 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

6.534 هزار میلیارد 6.53 هزار میلیارد 7.289 هزار میلیارد

سرمایه

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

EPS خالص

1,005.21 1,004.66 1,121.4
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی